Læsning

3. - 4. klasse

Eleven kan læse multimodale tekster med henblik på oplevelse og faglig viden

Kompetenceområdet læsning omfatter seks færdigheds- og vidensområder:

Finde tekst fokuserer på at formulere søgeord og søgespørgsmål.

Forberedelse fokuserer på elevernes overblik over egen viden og formulering af læseformål.

Afkodning fokuserer på læsning af sammensatte og bøjede ord og på den flydende læsning.

Sprogforståelse fokuserer på brug af ordbøger og opslagsværker og bevidsthed om over- og underbegreber.

Tekstforståelse fokuserer på udvikling af hensigtsmæssige læseforståelsesstrategier og af opmærksomhed på de elementer, som skaber sammenhæng i teksten.

Sammenhæng fokuserer på teksternes budskab og på elevernes gengivelse af deres forestilling om teksten.

Læs mere om læsning i faget dansk

Obligatorisk

Finde tekst

Eleverne skal lære at bruge søgeord og søgespørgsmål og herigennem finde frem til de bøger og hjemmesider, hvor de kan finde deres stof, og de skal lære at lægge mærke til, hvilken kilde en given tekst stammer fra.

Undervisningen skal tage udgangspunkt i, at eleverne stadig skal have vejledning i at finde tekster, som passer både til undervisningens formål, læseformålet, deres læsekompetencer og interesser, men samtidig skal den lægge op til, at eleverne skal blive stadig mere selvhjulpne. Undervisningen skal også udvikle elevernes opmærksomhed på kritisk vurdering af kilder.

Færdighedsmål

Eleven kan navigere ud fra søgespørgsmål på alderssvarende hjemmesider og på biblioteket

Vidensmål

Eleven har viden om hjemmesiders struktur

Færdighedsmål

Eleven kan vurdere hjemmesiders relevans i forhold til søgespørgsmål

Vidensmål

Eleven har viden om enkle kildekritiske metoder på internettet

Forberedelse

Eleverne skal lære at anvende skabeloner for at ordne deres viden. De skal kunne skelne mellem forskellige formål med at læse, og de skal lære at opsøge forhåndsviden om et emne og betydningen af nøgleord.

Undervisningen skal tydeliggøre, at før man går i gang med at læse, skal det overvejes, hvilket formål der er med at læse den konkrete tekst, og eleverne skal lære at opsøge forhåndsviden om et emne og betydningen af nøgleord. Eleverne skal arbejde med skabeloner og andre måder, hvorpå de kan aktivere, strukturere og skabe overblik over deres baggrundsviden. De kan anvende redskaber som mindmaps eller lignende, der på en overskuelig måde hjælper dem med at ordne deres viden fx i overordnede, sideordnede og underordnede delemner.

Færdighedsmål

Eleven kan strukturere sin baggrundsviden

Vidensmål

Eleven har viden om metoder til strukturering af viden

Færdighedsmål

Eleven kan formulere enkle læseformål

Vidensmål

Eleven har viden om oplevelseslæsning og faglig læsning

Afkodning

Eleverne skal lære at genkende hyppige stavelser og almindelige morfemer i ord; både rodmorfemer, aflednings- og bøjningsmorfemer.

Undervisningen skal understøtte elevernes læsning af morfologisk komplekse ord. Denne udvikling kan understøttes af direkte arbejde med ords betydningselementer (morfemer) til gavn for både læsning, stavning og skriftlig fremstilling. Elever, som i slutningen af 2. klasse viser sig at have store vanskeligheder med at afkode ord på trods af en god læseindsats, skal støttes, så vanskeligheder med afkodning ikke står i vejen for deres adgang til alderssvarende faglig viden og læseoplevelser i skønlitterære tekster.

Et godt pejlemærke er, at eleverne efterhånden kan stillelæse lette tekster for aldersgruppen med over 150 ord pr. minut og tekster med nyt fagligt indhold med omkring 100 ord pr. minut.

Opmærksomhedspunkt: Eleven kan læse tekster om et velkendt fagligt emne med ca. 120 ord pr. minut.

