Kommunikation

3. - 4. klasse

Eleven kan følge regler for kommunikation i overskuelige formelle og sociale situationer

Kompetenceområdet kommunikation omfatter fem færdigheds- og vidensområder:

Dialog fokuserer på at kunne indgå i samtaler med flere personer.

Krop og drama fokuserer på at forstå og udtrykke sig via kropssprog.

It og kommunikation fokuserer på de etiske aspekter ved digital kommunikation.

Sprog og kultur fokuserer på forskelle og ligheder i sprog og kultur, både internt i Danmark og i sammenligning med Norge og Sverige.

Sproglig bevidsthed fokuserer på måder, man kan udtrykke sig på, herunder fagsprog.

 

Læs mere om kommunikation i faget dansk

Obligatorisk

Dialog

Eleverne skal lære at indgå i dialog med andre om faglige spørgsmål. De skal lære at forholde sig til et sagsområde, begrunde egne synspunkter og prøve at forstå andres.

Undervisningen skal præges af eksemplariske samtaleformer, hvor der lægges vægt på at overholde etiske regler, så alle kan og tør komme til orde.

Færdighedsmål

Eleven kan indgå i dialog i mindre grupper

Vidensmål

Eleven har viden om samtaleregler

Færdighedsmål

Eleven kan lytte aktivt til andre og følge op med spørgsmål og respons

Vidensmål

Eleven har viden om lytteformål og undersøgende spørgsmål

Krop og drama

Eleverne skal lære, hvordan deres egen og andres stemmeføring og krop kommunikerer samtidig med det mundtlige udsagn.

Undervisningen skal give eleverne mulighed for at eksperimentere med kropssproget med henblik på både at opnå større bevidsthed om egen fremtrædelsesform og blive mere sikker i at aflæse andres signaler. Dramatisering af tekster kan understøtte dette samtidig med, at det understøtter elevernes tolkning af teksterne.

Færdighedsmål

Eleven kan forstå eget og andres kropssprog

Vidensmål

Eleven har viden om stemmens og kroppens virkemidler og kropssprog

Færdighedsmål

Eleven kan dramatisere tekster og temaer sammen med andre

Vidensmål

Eleven har viden om rum, figur og forløb

It og kommunikation

Eleverne skal lære en hensigtsmæssig digital adfærd.

Undervisningen skal tydeliggøre regler for hensigtsmæssig adfærd på nettet, på mobiltelefonen og andre digitale medier. Eleverne skal blive bevidste om, hvem de kommunikerer med, hvordan de fremstiller sig selv og om, at al færden bliver registreret.

Færdighedsmål

Eleven kan begå sig i et virtuelt univers

Vidensmål

Eleven har viden om digitale profiler og digital kommunikation

Færdighedsmål

Eleven kan forholde sig bevidst til konsekvenserne af sin færden på internettet

Vidensmål

Eleven har viden om digitale fodspor

Sprog og kultur

Eleverne skal lære at undersøge forskelle og ligheder i eget og andres sprog og sproglige baggrund, herunder også nabosprogene.

Undervisningen skal give eleverne mulighed for at lytte til forskellige dialekter, sociolekter og etnolekter. Elevernes indblik i disse styrkes via samtaler om forskelle og ligheder i eget og andres sprog. Eleverne skal endvidere møde det norske og svenske sprog, fx i film, på hjemmesider og i andre tekster.

Færdighedsmål

Eleven kan undersøge eget og andres sprog og sproglige baggrund

Vidensmål

Eleven har viden om ligheder og forskelle i sprog på tværs af sociale, geografiske og kulturelle skel

Færdighedsmål

Eleven kan forstå enkle norske og svenske film, hjemmesider og andre tekster

Vidensmål

Eleven har viden om norsk og svensk sprog og kultur

Sproglig bevidsthed

Eleverne skal lære, hvordan tale, skrift, billede og lyd bidrager forskelligt til formidling af et budskab.

Undervisningen skal undersøge og afprøve forskellene på talesprog, skriftsprog, billeder og lyd. Der arbejdes særligt med sproget i fagtekster, hvor eleverne skal blive bevidste om den rolle, fagbegreber (fx isoterm, morfem, retvinklet), verbalsubstantiver (fx grænsedragning, hylen og tuden, regning) og informationsstruktur (fx brug af kapitler, afsnit, faktabokse) spiller.

Færdighedsmål

Eleven kan iagttage forskelle på talt sprog, skrevet sprog og andre modaliteter

Vidensmål

Eleven har viden om kendetegn ved tale, skrift samt ved visuelle og auditive modaliteter

Færdighedsmål

Eleven kan iagttage ord, begreber og sætninger i fagsprog

Vidensmål

Eleven har viden om ord, begreber og sætningsgrammatik i fagsprog

Undervisningsforløb

Sproglig udvikling dansk

Mellemtrin: Billedbeskrivelse

Gennem beskrivelse af billeder udvikler eleverne deres sprog, så de kan formulere sig detaljeret og nuanceret om æstetiske billeder.

Faget i fokus

tekster_bogstaver.jpg
© Colourbox

Strukturerede tekstsamtaler

"Strukturerede tekstsamtaler” er et afsluttet forskningsbaseret projekt, hvor to metoder til styrkelse af tekstforståelsen for 13-16 årige elever med generelle indlæringsvanskeligheder eller med autisme blev afprøvet.
SKAM
© NRK

SKAM

Forelskelse, venskab, religion og sex. Inddrag den norske ungdomsserie SKAM i danskundervisningen.
COLOURBOX1144157.jpg

Øvelser på nettet

Der findes flere steder på nettet, hvor eleverne kan træne forskellige færdigheder.
Talebobler

Norden i skolen

Gratis læringsportal om at arbejde med nordisk sprog og kultur.