Kommunikation (obligatorisk)

5. - 6. klasse

Eleven kan kommunikere med bevidsthed om sprogets funktion i overskuelige formelle og sociale situationer

Kompetenceområdet kommunikation omfatter fem færdigheds- og vidensområder:

Dialog fokuserer på frie, formaliserede og styrede samtaleformer.

Krop og drama fokuserer på oplæsning, mundtlig fremlæggelse og dramatiseringer.

It og kommunikation fokuserer på fordele og ulemper ved at kommunikere via nettet.

Sprog og kultur fokuserer på de nordiske sprog og på samspil mellem sprog og kultur.

Sproglig bevidsthed fokuserer på, hvordan sporg fra forskellige lande påvirker hinanden, og hvordan en kommunikation foregår.

 

Læs mere om kommunikation i faget dansk

Obligatorisk

Dialog (obligatorisk område)

Eleverne skal lære at påtage sig forskellige roller i samtaler og debatter.

Undervisningen skal give eleverne mulighed for at eksperimentere med forskellige roller både i samtalesituationer, fx i socialt samvær i skolen og i en interviewsituation, samt i debatter, som fx mødeleder, referent, paneldebatdeltager eller spørger.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan påtage sig roller i samtalesituationer (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om frie og formaliserede samtaleformer (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan tage forskellige roller i en styret debat (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om debatroller (vejledende mål)

Krop og drama (obligatorisk område)

Eleverne skal lære at beherske oplæsningens kropslige og retoriske muligheder.

Undervisningen skal give eleverne mulighed for at arbejde med teater og drama og derigennem få erfaringer med at skabe en fælles fortælling på baggrund af eget eller andres manuskript, koreografi og scenografi.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan bruge kropssprog og stemme i oplæsning og mundtlig fremlæggelse (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om talerens virkemidler (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan skabe fælles fortællinger sammen med andre (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om improvisation, manuskript, koreografi og scenografi (vejledende mål)

It og kommunikation (obligatorisk område)

Eleverne skal lære at vurdere, hvilke konsekvenser deres ytringer på nettet eller i samvær med andre har og kan få.

Undervisningen skal præges af god kommunikation og give eleverne erfaringer med at kommunikere om såvel sociale som saglige forhold. Undervisningen skal desuden give eleverne erfaring med og viden om videndeling og samarbejde på nettet, fx i form af bidrag i blogs, diskussion i fora og fælles fremstilling af produkter.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan vurdere konsekvensen af ytringer på internettet (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om muligheder og faldgruber for kommunikation på internettet (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan videndele og samarbejde via internettet (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om samarbejdsmuligheder på internettet (vejledende mål)

Sprog og kultur (obligatorisk område)

Eleverne skal lære at kommunikere i situationer, hvor deltagerne taler forskellige sprog eller forskellige typer og grader af dansk eller af norsk og svensk.

Undervisningen skal give eleverne mulighed for at udvikle strategier til at kommunikere i situationer, hvor deltagerne taler sproget på forskellig vis, eller hvor de taler forskellige beslægtede, men ikke umiddelbart forståelige sprog. Strategierne kan fx bestå i at afprøve andre ord, anvende gestik og blande sprog.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan indgå i sprogligt mangfoldige situationer (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om samspillet mellem sprog, kultur og sproglig mangfoldighed (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan kommunikere i enkle situationer med nordmænd og svenskere (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om ligheder og forskelle mellem dansk, norsk og svensk sprog (vejledende mål)

Sproglig bevidsthed (obligatorisk område)

Eleverne skal lære om sprogets historie og om kommunikationsmodeller.

Undervisningen skal give eleverne mulighed for at undersøge og iagttage, hvordan dansk er forbundet med de sprog, de kender, fx norsk, svensk, engelsk, tysk og fransk eller andre sprog, der er til stede i klassen. Undervisningen skal også give eleverne mulighed for at undersøge, iagttage og analysere kommunikationssituationer, de selv indgår i. Det kan fx være situationer i hjemmet, i skolen, på nettet eller i medierne.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan trække tråde fra et sprog til et andet (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om sprogets historie og sprogfamilier (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan iagttage en kommunikationssituation (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om kommunikationsmodeller (vejledende mål)

Faglig inspiration/Læringsaktiviteter

Bog og dreng

Mundtlig fremlæggelse af boganmeldelse

Fokus i denne aktivitet er elevens mundtlige fremlæggelse af en bog. Elevens fremlæggelse filmes. På denne måde får eleven mulighed for at se sig selv og bevidst arbejde med kropssprog og stemmeføring.
talebobler

Ordsprog

Hvad er et ordsprog? Hvad er forskellen på ordsprog og talemåder? Læs om hvordan ordsprogene er opstået, og hvilken rolle de spiller i sproget i dag. Se top ti over de mest almindelige ordsprog og svar på quizspørgsmål.

Faget i fokus

Elever
© Nationalt Videncenter for Læsning

Modellering som skriveværktøj

I videoen viser historielærer Rikke, hvordan hun modellerer en fælles tekst med en 6.-klasse. Denne modelleringmetode kan hjælpe eleverne til benytte nye fagord og skrive bedre tekster.
Teksttyper

Tjek på teksttyper

Fælles Mål lægger op til, at elevernes skriftlige udvikling følger en tydelig progression gennem skoleforløbet. Se oversigt over progressionen og få tjek på teksttypernes kendetegn.
tekster_bogstaver.jpg
© Colourbox

Strukturerede tekstsamtaler

"Strukturerede tekstsamtaler” er et afsluttet forskningsbaseret projekt, hvor to metoder til styrkelse af tekstforståelsen for 13-16 årige elever med generelle indlæringsvanskeligheder eller med autisme blev afprøvet.
Booktasting

Book tasting

Dæk op til en book tasting! En sjov og anderledes måde at inspirere til læselyst ved at give 'smagsprøver' på forskellige bøger.