Kommunikation (obligatorisk)

3. - 4. klasse

Eleven kan følge regler for kommunikation i overskuelige formelle og sociale situationer

Kompetenceområdet kommunikation omfatter fem færdigheds- og vidensområder:

Dialog fokuserer på at kunne indgå i samtaler med flere personer.

Krop og drama fokuserer på at forstå og udtrykke sig via kropssprog.

It og kommunikation fokuserer på de etiske aspekter ved digital kommunikation.

Sprog og kultur fokuserer på forskelle og ligheder i sprog og kultur, både internt i Danmark og i sammenligning med Norge og Sverige.

Sproglig bevidsthed fokuserer på måder, man kan udtrykke sig på, herunder fagsprog.

 

Læs mere om kommunikation i faget dansk

Obligatorisk

Dialog (obligatorisk område)

Eleverne skal lære at indgå i dialog med andre om faglige spørgsmål. De skal lære at forholde sig til et sagsområde, begrunde egne synspunkter og prøve at forstå andres.

Undervisningen skal præges af eksemplariske samtaleformer, hvor der lægges vægt på at overholde etiske regler, så alle kan og tør komme til orde.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan indgå i dialog i mindre grupper (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om samtaleregler (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan lytte aktivt til andre og følge op med spørgsmål og respons (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om lytteformål og undersøgende spørgsmål (vejledende mål)

Krop og drama (obligatorisk område)

Eleverne skal lære, hvordan deres egen og andres stemmeføring og krop kommunikerer samtidig med det mundtlige udsagn.

Undervisningen skal give eleverne mulighed for at eksperimentere med kropssproget med henblik på både at opnå større bevidsthed om egen fremtrædelsesform og blive mere sikker i at aflæse andres signaler. Dramatisering af tekster kan understøtte dette samtidig med, at det understøtter elevernes tolkning af teksterne.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan forstå eget og andres kropssprog (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om stemmens og kroppens virkemidler og kropssprog (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan dramatisere tekster og temaer sammen med andre (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om rum, figur og forløb (vejledende mål)

It og kommunikation (obligatorisk område)

Eleverne skal lære en hensigtsmæssig digital adfærd.

Undervisningen skal tydeliggøre regler for hensigtsmæssig adfærd på nettet, på mobiltelefonen og andre digitale medier. Eleverne skal blive bevidste om, hvem de kommunikerer med, hvordan de fremstiller sig selv og om, at al færden bliver registreret.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan begå sig i et virtuelt univers (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om digitale profiler og digital kommunikation (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan forholde sig bevidst til konsekvenserne af sin færden på internettet (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om digitale fodspor (vejledende mål)

Sprog og kultur (obligatorisk område)

Eleverne skal lære at undersøge forskelle og ligheder i eget og andres sprog og sproglige baggrund, herunder også nabosprogene.

Undervisningen skal give eleverne mulighed for at lytte til forskellige dialekter, sociolekter og etnolekter. Elevernes indblik i disse styrkes via samtaler om forskelle og ligheder i eget og andres sprog. Eleverne skal endvidere møde det norske og svenske sprog, fx i film, på hjemmesider og i andre tekster.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan undersøge eget og andres sprog og sproglige baggrund (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om ligheder og forskelle i sprog på tværs af sociale, geografiske og kulturelle skel (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan forstå enkle norske og svenske film, hjemmesider og andre tekster (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om norsk og svensk sprog og kultur (vejledende mål)

Sproglig bevidsthed (obligatorisk område)

Eleverne skal lære, hvordan tale, skrift, billede og lyd bidrager forskelligt til formidling af et budskab.

Undervisningen skal undersøge og afprøve forskellene på talesprog, skriftsprog, billeder og lyd. Der arbejdes særligt med sproget i fagtekster, hvor eleverne skal blive bevidste om den rolle, fagbegreber (fx isoterm, morfem, retvinklet), verbalsubstantiver (fx grænsedragning, hylen og tuden, regning) og informationsstruktur (fx brug af kapitler, afsnit, faktabokse) spiller.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan iagttage forskelle på talt sprog, skrevet sprog og andre modaliteter (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om kendetegn ved tale, skrift samt ved visuelle og auditive modaliteter (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan iagttage ord, begreber og sætninger i fagsprog (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om ord, begreber og sætningsgrammatik i fagsprog (vejledende mål)

Undervisningsforløb

Sproglig udvikling dansk

Mellemtrin: Billedbeskrivelse

Gennem beskrivelse af billeder udvikler eleverne deres sprog, så de kan formulere sig detaljeret og nuanceret om æstetiske billeder.

Faget i fokus

Elever
© Nationalt Videncenter for Læsning

Modellering som skriveværktøj

I videoen viser historielærer Rikke, hvordan hun modellerer en fælles tekst med en 6.-klasse. Denne modelleringmetode kan hjælpe eleverne til benytte nye fagord og skrive bedre tekster.
Teksttyper

Tjek på teksttyper

Fælles Mål lægger op til, at elevernes skriftlige udvikling følger en tydelig progression gennem skoleforløbet. Se oversigt over progressionen og få tjek på teksttypernes kendetegn.
tekster_bogstaver.jpg
© Colourbox

Strukturerede tekstsamtaler

"Strukturerede tekstsamtaler” er et afsluttet forskningsbaseret projekt, hvor to metoder til styrkelse af tekstforståelsen for 13-16 årige elever med generelle indlæringsvanskeligheder eller med autisme blev afprøvet.
Booktasting

Book tasting

Dæk op til en book tasting! En sjov og anderledes måde at inspirere til læselyst ved at give 'smagsprøver' på forskellige bøger.