Fremstilling

3. - 4. klasse

Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i velkendte faglige situationer

Kompetenceområdet fremstilling omfatter seks færdigheds- og vidensområder:

Håndskrift og layout fokuserer på at skrive og layoute tekst såvel i hånden som på tastatur.

Forberedelse fokuserer på at få idéer og planlægge fremstillingen af en tekst.

Fremstilling fokuserer på at udarbejde tekster i forskellige genrer.

Respons fokuserer på at give respons og modtage respons på genre, struktur og formål.

Korrektur fokuserer på at kunne foretage korrektur på stavning og tegnsætning.

Præsentation og evaluering fokuserer på mundtlig fremlæggelse og vurdering af produkter.

 

Læs mere om fremstilling i faget dansk

Obligatorisk

Håndskrift og layout

Eleverne skal lære at skrive en letlæselig og sammenbundet håndskrift.

Eleverne skal lære ubesværet at skrive på tastatur og tilpasse layout til tekstens indhold og genre.

Undervisningen skal vejlede eleverne, så de kan udvikle en letlæselig håndskrift, herunder også vejlede i gode holdgreb på skriveredskaber samt valg af hensigtsmæssige skriveredskaber til en given opgave. Ved skrivning på tastatur skal eleverne vejledes i brug af tekstbehandlingens funktioner og hensigtsmæssige valg af typografi og layout, så tekstens indhold og genre understøttes bedst muligt.

Færdighedsmål

Eleven kan skrive med en læselig og sammenbundet håndskrift og på tastatur

Vidensmål

Eleven har viden om effektive skriveteknikker

Færdighedsmål

Eleven kan anvende enkel, genretilpasset layout

Vidensmål

Eleven har viden om opsætning af tekst i håndskrift og tekstbehandling

Forberedelse

Eleverne skal lære at udvikle idéer, planlægge og udarbejde udkast til fremstilling af en tekst med udgangspunkt i givne kvalitetskriterier til denne produktion.

Undervisningen skal give eleverne mulighed for at udvikle metoder til at indsamle viden, formulere udkast og efterspørge respons under hensyntagen til, hvordan produktet til sin tid skal præsenteres. Det er således nødvendigt at opstille relevante kvalitetskriterier, inden selve tekstproduktionen starter. Relevante kriterier kunne fx være tydelig opdeling i start, midte og slutning, eller det kunne være, at der skal indgå mindst én faktaboks i teksten.

Færdighedsmål

Eleven kan udarbejde ideer på baggrund af andre tekster

Vidensmål

Eleven har viden om metoder til at undersøge sprog og struktur i tekster

Færdighedsmål

Eleven kan opdele fremstillingsprocessen i mindre dele

Vidensmål

Eleven har viden om enkle fremstillingsprocesser

Fremstilling

Eleverne skal lære at skabe sammenhængende multimodale tekster.

Undervisningen skal have fokus på beskrivende fremstillingsformer, fx beskrivelser af et dyr, et landskab, et billede, en person, og berettende fremstillingsformer, fx beretning om begivenheder, egne oplevelser, fortidige hændelser. Undervisningen skal også give eleverne muligheder for at eksperimentere med sprog og kombinationen af forskellige modaliteter.

Opmærksomhedspunkt: Eleven kan formulere en sammenhængendetekst med en tydeligtekststruktur, fx en beretningeller en beskrivelse af et velkendtfænomen.
Færdighedsmål

Eleven kan udtrykke sig kreativt og eksperimenterende

Vidensmål

Eleven har viden om ordforråd og sproglige valgmuligheder

Færdighedsmål

Eleven kan udarbejde multimodale tekster

Vidensmål

Eleven har viden om beskrivende og berettende fremstillingsformer

Respons

Eleverne skal lære at give konstruktiv respons på hinandens tekster især med fokus på at skabe sammenhæng mellem de enkelte dele i teksten.

