Fortolkning (obligatorisk)

3. - 4. klasse

Eleven kan forholde sig til velkendte temaer i eget og andres liv gennem undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster

Kompetenceområdet fortolkning omfatter fem færdigheds- og vidensområder:

Oplevelse og indlevelse fokuserer på at leve sig ind i en tekst.

Undersøgelse fokuserer på at forstå brugen af virkemidler i tekster bl.a. til beskrivelse af personer.

Fortolkning fokuserer på at kunne argumentere for forståelse af teksten.

Vurdering fokuserer på at vurdere indhold og kvalitet i teksten.

Perspektivering fokuserer på at forstå teksten i forhold dens samtid og forfatter.

Læs mere om fortolkning i faget dansk

Obligatorisk

Oplevelse og indlevelse (obligatorisk område)

Eleverne skal lære at danne sig forestillinger om tekstens univers.

Undervisningen skal tage udgangspunkt i elevernes umiddelbare oplevelse af hele eller dele af teksten. I tale, skrift eller billede skal de udtrykke, hvad den handler om, hvor og hvornår den foregår, og hvilke stemninger der er på færde. Dramatisering, oplæsning og tegning kan understøtte elevernes forståelse og oplevelse.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan udtrykke sig om tekstens univers (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om tomme pladser og teksters tid og rum (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan dramatisere litteratur og andre æstetiske tekster gennem oplæsning og tegning (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om mundtlige, kropslige og billedlige udtryksformer (vejledende mål)

Undersøgelse (obligatorisk område)

Eleverne skal lære at afdække virkemidler i en tekst bl.a. med henblik på at kunne vurdere, hvordan personerne er skildret.

Undervisningen skal fokusere på sproglige virkemidler, farvevalg i billeder, rim og rytme, klip og perspektiv, med henblik på at elevernes bevidsthed om virkemidler skærpes. Herunder ikke mindst hvordan brugen af virkemidler påvirker modtagerens forståelse af tekstens personer, deres motiver, konflikter og handlinger.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan undersøge virkemidler (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om enkle metoder til at afdække virkemidler i en tekst (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan undersøge personers motiver, konflikter og handlinger (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om personkarakteristik (vejledende mål)

Fortolkning (obligatorisk område)

Eleverne skal lære at pege tilbage i teksten og dokumentere deres forståelse af teksten.

Undervisningen skal fokusere på, at elevernes oplevelser, iagttagelser og tolkning altid skal kunne begrundes og dokumenteres i selve teksten. Undervisningen skal give eleverne muligheder for at give udtryk for deres forståelse ved at skifte til anden udtryksform. Det kan fx være ved at omsætte en fortælling til en rap-tekst eller ved at gengive handlingen som tegne- eller videofilm.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan forklare sin tekstforståelse (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om sammenhæng mellem virkemidler og budskab i tekster (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan udtrykke sin tekstforståelse ved at skifte fra en udtryksform til en anden (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om metoder til omskabende arbejde (vejledende mål)

Vurdering (obligatorisk område)

Eleverne skal lære, at der ofte er mange mulige tolkninger til samme tekst. De skal lære at lytte til og prøve at forstå andres tolkninger.

Undervisningen skal tage udgangspunkt i, at der sjældent er én rigtig tolkning til én tekst, og at alle tolkninger har rod i modtagerens værdisæt, erfaringer og viden. Derfor er det vigtigt, at der i klassen skabes rum til at lytte til forskellige fortolkninger og drøfte, hvordan forskellige fortolkninger får fat i forskellige aspekter af teksten. Undervisningen skal endvidere give eleverne redskaber til på saglig og faglig vis at kunne diskutere teksters kvalitet.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan sammenholde egen tolkning med andres tolkning (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om fortolkningsmuligheder (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan deltage i samtale om teksters kvalitet (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om kvalitetskriterier (vejledende mål)

Perspektivering (obligatorisk område)

Eleverne skal lære at forstå tekster i lyset af den samtid, de er skrevet i og i forhold til den forfatter, som har formuleret teksten.

Undervisningen skal fokusere på, at tids- og forfattertypiske træk tydeliggøres for eleverne. Dette for at kunne tidsbestemme teksten, men også for at kunne forstå teksten med samtidens og ikke nutidens øjne. Tilsvarende skal de være opmærksomme på, at der er sammenhæng i en bestemt forfatters værker, og at de kan sammenligne forskellige forfattere for at opdage ligheder og forskelle.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan sætte teksters tema ind i et tidsperspektiv (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om måder til at sætte tekster i et tidsperspektiv på (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan sætte tekster i forhold til forfatterskabers særpræg (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om enkelte forfatterskaber (vejledende mål)

Faglig inspiration/Læringsaktiviteter

street art væg bil

Oplev samtidskunst

”Nøddeknækkere til samtidskunst” er et inspirationsmateriale, der tilbyder 10 let tilgængelige metoder til at opleve og arbejde med samtidskunstværker. Metoderne hjælper bl.a. eleverne til at forklare udvalgte værkers tematik, samt til at drage relevante paralleller til virkelighedens verden. Link til de 10 metoder og beskrivelse af metoden ”Trekantsmetoden – værket sat på spidsen”.

Undervisningsforløb

Fabel

Fabler

Omsæt en fabel til digitalt dukketeater i Puppet Pals.

Faget i fokus

Elever
© Nationalt Videncenter for Læsning

Modellering som skriveværktøj

I videoen viser historielærer Rikke, hvordan hun modellerer en fælles tekst med en 6.-klasse. Denne modelleringmetode kan hjælpe eleverne til benytte nye fagord og skrive bedre tekster.
Teksttyper

Tjek på teksttyper

Fælles Mål lægger op til, at elevernes skriftlige udvikling følger en tydelig progression gennem skoleforløbet. Se oversigt over progressionen og få tjek på teksttypernes kendetegn.
tekster_bogstaver.jpg
© Colourbox

Strukturerede tekstsamtaler

"Strukturerede tekstsamtaler” er et afsluttet forskningsbaseret projekt, hvor to metoder til styrkelse af tekstforståelsen for 13-16 årige elever med generelle indlæringsvanskeligheder eller med autisme blev afprøvet.
Booktasting

Book tasting

Dæk op til en book tasting! En sjov og anderledes måde at inspirere til læselyst ved at give 'smagsprøver' på forskellige bøger.