Fremstilling

7. - 9. klasse

Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation

Kompetenceområdet fremstilling omfatter seks færdigheds- og vidensområder:

Planlægning fokuserer på at tilrettelægge proces fra idé til færdigt produkt, selvstændigt eller sammen med andre.

Forberedelse fokuserer på at indsamle oplysninger, disponere indholdet og forberede en produktion.

Fremstilling fokuserer på at udarbejde alle typer tekster varieret og målrettet.

Respons fokuserer på at give og modtage respons ud fra form, sproglig stil og genretræk.

Korrektur fokuserer på at kunne foretage korrektur på formelle fejl og layout.

Præsentation og evaluering fokuserer på formidlingsform, PR, lancering og målsætning for nye processer.

 

Læs mere om fremstilling i faget dansk

Obligatorisk

Planlægning

Eleverne skal lære at vælge relevante opgavetyper og arbejdsmåder i forhold til opgavens karakter og relevante deadlines. De skal endvidere lære at tilrettelægge en proces på baggrund af en problemformulering og bruge planlægningsværktøjer til at overskue og forudse fremstillingsprocessen.

Undervisningen skal have fokus på at udvikle problemformuleringer og at få overblik over den samlede fremstillingsproces fra idé til færdigt produkt. Opgavetyper kan fx være essay, reportage og projektopgave. Planlægning hænger nøje sammen med forberedelsen af fremstillingen.

Færdighedsmål

Eleven kan selvstændigt formulere en afgrænset opgave

Vidensmål

Eleven har viden om opgave- og problemformulering

Færdighedsmål

Eleven kan organisere samarbejde om fremstilling

Vidensmål

Eleven har viden om produktionsplanlægning, roller, faser, ressourcer, opgavetyper og deadlines

Færdighedsmål

Eleven kan tilrettelægge proces fra ide til færdigt produkt

Vidensmål

Eleven har viden om komplekse fremstillingsprocesser

Forberedelse

Eleverne skal lære at konkretisere idéer ved at interviewe, observere og researche. Eleverne skal også kunne tage stilling til, hvilke elementer der understøtter formålet med produktionen i form af billede, lyd, tekst og grafik.

Undervisningen skal fokusere på at fastholde idéer ved at skitsere og disponere stoffet og begynde på udkast til produktet.

Færdighedsmål

Eleven kan indsamle oplysninger og disponere indholdet

Vidensmål

Eleven har viden om spørgeteknikker og observationsmetoder

Færdighedsmål

Eleven kan forberede større multimodale produktioner

Vidensmål

Eleven har viden om research, optagelse og skitser

Færdighedsmål

Eleven kan disponere og layoute stof, så det fremmer hensigten med produktet

Vidensmål

Eleven har viden om målrettede dispositions- og formidlingsmetoder

Fremstilling

Eleverne skal lære at fremstille sammenhængende tekster i forskellige genrer og stilarter.

Undervisningen skal give eleverne erfaringer med at udarbejde opinionstekster, fx læserbreve og diskussionsoplæg, og arbejde med argumenterende fremstillingsformer. Der skal også arbejdes med ekspressive, jeg-orienterede tekster, fx klummer, erindringer, blog, dagbog, selvpræsentation m.v., hvor eleverne filosoferer, funderer og tænker over egen situation, udvikling, egne tanker og forestillinger.

I undervisningen skal eleverne møde en variation af opgavetyper, således at eleverne kan fremstille tekster til forskellige modtagergrupper. I arbejdet med større multimodale produktioner skal der være fokus på efterproduktion i form af at bearbejde materialet; udvælge, sortere, redigere og fx arbejde med billedredigering, underlægningsmusik og lydeffekter.

Færdighedsmål

Eleven kan udarbejde opinions- og ekspressive tekster

Vidensmål

Eleven har viden om argumenterende og reflekterende fremstillingsformer

Færdighedsmål

Eleven kan fremstille større multimodale produktioner

Vidensmål

Eleven har viden om virkemidler, grafisk design og efterproduktion

Færdighedsmål

Eleven kan fremstille sammenhængende tekster i forskellige genrer og stilarter

Vidensmål

Eleven har viden om varierede udtryksformer målrettet forskellige målgrupper

Respons

Eleverne skal lære at give skriver- og læserorienteret respons. Her skelnes mellem at give respons på skriverens intention med teksten (skriverorienteret respons) og tekstens virkning på en læser (læserorienteret respons).

