Læsning (obligatorisk)

3. - 4. klasse

Eleven kan læse multimodale tekster med henblik på oplevelse og faglig viden

Kompetenceområdet læsning omfatter seks færdigheds- og vidensområder:

Finde tekst fokuserer på at formulere søgeord og søgespørgsmål.

Forberedelse fokuserer på elevernes overblik over egen viden og formulering af læseformål.

Afkodning fokuserer på læsning af sammensatte og bøjede ord og på den flydende læsning.

Sprogforståelse fokuserer på brug af ordbøger og opslagsværker og bevidsthed om over- og underbegreber.

Tekstforståelse fokuserer på udvikling af hensigtsmæssige læseforståelsesstrategier og af opmærksomhed på de elementer, som skaber sammenhæng i teksten.

Sammenhæng fokuserer på teksternes budskab og på elevernes gengivelse af deres forestilling om teksten.

Læs mere om læsning i faget dansk

Obligatorisk

Finde tekst (obligatorisk område)

Eleverne skal lære at bruge søgeord og søgespørgsmål og herigennem finde frem til de bøger og hjemmesider, hvor de kan finde deres stof, og de skal lære at lægge mærke til, hvilken kilde en given tekst stammer fra.

Undervisningen skal tage udgangspunkt i, at eleverne stadig skal have vejledning i at finde tekster, som passer både til undervisningens formål, læseformålet, deres læsekompetencer og interesser, men samtidig skal den lægge op til, at eleverne skal blive stadig mere selvhjulpne. Undervisningen skal også udvikle elevernes opmærksomhed på kritisk vurdering af kilder.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan navigere ud fra søgespørgsmål på alderssvarende hjemmesider og på biblioteket (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om hjemmesiders struktur (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan vurdere hjemmesiders relevans i forhold til søgespørgsmål (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om enkle kildekritiske metoder på internettet (vejledende mål)

Forberedelse (obligatorisk område)

Eleverne skal lære at anvende skabeloner for at ordne deres viden. De skal kunne skelne mellem forskellige formål med at læse, og de skal lære at opsøge forhåndsviden om et emne og betydningen af nøgleord.

Undervisningen skal tydeliggøre, at før man går i gang med at læse, skal det overvejes, hvilket formål der er med at læse den konkrete tekst, og eleverne skal lære at opsøge forhåndsviden om et emne og betydningen af nøgleord. Eleverne skal arbejde med skabeloner og andre måder, hvorpå de kan aktivere, strukturere og skabe overblik over deres baggrundsviden. De kan anvende redskaber som mindmaps eller lignende, der på en overskuelig måde hjælper dem med at ordne deres viden fx i overordnede, sideordnede og underordnede delemner.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan strukturere sin baggrundsviden (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om metoder til strukturering af viden (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan formulere enkle læseformål (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om oplevelseslæsning og faglig læsning (vejledende mål)

Afkodning (obligatorisk område)

Eleverne skal lære at genkende hyppige stavelser og almindelige morfemer i ord; både rodmorfemer, aflednings- og bøjningsmorfemer.

Undervisningen skal understøtte elevernes læsning af morfologisk komplekse ord. Denne udvikling kan understøttes af direkte arbejde med ords betydningselementer (morfemer) til gavn for både læsning, stavning og skriftlig fremstilling. Elever, som i slutningen af 2. klasse viser sig at have store vanskeligheder med at afkode ord på trods af en god læseindsats, skal støttes, så vanskeligheder med afkodning ikke står i vejen for deres adgang til alderssvarende faglig viden og læseoplevelser i skønlitterære tekster.

Et godt pejlemærke er, at eleverne efterhånden kan stillelæse lette tekster for aldersgruppen med over 150 ord pr. minut og tekster med nyt fagligt indhold med omkring 100 ord pr. minut.

