Læsning (obligatorisk)

5. - 6. klasse

Eleven kan læse og forholde sig til tekster i faglige og offentlige sammenhænge

Kompetenceområdet læsning omfatter seks færdigheds- og vidensområder:

Finde tekst fokuserer på billed‑, diagram- og fuldtekstsøgning på nettet.

Forberedelse fokuserer på overblikslæsning og læseformål.

Afkodning fokuserer på genkendelse af ords betydningsdele og stavemåder og på den flydende læsning.

Sprogforståelse fokuserer på elevernes strategier til at identificere vigtige ord i teksten og udlede ords betydning af konteksten.

Tekstforståelse fokuserer på forståelse og fortolkning af tekster ved brug af sammenfatning og grafiske modeller.

Sammenhæng fokuserer på elevernes vurdering af teksters perspektiv og anvendelighed.

 

Læs mere om læsning i faget dansk

Obligatorisk

Finde tekst (obligatorisk område)

Eleverne skal lære at finde relevante tekster og billeder på nettet.

Undervisningen skal fokusere på udvikling af søgerelaterede læsestrategier i fuldtekstsøgning. Der skal arbejdes med både tekst- og billedsøgning og med brug af forskellige søgemaskiner og -metoder.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan vurdere relevans af søgeresultater på søgeresultatsider (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om søgerelaterede læsestrategier (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan gennemføre billed- og fuldtekstsøgning (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om teknikker til billed- og fuldtekstsøgning (vejledende mål)

Forberedelse (obligatorisk område)

Eleverne skal lære at identificere tekstens forskellige grafiske, skriftlige og billedlige elementer og redegøre for sammenhængen imellem dem. De skal endvidere lære at skelne imellem, hvad der er tekstens formål, og hvad der er deres eget formål med at læse teksten.

Undervisningen skal fokusere på at bestemme afsenderens formål med teksten. Formålet kommer bl.a. til udtryk via den måde, tekstens forskellige elementer præsenteres og kædes sammen. Ud fra dette vil eleverne fx kunne danne sig et indtryk af, om en tekst har til hensigt at beskrive noget relevant, fortælle en interessant historie eller overbevise om noget. De skal på denne baggrund kunne overveje, om dette er relevant for det, de skal bruge teksten til.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan orientere sig i tekstens dele (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om rubrikker, billeder, diagrammer og grafik (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan sammenholde teksters formål og indhold med læseformål (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om teksters formål og om læseformål (vejledende mål)

Afkodning (obligatorisk område)

Eleverne skal lære at læse morfologisk komplekse ord sikkert og hurtigt.

Undervisning skal have fokus på stadig at udvikle elevernes ordgenkendelse, således at de også kan læse både kendte og ukendte ord i fagtekster. På dette trin skal de umiddelbart kunne genkende hyppige morfemer i ord (både rodmorfemer, aflednings- og bøjningsmorfemer) og på den måde læse morfologisk komplekse ord sikkert og hurtigt. Det er det, som for alvor skal gøre deres læsning let og ubesværet, især når tekstens emne er velkendt.

Et godt pejlemærke er, at eleverne skal kunne stillelæse lette tekster for aldersgruppen flydende og med god forståelse med omkring 200 ord pr. minut. Tekster med et nyt indhold i relation til kendte emner skal de læse med omkring 140 ord pr. minut.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan læse ukendte ord ved umiddelbar genkendelse af de mest almindelige orddele (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om morfemer i danske ord (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan læse ukendte ord i fagtekster (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om stavemåde og betydning af ord i fagtekster (vejledende mål)

Sprogforståelse (obligatorisk område)

Eleverne skal lære at identificere tekstens centrale ord og begreber, og de skal lære at udlede dele af ukendte ords betydning ud fra sammenhængen i teksten og ordenes betydningsdele.