Undervisningen tager udgangspunkt i sammenhængen mellem genre og struktur. Der skal således dels fokuseres på tekstens komposition, dels på hvordan der skabes sammenhæng mellem de enkelte dele i teksten. Opmærksomheden rettes fx på brug af forbinderord, sætningskobling og overskrift. Responsen skal også gives i forhold til, om sprog og afsender-/modtagerforhold passer til hinanden.

Færdighedsmål

Eleven kan give respons på teksters genre og struktur

Vidensmål

Eleven har viden om teksters genre og struktur

Færdighedsmål

Eleven kan give respons på teksters genre og formål

Vidensmål

Eleven har viden om teksters æstetiske og faglige formål

Korrektur

Eleverne skal kunne opdele teksten i afsnit og anvende punktum, spørgsmålstegn og udråbstegn, og de skal kunne anvende det morfematiske princip, når de staver ord.

Undervisningen i retstavning skal tage udgangspunkt i det morfematiske princip (ordenes betydningsdele), således at eleverne kan bruge dette, når de skal skrive eller korrigere deres tekster. Elevernes opmærksomhed skal endvidere henledes på, hvordan opdeling i afsnit og tegnsætning kan understøtte tekstens budskab. I arbejdet med korrektur inddrages opslagsværker, skrivestøtte- og opslagsteknologier med henblik på at gøre eleverne stadig mere selvhjulpne.

Opmærksomhedspunkt: Eleven kan formulere en sammenhængende tekst med en tydelig tekststruktur, fx en beretning eller en beskrivelse af et velkendt fænomen.

Færdighedsmål

Eleven kan sætte tegn

Vidensmål

Eleven har viden om punktum, spørgsmålstegn og udråbstegn

Færdighedsmål

Eleven kan stave med udgangspunkt i ordenes betydningsdele

Vidensmål

Eleven har viden om morfemer, ordklasser, lydfølgeregler og opslagsteknologier

Præsentation og evaluering

Eleverne skal lære at fremlægge deres tekster for andre og lytte til andres fremlæggelser. De skal endvidere lære at evaluere såvel produkt som proces ud fra givne kriterier.

Undervisningen skal give eleverne mulighed for at eksperimentere med forskellige former for formidling og forskellige former for støtte til fremlæggelse, fx præsentationsprogrammer, talepapir, stikord på kort. Undervisningen skal endvidere give eleverne erfaringer med at evaluere såvel produkt som proces på baggrund af opstillede kvalitetskriterier for tekstproduktionen.

Færdighedsmål

Eleven kan udføre en mundtlig fremlæggelse

Vidensmål

Eleven har viden om metoder til mundtlig formidling

Færdighedsmål

Eleven kan vurdere produktets kvalitet, formål, struktur og layout

Vidensmål

Eleven har viden om enkle evalueringsmetoder

Undervisningsforløb

Sproglig udvikling dansk

Mellemtrin: Billedbeskrivelse

Gennem beskrivelse af billeder udvikler eleverne deres sprog, så de kan formulere sig detaljeret og nuanceret om æstetiske billeder.
Kat sover
© Laura Hecht

Selvfortællinger

Planlægning og fremstilling af digital selvfortælling med billeder og voiceover.

Faglig inspiration/Læringsaktiviteter

Diktatord
© Signe Bøtter-Jensen

Stavning og bevægelse

Arbejd med diktatord eller svære ord fra en læsetekst i en øvelse, der har fokus på bevægelse og samarbejde eleverne imellem.

Faget i fokus

tekster_bogstaver.jpg
© Colourbox

Strukturerede tekstsamtaler

"Strukturerede tekstsamtaler” er et afsluttet forskningsbaseret projekt, hvor to metoder til styrkelse af tekstforståelsen for 13-16 årige elever med generelle indlæringsvanskeligheder eller med autisme blev afprøvet.
SKAM
© NRK

SKAM

Forelskelse, venskab, religion og sex. Inddrag den norske ungdomsserie SKAM i danskundervisningen.
COLOURBOX1144157.jpg

Øvelser på nettet

Der findes flere steder på nettet, hvor eleverne kan træne forskellige færdigheder.
Talebobler

Norden i skolen

Gratis læringsportal om at arbejde med nordisk sprog og kultur.