Opmærksomhedspunkt: Eleven kan læse tekster om et velkendt fagligt emne med ca. 120 ord pr. minut.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan læse ord i tekster til klassetrinnet hurtigt og sikkert (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om regler for sammensætning af ord (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan læse ord i tekster til klassetrinnet hurtigt og sikkert (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om ordklasser og regler for bøjning af ord (vejledende mål)

Sprogforståelse (obligatorisk område)

Eleverne skal lære at reflektere over ord og begrebers betydning, og de skal lære at finde oplysninger om, hvad nye ord betyder. Eleverne skal kunne skelne mellem under‑ og overbegreber.

Undervisningen skal fokusere på at skærpe elevernes opmærksomhed på, om de kender eller ikke kender ords betydning og på brugen af enkle trykte og digitale opslagsværker. Undervisningen skal tydeliggøre for eleverne, at de kan anvende deres viden om fx overbegreber og underbegreber (som fx schæfer – hund – dyr) til at forstå og forklare, hvad nye fagord betyder, og hvordan fagord og begreber kan ordnes i kategorier.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan anvende ordbøger og opslagsværker til afklaring af ords betydning (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om funktion og opbygning af opslagsværker og ordbøger (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan anvende over- og underbegreber til at skabe sammenhængende forståelse af teksten (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om over- og underbegreber (vejledende mål)

Tekstforståelse (obligatorisk område)

Eleverne skal lære at arbejde med forskellige læseforståelsesstrategier for bevidst og målrettet at overvåge og styre læsningen. De skal kunne finde og udnytte signaler i teksten, der angiver, hvordan indholdet hænger sammen på tværs af sætninger (tekstbånd).

Undervisningen skal fokusere på at skærpe elevernes opmærksomhed på egen læseforståelse, således at de i stigende grad bliver i stand til at forbinde tekstens informationer med deres egen viden (inferens). I undervisningen kan eleverne fx genlæse et afsnit, finde og forstå vanskelige nøgleord og derved udvikle hensigtsmæssige arbejdsformer med henblik på at justere egne forestillingsbilleder eller revidere forhåndsviden.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan identificere elementer i teksten, som skaber sammenhæng (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om tekstbånd (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan håndtere problemer med at forstå teksten (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om læseforståelsesstrategier (vejledende mål)

Sammenhæng (obligatorisk område)

Eleverne skal lære at vurdere, hvordan en given tekst søger at påvirke læseren.

Undervisningen skal give eleverne mulighed for via tekst, tale eller visualisering at drøfte fortolkninger af tekstens indhold og det formål eller budskab, den har. Eleverne kan fx bruge visualiseringsredskaber som foto, tegning, tegneserie eller korte film til at give udtryk for fortolkninger

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan samtale om teksters budskaber (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om teksters påvirkende funktion (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan gengive sin forestilling om tekstens situationer og sammenhænge (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om visualiseringsformer (vejledende mål)

Faglig inspiration/Læringsaktiviteter

talemaader_0.jpg
© Lise Thomsen

Talemåder og vendinger

Hvor mange talemåder kender eleverne, hvilke talemåder bruger de selv, og hvordan kan man arbejde med talemåder, så eleverne husker dem bagefter?

Faget i fokus

Elever
© Nationalt Videncenter for Læsning

Modellering som skriveværktøj

I videoen viser historielærer Rikke, hvordan hun modellerer en fælles tekst med en 6.-klasse. Denne modelleringmetode kan hjælpe eleverne til benytte nye fagord og skrive bedre tekster.
Teksttyper

Tjek på teksttyper

Fælles Mål lægger op til, at elevernes skriftlige udvikling følger en tydelig progression gennem skoleforløbet. Se oversigt over progressionen og få tjek på teksttypernes kendetegn.
tekster_bogstaver.jpg
© Colourbox

Strukturerede tekstsamtaler

"Strukturerede tekstsamtaler” er et afsluttet forskningsbaseret projekt, hvor to metoder til styrkelse af tekstforståelsen for 13-16 årige elever med generelle indlæringsvanskeligheder eller med autisme blev afprøvet.
Booktasting

Book tasting

Dæk op til en book tasting! En sjov og anderledes måde at inspirere til læselyst ved at give 'smagsprøver' på forskellige bøger.