Undervisningen skal fokusere på at udvikle elevernes opmærksomhed på tekstens centrale ord og begreber. De skal kunne udnytte fagord og begreber i fx overskrifter, billedtekster og faktabokse til at danne sig en idé om centrale emner og problemstillinger i teksten, som de skal have særlig opmærksomhed på under læsningen. Eleverne skal kunne udlede dele af ukendte ords betydning ud fra sammenhængen i teksten og ordenes betydningsdele. Det gør de bl.a. ved at bruge deres viden om tekstens centrale emne (fx overbegrebet), andre ord i teksten (fx eventuelle sammenligninger, modsætninger og underbegreber) og de ukendte ords betydningsdele (morfemer).

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan anvende overskrifter og fremhævede ord til at skabe forståelse af tekster (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om ord og udtryk, der forklarer nyt stof (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan udlede dele af ords betydning fra konteksten (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om ordforståelsesstrategier (vejledende mål)

Tekstforståelse (obligatorisk område)

Eleverne skal lære om de mest almindelige tekststrukturer, og de skal lære at anvende grafiske modeller som redskab til at skabe sig overblik over teksten.

Undervisningen skal tage udgangspunkt i almindelige tekststrukturer som fx årsag/følge, problem/løsning, sammenligning/modsætning, helhed/beskrivelse, således at eleverne kan bruge strukturerne til at få overblik over, opsummere og sammenfatte tekster. Undervisningen skal tydeliggøre, hvordan grafiske modeller kan anvendes som redskab til at skabe overblik over komplekse faglige fremstillinger eller problemstillinger.

Opmærksomhedspunkt: Eleven kan opdage egne forståelsesproblemer og anvende relevante strategier til at afhjælpe dem og få overblik over teksten.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan gengive hovedindholdet af fagtekster (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om fagteksters struktur (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan anvende grafiske modeller til at få overblik over teksters struktur og indhold (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om grafiske modeller (vejledende mål)

Sammenhæng (obligatorisk område)

Eleverne skal lære at vurdere tekstens udsagn og perspektiv og dens anvendelighed i forhold til læseformål.

Undervisningen skal fokusere på at finde tegn i teksten, som signaliserer noget om tekstens redelighed, troværdighed, dens omtale af personer og omstændigheder, således at eleverne på et sagligt grundlag kan vurdere tekstens anvendelighed.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan vurdere teksters perspektiv på et emne (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om metoder til sammenligning af teksters perspektiver (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan vurdere teksters anvendelighed (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om kriterier for teksters anvendelighed (vejledende mål)

Faglig inspiration/Læringsaktiviteter

Pige på græs

Bevægelse og arbejdet med ældre litteratur

Med bevægelse i undervisningen arbejdes med semantikken (ordvalg og betydning) i ældre litteratur, således at sproget ikke spænder ben for elevernes læseforståelse.
Barn og bøger

Spurtlæsning

En læseaktivitet hvor eleverne kombinerer læsning, løb og feedback.
Blyant og papir

Notatteknikker

Skab overblik over tekstens informationer ved hjælp af notatteknikker.

Faget i fokus

Elever
© Nationalt Videncenter for Læsning

Modellering som skriveværktøj

I videoen viser historielærer Rikke, hvordan hun modellerer en fælles tekst med en 6.-klasse. Denne modelleringmetode kan hjælpe eleverne til benytte nye fagord og skrive bedre tekster.
Teksttyper

Tjek på teksttyper

Fælles Mål lægger op til, at elevernes skriftlige udvikling følger en tydelig progression gennem skoleforløbet. Se oversigt over progressionen og få tjek på teksttypernes kendetegn.
tekster_bogstaver.jpg
© Colourbox

Strukturerede tekstsamtaler

"Strukturerede tekstsamtaler” er et afsluttet forskningsbaseret projekt, hvor to metoder til styrkelse af tekstforståelsen for 13-16 årige elever med generelle indlæringsvanskeligheder eller med autisme blev afprøvet.
Booktasting

Book tasting

Dæk op til en book tasting! En sjov og anderledes måde at inspirere til læselyst ved at give 'smagsprøver' på forskellige bøger.