Fremstilling

5. - 6. klasse

Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i formelle situationer

Kompetenceområdet fremstilling omfatter seks færdigheds- og vidensområder:

Planlægning fokuserer på at få idéer og tilrettelægge fremstillingsprocesser.

Forberedelse fokuserer på at konkretisere idéer og udarbejde skitser til de færdige produkter.

Fremstilling fokuserer på at udarbejde forskellige typer tekster.

Respons fokuserer på at give og modtage respons ud fra givne kriterier.

Korrektur fokuserer på at kunne foretage korrektur på tegnsætning og stavning.

Præsentation og evaluering fokuserer på mundtlig fremlæggelse og revision af arbejdsproces og målsætning.

 

Læs mere om fremstilling i faget dansk

Obligatorisk

Planlægning

Eleverne skal lære at strukturere deres idéer og planlægge fremstillingen af en tekst.

Undervisningen skal fokusere på brug af redskaber til idéudvikling, som fx brainstorm, mindmaps og tankekort. Eleverne skal kunne planlægge fremstillingsprocessen og skitsere en arbejdsplan. En arbejdsplan indeholder fx fordeling af opgaver, indhold og tidsplan.

Færdighedsmål

Eleven kan bruge it- og tænkeredskaber til at få ideer

Vidensmål

Eleven har viden om it- og tænkeredskaber til ideudvikling

Færdighedsmål

Eleven kan tilrettelægge processer til fremstilling af faglige produkter alene og i samarbejde med andre

Vidensmål

Eleven har viden om fremstillingsprocesser

Forberedelse

Eleverne skal lære at beskrive forventninger til det endelige produkts form og indhold, inden de går i gang med selve tekstproduktionen.

Undervisningen skal fokusere på, hvordan et grundigt forarbejde til en tekstproduktion kan udarbejdes. Forarbejdet kan fx tage form af skitse, synopsis, disposition, manuskript, storyboard eller hypertekststruktur.

Færdighedsmål

Eleven kan konkretisere ideer gennem tænkeskrivning

Vidensmål

Eleven har viden om tænkeskrivning, brainstorm og mindmap

Færdighedsmål

Eleven kan udarbejde forprodukter til dramatiske, dokumentariske og interaktive produktioner

Vidensmål

Eleven har viden om synopse, manuskript og storyboard

Fremstilling

Eleverne skal lære at arbejde med kommenterende og forklarende fremstillingsformer både i tekst, lyd og billede.

Undervisningen skal fokusere på fremstilling af fagtekster og på skelnen mellem hensigterne med disse. Undervisningen skal tydeliggøre forskelle mellem kommenterende fremstillingsformer, hvor eleverne skal forholde sig til andre tekster eller temaer – og forklarende fremstillingsformer, hvor de forklarer, hvordan et fænomen hænger sammen. Undervisningen skal endvidere giver eleverne erfaringer med udarbejdelse at dramatiske produkter, fx scener i et teaterstykke, dokumentariske produkter, fx en tv-dokumentar og interaktive produkter, fx hjemmesider.

Færdighedsmål

Eleverne kan udarbejde anmeldelser, instruktioner og fagtekster

Vidensmål

Eleven har viden om kommenterende og forklarende fremstillingsformer

Færdighedsmål

Eleven kan udarbejde dramatiske, dokumentariske og interaktive produkter

Vidensmål

Eleven har viden om virkemidler i drama og dokumentar på film, i tv og på internettet

Respons

Eleverne skal lære at lytte til andres respons og vurdere, hvilken respons de vil tage til sig og anvende til forbedring af egen tekst.

Undervisningen skal være præget af en konstruktiv responskultur, så alle eleverne kan og tør både give og modtage konstruktiv respons. Eleverne skal kunne give respons i forhold til aftalte fokuspunkter.

Færdighedsmål

Eleven kan give og modtage respons

Vidensmål

Eleven har viden om responsmetoder

Færdighedsmål

Eleven kan respondere kriteriebaseret på virkemidler

Vidensmål

Eleven har viden om respons ud fra fastlagte kriterier

Korrektur

Eleverne skal lære at anvende afsnit og sætte tegn med henblik på produktion af en korrekt tekst.

Undervisningen skal til stadighed understøtte elevernes arbejde med at udarbejde tekster, som mht. struktur, sprog og sætningsopbygning er næsten korrekte.

Færdighedsmål

Eleven kan anvende afsnit og sætte komma

Vidensmål

Eleven har viden om sætnings- og tekststruktur

Færdighedsmål

Eleven kan stave alle almindelige ord sikkert

Vidensmål

Eleven har viden om bøjningssystemer og ords oprindelse

Præsentation og evaluering

Eleverne skal lære at præsentere deres produkter med fokus på modtagerne, og de skal lære at reflektere over egen arbejdsproces.

Undervisningen skal fokusere på, at det er modtageren og ikke afsenderen, som skal være i centrum ved en fremlæggelse. Evaluering af egne arbejdsprocesser bør være en integreret del i den daglige undervisning.

Færdighedsmål

Eleven kan fremlægge sit produkt for andre

Vidensmål

Eleven har viden om modtagerforhold

Færdighedsmål

Eleven kan revidere sin arbejdsproces frem mod næste produktionsforløb

Vidensmål

Eleven har viden om revision af arbejdsproces og målsætning

Undervisningsforløb

Robinsonadebro.jpg
© Line Thomsen

Robinsonade

Forløb hvor eleverne lærer at skrive en fortælling med robinsonadens genretræk.

Faglig inspiration/Læringsaktiviteter

Faget i fokus

tekster_bogstaver.jpg
© Colourbox

Strukturerede tekstsamtaler

"Strukturerede tekstsamtaler” er et afsluttet forskningsbaseret projekt, hvor to metoder til styrkelse af tekstforståelsen for 13-16 årige elever med generelle indlæringsvanskeligheder eller med autisme blev afprøvet.
SKAM
© NRK

SKAM

Forelskelse, venskab, religion og sex. Inddrag den norske ungdomsserie SKAM i danskundervisningen.
COLOURBOX1144157.jpg

Øvelser på nettet

Der findes flere steder på nettet, hvor eleverne kan træne forskellige færdigheder.
Talebobler

Norden i skolen

Gratis læringsportal om at arbejde med nordisk sprog og kultur.