Fortolkning

7. - 9. klasse

Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster

Kompetenceområdet fortolkning omfatter fem færdigheds- og vidensområder:

Oplevelse og indlevelse fokuserer på æstetisk sprogbrug, fortællestrukturer, kompositioner og fortolkningsorienterede læsestrategier.

Undersøgelse fokuserer på systematisk at undersøge genre, sprog, symbolik, forfatter, værk, fortæller og fortællerpålidelighed ved hjælp af analysemetoder og forståelsesstrategier.

Fortolkning fokuserer på identitetsfremstillinger, flertydige fortolkninger og bud på sammenfatning af fortolkningsarbejdet.

Vurdering fokuserer på at vurdere tekst ved at se på form, forskellige fortolkninger og kvalitet.

Perspektivering fokuserer på at sætte tekster i perspektiv til aktuelle problemstillinger, litterær og kulturel tradition, litteraturhistorisk læsning, Dansk litteraturs kanon og fremtidsperspektiver.

 

Læs mere om fortolkning i faget dansk

Obligatorisk

Oplevelse og indlevelse

Eleverne skal lære produktivt at omsætte egne oplevelser og sansninger i æstetisk sprog og reflekteret indleve sig i teksters univers som grundlag for fortolkning.

Undervisningen skal give eleverne mulighed for at arbejde med komplekse tekster, der ofte er kendetegnet ved at iscenesætte flere stemmer, udfolde komplicerede tidslige og fortællermæssige forløb og ved at skabe samspil mellem sproglig form på flere planer.

Færdighedsmål

Eleven kan formulere egne oplevelser og sansninger i æstetisk sprog

Vidensmål

Eleven har viden om æstetisk sprogbrug

Færdighedsmål

Eleven kan følge forløb og komposition i komplekse tekster

Vidensmål

Eleven har viden om komplekse fortællestrukturer og kompositioner

Færdighedsmål

Eleven kan reflekteret indleve sig i tekstens univers som grundlag for fortolkning

Vidensmål

Eleven har viden om fortolkningsorienterede læsestrategier

Undersøgelse

Eleverne skal lære at arbejde med systematisk analyse af tekster, som leder frem mod en samlet fortolkning.

Undervisningen skal have fokus på, at undersøgende arbejde skal bygge på de spørgsmål og den undren, der er opstået i elevernes oplevelse og indlevelse i teksten. Der arbejdes med komplekse tekster, som har flertydige udsagn. I analysen er der bl.a. fokus på fortællerpålidelighed, dvs. om man kan stole på fortælleren.

Færdighedsmål

Eleven kan undersøge samspillet mellem genre, sprog, indhold og virkelighed

Vidensmål

Eleven har viden om genre, sprog, symbolik, forfatter, værk og fortæller

Færdighedsmål

Eleven kan undersøge teksters flertydighed

Vidensmål

Eleven har viden om fortællerpålidelighed, positioner og betydningslag i teksten

Færdighedsmål

Eleven kan gennemføre en målrettet analyse af en tekst

Vidensmål

Eleven har viden om analysemetoder og forståelsesstrategier

Fortolkning

Eleverne skal lære at samle undersøgelser af tekster i én eller flere fortolkninger.

Undervisningen skal være præget af, at fortolkninger af tekster kan formulere flere perspektiver, uden at der er et facit. Teksterne kan tematisere det uafklarede, det uforståelige og det fremmedartede, og heri kan eleverne finde andre måder at anskue verden på, end de selv gør. Identitet er et centralt spørgsmål i elevernes eget liv, og i arbejdet med fortolkning vil der i vid udstrækning være fokus på selvfremstilling og identitetsdannelse – også i relation til den måde identitet udfoldes på i sociale medier.

Færdighedsmål

Eleven kan fortolke egne og andres fremstillinger af identitet i tekster

Vidensmål

Eleven har viden om identitetsfremstillinger

Færdighedsmål

Eleven kan foretage flertydige fortolkninger

Vidensmål

Eleven har viden om metoder til fortolkning

Færdighedsmål

Eleven kan diskutere bud på et eller flere samlede udsagn på baggrund af undersøgelsen

Vidensmål

Eleven har viden om metoder til sammenstilling af undersøgelsens elementer

Vurdering

Eleverne skal lære at diskutere egne og andres fortolkninger og vurderinger af både form og udsagn af tekster.

Undervisningen skal have fokus på, at vurderinger skal tage udgangspunkt i egne velbegrundede opfattelser, erfaringer og holdninger og skal bygge på tekstnære betragtninger.