Undervisningen skal fokusere på, at sproget gøres til genstand for fælles opmærksomhed i klassen både i de tekster, der læses, og i de tekster eleverne udarbejder. Eksperimenter med sproglig variation og præcision, ordforråd eller sætningsopbygning skal skærpe og udvikle det sikre, forståelige, klare og varierede sprog. Eleverne skal arbejde med opmærksomhed på genre, sprog, struktur og indhold.

Færdighedsmål

Eleven kan respondere på forskellige fremstillingsformer

Vidensmål

Eleven har viden om fremstillingsformer

Færdighedsmål

Eleven kan respondere på sproglig stil

Vidensmål

Eleven har viden om sproglig stil

Færdighedsmål

Eleven kan respondere på forholdet mellem produktion og genre

Vidensmål

Eleven har viden om genretræk

Korrektur

Eleverne skal lære at læse korrektur på egne og andres tekster.

Undervisningen skal fokusere på at registrere, markere og korrigere fejl i tekster, som nu har et mere varieret og nuanceret ordvalg med flere fremmedord og en mere kompliceret sætningsopbygning. Korrekturlæsningen skal rettes mod korrekt sprogbrug, stavning, tegnsætning, typografi og layout.

Opmærksomhedspunkt: Eleven kan foretage basal korrektur på sprog, stavning, tegnsætning og layout.

Færdighedsmål

Elever kan registrere og korrigere egne og andres fejl

Vidensmål

Eleven har viden om sproglig korrekthed

Færdighedsmål

Eleven kan korrigere teksters layout

Vidensmål

Eleven har viden om metoder til layout af forskellige genrer

Færdighedsmål

Eleven kan fremstille tekster med korrekt grammatik og layout

Vidensmål

Eleven har viden om korrekt grammatik, stavning, tegnsætning og layout

Præsentation og evaluering

Eleverne skal lære at præsentere og lancere større produktioner, såvel skriftlige, mundtlige som multimodale, herunder også at kunne modtage kritik fra andre.

Undervisningen skal fokusere på formidling og vurdering af elevernes egne produkter, valg af evalueringsmetoder og gennemførelse af evalueringer på baggrund af disse metoder. På baggrund heraf skal de kunne opstille mål for fremtidige fremstillingsprocesser og produkter.

Færdighedsmål

Eleven kan layoute tekster, så det fremmer kommunikationen

Vidensmål

Eleven har viden om formidlingsformer

Færdighedsmål

Eleven kan lancere større multimodale produktioner

Vidensmål

Eleven har viden om PR og lancering

Færdighedsmål

Eleven kan opstille mål for nye fremstillingsprocesser

Vidensmål

Eleven har viden om evalueringsmetoder

Undervisningsforløb

Nyhedsugen

Nyhedsugen

Deltag i aviskonkurrencen “Nyhedsugen”, som løber af stabelen hvert år i uge 43 – 46. Deltagelse i aviskonkurrencen styrker elevernes forståelse for de journalistiske grundbegreber, fx research og vinkling.
Selfie

Selfies - selvportrætter i kunsten og på de sociale medier

Undervisningsforløb om selfies, selvportrætter og selviscenesættelse. Forløbet nuancerer elevernes bevidsthed om selvfremstilling på de sociale medier. Se dokumentarfilm om ”instafame”, fremlæg kunstens selvportrætter og lav et gruppeselfie.

Faglig inspiration/Læringsaktiviteter

sociale medier

Udgiv noveller på Movellas

Udvid klasseværelset - skriv og del noveller på det sociale fællesskab Movellas. Eleverne træner at skrive dramatisk med brug af replikskifte.
Avis

Newsdesk - lav en skoleavis

Lav jeres egen avis og få den tilsendt i 500 eksemplarer kvit og frit. Brug avisværktøjet Newsdesk (JP/Politikens Hus).
skuffe

Bliv skarp på ordklasser

Se video med Thomas Skov og lær at genkende adjektiver, substantiver, verber og adverbier. Online øvelser på sproget.dk i at udpege og bøje ordklasserne.

Faget i fokus

tekster_bogstaver.jpg
© Colourbox

Strukturerede tekstsamtaler

"Strukturerede tekstsamtaler” er et afsluttet forskningsbaseret projekt, hvor to metoder til styrkelse af tekstforståelsen for 13-16 årige elever med generelle indlæringsvanskeligheder eller med autisme blev afprøvet.
SKAM
© NRK

SKAM

Forelskelse, venskab, religion og sex. Inddrag den norske ungdomsserie SKAM i danskundervisningen.
COLOURBOX1144157.jpg

Øvelser på nettet

Der findes flere steder på nettet, hvor eleverne kan træne forskellige færdigheder.
Talebobler

Norden i skolen

Gratis læringsportal om at arbejde med nordisk sprog og kultur.