Fortolkning (obligatorisk)

5. - 6. klasse

Eleven kan forholde sig til almene temaer gennem systematisk undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster

Kompetenceområdet fortolkning omfatter fem færdigheds- og vidensområder:

Oplevelse og indlevelse fokuserer på at læse på, mellem og bag linjerne og at udtrykke en teksts stemning.

Undersøgelse fokuserer på at undersøge fortællerpositioner og tekstens rum og tid.

Fortolkning fokuserer på meddigtning af teksten og at finde motiv og tema.

Vurdering fokuserer på at anmelde tekster og sætte tekster i forhold til deres samtid.

Perspektivering fokuserer på at sætte tekster i perspektiv til andre værker og teksters samtid.

 

Læs mere om fortolkning i faget dansk

Obligatorisk

Oplevelse og indlevelse (obligatorisk område)

Eleverne skal lære at læse indhold og budskab ind i tekster, som ikke direkte står på linjerne eller vises i filmen/billedet (læse med fordobling).

Undervisningen skal fokusere på det, der står ”mellem linjerne”. Når eleverne læser eller ser en tekst, skal de samtale om deres forståelse af, hvad teksten siger både på, mellem og bag linjerne. Eleverne skal arbejde medskabende med teksterne og udtrykke de stemninger, de oplever, fx ved at gengive dem med kroppen, med billeder, i ord, skulpturer og musikstykker.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan læse med fordobling (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om at læse på, mellem og bag linjerne (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan udtrykke en æstetisk teksts stemning (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om måder at udtrykke teksters stemning på (vejledende mål)

Undersøgelse (obligatorisk område)

Eleverne skal lære at bestemme fortællerpositioner (første person, tredje person), fortællersynsvinkel (alvidende og indre- og ydresyn) og tekstens rum og tid.

Undervisningen skal fokusere på, hvilken betydning valg af fortællerpositioner og fortællersynsvinkel har for fortællingen. I arbejdet med teksterne skal elevernes opmærksomhed desuden rettes mod teksternes rumlige og tidslige opbygning og udvikling, således at eleverne kan bestemme, hvor og hvornår fortællingen foregår, og hvad det betyder for fortællingen.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan undersøge fortællerpositioner (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om fortællertyper (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan undersøge teksters rum og tid (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om scenarier og tidsforståelser (vejledende mål)

Fortolkning (obligatorisk område)

Eleverne skal lære at arbejde medskabende, og de skal kunne sammenfatte deres undersøgelse af teksten.

Undervisningen skal tage udgangspunkt i elevernes undersøgelse af teksten, og med afsæt i denne igangsættes medskabende arbejde. Dette giver eleverne mulighed for at udtrykke deres forståelse af teksten. Til fortolkningen af en tekst hører en beskrivelse af, hvad teksten handler om (motiv), og hvad den drejer sig om (tema).

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan udtrykke sin tekstforståelse gennem medskabelse af teksten (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om metoder til medskabende arbejde (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan sammenfatte sin fortolkning (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om motiv og tema (vejledende mål)

Vurdering (obligatorisk område)

Eleverne skal lære at anmelde en tekst og forstå teksten i lyset af dens samtid.

Undervisningen skal give eleverne erfaringer med mange typer af anmeldelser, således at eleverne bliver fortrolige med genren. De skal både kunne skrive en anmeldelse og vurdere kvaliteten af andres anmeldelser. Undersøgelse, fortolkning og vurdering af tekstens tema kan tilsammen bidrage til at forstå teksten i relation til den tid, den er produceret i.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan anmelde litteratur og andre æstetiske tekster (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om anmeldelsesgenrer (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan vurdere en tekst i lyset af tekstens samtid (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om måder at vurdere tekster på i forhold til deres samtid (vejledende mål)

Perspektivering (obligatorisk område)

Eleverne skal lære at sammenligne tekster med hinanden og at forstå tekster i relation til samtiden og historiske og kulturelle perioder.

Undervisningen skal fokusere på intertekstualitet, hvor forfattere inspirerer hinanden, samt på historiske og kulturelle perioders særtræk.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan sætte teksten i forhold til andre værker (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om intertekstualitet (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan sætte det læste i forhold til tekstens samtid (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om udvalgte historiske og kulturelle litterære perioder (vejledende mål)

Undervisningsforløb

Faglig inspiration/Læringsaktiviteter

street art væg bil

Oplev samtidskunst

”Nøddeknækkere til samtidskunst” er et inspirationsmateriale, der tilbyder 10 let tilgængelige metoder til at opleve og arbejde med samtidskunstværker. Metoderne hjælper bl.a. eleverne til at forklare udvalgte værkers tematik, samt til at drage relevante paralleller til virkelighedens verden. Link til de 10 metoder og beskrivelse af metoden ”Trekantsmetoden – værket sat på spidsen”.

Faget i fokus

Elever
© Nationalt Videncenter for Læsning

Modellering som skriveværktøj

I videoen viser historielærer Rikke, hvordan hun modellerer en fælles tekst med en 6.-klasse. Denne modelleringmetode kan hjælpe eleverne til benytte nye fagord og skrive bedre tekster.
Teksttyper

Tjek på teksttyper

Fælles Mål lægger op til, at elevernes skriftlige udvikling følger en tydelig progression gennem skoleforløbet. Se oversigt over progressionen og få tjek på teksttypernes kendetegn.
tekster_bogstaver.jpg
© Colourbox

Strukturerede tekstsamtaler

"Strukturerede tekstsamtaler” er et afsluttet forskningsbaseret projekt, hvor to metoder til styrkelse af tekstforståelsen for 13-16 årige elever med generelle indlæringsvanskeligheder eller med autisme blev afprøvet.
Booktasting

Book tasting

Dæk op til en book tasting! En sjov og anderledes måde at inspirere til læselyst ved at give 'smagsprøver' på forskellige bøger.