Færdighedsmål

Eleven kan vurdere teksters form

Vidensmål

Eleven har viden om vurderingskriterier vedrørende form

Færdighedsmål

Eleven kan diskutere forskellige fortolkninger af en tekst

Vidensmål

Eleven har viden om forskellige læserpositioner

Færdighedsmål

Eleven kan vurdere teksters udsagn og kvalitet

Vidensmål

Eleven har viden om vurderingsmetoder vedrørende teksters kvalitet

Perspektivering

Eleverne skal lære at se teksten i en større sammenhæng og forholde sig til aktuelle problemstillinger på baggrund af arbejdet med teksten.

Undervisningen skal have fokus på, at de samme temaer og problemstillinger kan iagttages i både nyere og ældre tekster og i forskellige teksttyper fra samme tidsperiode. Perspektiveringen vil derfor bidrage til, at eleverne udvikler historisk og kulturel bevidsthed.

Færdighedsmål

Eleven kan sætte teksten i relation til aktuelle problemstillinger

Vidensmål

Eleven har viden om metoder til at sætte tekster i relation til aktuelle problemstillinger

Færdighedsmål

Eleven kan sætte tekster i perspektiv til litterær og kulturel tradition og udvikling gennem litteraturhistorisk læsning og Dansk litteraturs kanon

Vidensmål

Eleven har viden om kulturelle og litterære perioder og Dansk litteraturs kanon

Færdighedsmål

Eleven kan sætte tekster i relation til mulige fremtidsperspektiver

Vidensmål

Eleven har viden om metoder til at sætte tekster i relation til mulige fremtidsperspektiver

Undervisningsforløb

Portrætfoto Yahya Hassan
© Gyldendal/Morten Holtum

Yahya Hassan - digte med svirp i sproget

Få ideer til litteraturarbejde med Yahya Hassans digte. Læs digte, undersøg forfatterens baggrund, lav en digital citatsamling og producer film, hvor eleverne fremfører egne digte.
Tavs beskåret
© Rosinante&Co/Høst&Søn

Tavs - en illustreret roman

Giv litteraturundervisningen luft og flyvehøjde med dette undervisningsforløb om Camilla Hübbe og Rasmus Meislers flotte billedfortælling ”Tavs”. Her finder du opgaver til multimodal læsning, fordybelse i intertekstuelle referencer (verbale og visuelle) og forslag til at lave meddigtning gennem en avatar. Graphic novel, illustreret roman, billedroman, billedbog – kært barn har mange navne. ”Tavs” vil fange både drenge- og pigelæsere på 7.-10. klassetrin.
Syndefaldsmyten

Syndefaldsmyten

Intertekstuel læsning af syndefaldsmyten. Giv eleverne en fornemmelse for, hvordan tekster taler med hinanden gennem en fokuseret læsning af bibeltekst, maleri og reklame.

Faglig inspiration/Læringsaktiviteter

Bog med flyvende bogstaver

Boost en bog

Sæt elevernes læsning på spil i klassen, og lad dem skiftes til at fremlægge en selvlæst roman. Arbejdsark med opgaver til romanens indhold og form, vurdering og perspektivering, samt oplæsning af et udvalgt tekststykke.
Dødsspillet

"Dødsspillet" af Suzanne Collins (roman)

En science fiction fortælling om en dystopisk fremtid med reality og krig som omdrejningspunkt. Sæt fokus på personbeskrivelse og genrekarakteristik.
Tynd is, Mikael Engström
© ABC Forlag

"Tynd is" af Mikael Engström (roman)

Realistisk ungdomsroman om omsorgssvigt og mønsterbrydning. Indkreds fortællingens tema ved hjælp af aktantmodel og intertekstualitet.
Novellesamling
© Høst & Søn/Rosinante & Co

"Det Hvide Kvarter" af Charlotte Weitze (noveller)

Noveller om mørket i alt det hvide. Det magiske og overnaturlige optræder side om side med hverdagsrealisme. Gå på jagt efter genrekendetegn og intertekstuelle referencer.
Dreng

"Trælår" af Jesper Wung-Sung (noveller)

20 noveller. Om drengeliv og drengeidentitet. Grotesk realisme med temaet ondskab som omdrejningspunkt. Gå på intertekstualitetsjagt i de 20 barndoms- og pubertetserindringer og find eksempler på Wung-Sungs særlige sprogleg.

Faget i fokus

tekster_bogstaver.jpg
© Colourbox

Strukturerede tekstsamtaler

"Strukturerede tekstsamtaler” er et afsluttet forskningsbaseret projekt, hvor to metoder til styrkelse af tekstforståelsen for 13-16 årige elever med generelle indlæringsvanskeligheder eller med autisme blev afprøvet.
SKAM
© NRK

SKAM

Forelskelse, venskab, religion og sex. Inddrag den norske ungdomsserie SKAM i danskundervisningen.
COLOURBOX1144157.jpg

Øvelser på nettet

Der findes flere steder på nettet, hvor eleverne kan træne forskellige færdigheder.
Talebobler

Norden i skolen

Gratis læringsportal om at arbejde med nordisk sprog og kultur.