Færdighedsmål

Eleven kan læse ord i tekster til klassetrinnet hurtigt og sikkert

Vidensmål

Eleven har viden om regler for sammensætning af ord

Færdighedsmål

Eleven kan læse ord i tekster til klassetrinnet hurtigt og sikkert

Vidensmål

Eleven har viden om ordklasser og regler for bøjning af ord

Sprogforståelse

Eleverne skal lære at reflektere over ord og begrebers betydning, og de skal lære at finde oplysninger om, hvad nye ord betyder. Eleverne skal kunne skelne mellem under‑ og overbegreber.

Undervisningen skal fokusere på at skærpe elevernes opmærksomhed på, om de kender eller ikke kender ords betydning og på brugen af enkle trykte og digitale opslagsværker. Undervisningen skal tydeliggøre for eleverne, at de kan anvende deres viden om fx overbegreber og underbegreber (som fx schæfer – hund – dyr) til at forstå og forklare, hvad nye fagord betyder, og hvordan fagord og begreber kan ordnes i kategorier.

Færdighedsmål

Eleven kan anvende ordbøger og opslagsværker til afklaring af ords betydning

Vidensmål

Eleven har viden om funktion og opbygning af opslagsværker og ordbøger

Færdighedsmål

Eleven kan anvende over- og underbegreber til at skabe sammenhængende forståelse af teksten

Vidensmål

Eleven har viden om over- og underbegreber

Tekstforståelse

Eleverne skal lære at arbejde med forskellige læseforståelsesstrategier for bevidst og målrettet at overvåge og styre læsningen. De skal kunne finde og udnytte signaler i teksten, der angiver, hvordan indholdet hænger sammen på tværs af sætninger (tekstbånd).

Undervisningen skal fokusere på at skærpe elevernes opmærksomhed på egen læseforståelse, således at de i stigende grad bliver i stand til at forbinde tekstens informationer med deres egen viden (inferens). I undervisningen kan eleverne fx genlæse et afsnit, finde og forstå vanskelige nøgleord og derved udvikle hensigtsmæssige arbejdsformer med henblik på at justere egne forestillingsbilleder eller revidere forhåndsviden.

Færdighedsmål

Eleven kan identificere elementer i teksten, som skaber sammenhæng

Vidensmål

Eleven har viden om tekstbånd

Færdighedsmål

Eleven kan håndtere problemer med at forstå teksten

Vidensmål

Eleven har viden om læseforståelsesstrategier

Sammenhæng

Eleverne skal lære at vurdere, hvordan en given tekst søger at påvirke læseren.

Undervisningen skal give eleverne mulighed for via tekst, tale eller visualisering at drøfte fortolkninger af tekstens indhold og det formål eller budskab, den har. Eleverne kan fx bruge visualiseringsredskaber som foto, tegning, tegneserie eller korte film til at give udtryk for fortolkninger

Færdighedsmål

Eleven kan samtale om teksters budskaber

Vidensmål

Eleven har viden om teksters påvirkende funktion

Færdighedsmål

Eleven kan gengive sin forestilling om tekstens situationer og sammenhænge

Vidensmål

Eleven har viden om visualiseringsformer

Faglig inspiration/Læringsaktiviteter

talemaader_0.jpg
© Lise Thomsen

Talemåder og vendinger

Hvor mange talemåder kender eleverne, hvilke talemåder bruger de selv, og hvordan kan man arbejde med talemåder, så eleverne husker dem bagefter?

Faget i fokus

tekster_bogstaver.jpg
© Colourbox

Strukturerede tekstsamtaler

"Strukturerede tekstsamtaler” er et afsluttet forskningsbaseret projekt, hvor to metoder til styrkelse af tekstforståelsen for 13-16 årige elever med generelle indlæringsvanskeligheder eller med autisme blev afprøvet.
SKAM
© NRK

SKAM

Forelskelse, venskab, religion og sex. Inddrag den norske ungdomsserie SKAM i danskundervisningen.
COLOURBOX1144157.jpg

Øvelser på nettet

Der findes flere steder på nettet, hvor eleverne kan træne forskellige færdigheder.
Talebobler

Norden i skolen

Gratis læringsportal om at arbejde med nordisk sprog og kultur.