Læsning (obligatorisk)

7. - 9. klasse

Eleven kan styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters betydning i deres kontekst

Kompetenceområdet læsning omfatter seks færdigheds- og vidensområder:

Finde tekst fokuserer på kildekritisk søgning og faser i søgning.

Forberedelse fokuserer på elevernes overvejelser over, hvordan teksten skal læses.

Afkodning fokuserer på læsning af komplekse og lånte ord og regulering af læsehastighed.

Sprogforståelse fokuserer på sproglige virkemidler og ordenes betydning i en given kontekst.

Tekstforståelse fokuserer på elevernes sammenhængende og detaljerede tekstforståelse.

Sammenhæng fokuserer på sammenhæng mellem tekst og kontekst og kritisk vurdering af en tekst.

 

Læs mere om læsning i faget dansk

Obligatorisk

Finde tekst (obligatorisk område)

Eleverne skal lære selvstændigt at gennemføre en målrettet og kritisk informationssøgning.

Undervisningen skal fokusere på at udvikle hensigtsmæssige søgestrategier, som indeholder: At opstille et søgeformål, udvælge steder at søge, udarbejde søgeord, læse søgeresultatsider, vurdere de udvalgte steders egnethed og finde frem til de konkrete informationer. Undervisningen skal skærpe elevernes kildekritiske opmærksomhed på tekstforfatternes forudsætninger, interesser og mål, herunder bevidstheden om at både eksperter og almindelige brugere kan komme med udsagn på nettet.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan kildekritisk vurdere bruger- og ekspertproduceret indhold (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om afsenderforhold og genrer på internettet (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan planlægge og gennemføre faser i informationssøgning (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om faser i informationssøgning (vejledende mål)

Fase 3

Færdighedsmål

Eleven kan gennemføre målrettet og kritisk informationssøgning (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om kildekritisk søgning (vejledende mål)

Forberedelse (obligatorisk område)

Eleverne skal lære selvstændigt at afgøre, hvordan tekster skal læses i lyset af genre, viden om afsender- og modtagerforhold, erfaringer fra tekst- og informationssøgning og tekstens opbygning og indhold.

Undervisningen skal styrke elevernes kompetencer til at kunne identificere de forskellige grafiske, skriftlige og billedlige elementer, som tekster består af og sammenhængen imellem dem. Der skal arbejdes med at genkende forskellige teksters genre og med at afstemme læsningen i forhold til centrale genretræk. Målet er, at eleverne selv kan gøre sig disse overvejelser.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan vurdere tekstens afsender og målgruppe (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om afsenderforhold og målgruppe (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan skaffe sig overblik over multimodale teksters opbygning (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om genretræk og multimodalitet (vejledende mål)

Fase 3

Færdighedsmål

Eleven kan afgøre, hvordan en tekst skal læses (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om førlæsestrategier (vejledende mål)

Afkodning (obligatorisk område)

Eleverne skal lære at læse komplekse danske ord og lånte ord ved at anvende deres viden om danske og udenlandske aflednings- og bøjningsmorfemer.

Undervisningen skal sætte fokus på, at eleverne afpasser deres læsetempo efter tekstens sproglige og indholdsmæssige sværhedsgrad, så de fx sætter tempoet ned, når de læser afsnit med mange ord, de ikke umiddelbart kan genkende, og så de hurtigt skimmer dele af teksten, som ikke er vigtige eller blot er lette at forstå.

Et godt pejlemærke er, at eleverne kan læse lette tekster for aldersgruppen flydende med god forståelse med omkring 250 ord pr. minut og tekster med nyt fagligt indhold med omkring 170 ord pr. minut.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan variere læsehastighed bevidst efter læseformål og ordkendskab i teksten (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om sammenhæng mellem ordgenkendelse og læsehastighed (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan læse komplekse danske og lånte ord hurtigt og sikkert (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om morfemer i låneord (vejledende mål)

Fase 3

Færdighedsmål

Eleven kan læse komplekse tekster hurtigt og sikkert (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om stavemåde og betydning af ord i alle tekster (vejledende mål)

Sprogforståelse (obligatorisk område)

Eleverne skal lære at analysere tekstens ordvalg i sammenhæng med tekstens genre, indhold og situation.

Undervisningen skal fokusere på forståelse af sproglige virkemidler fx ved analyse af ordvalget i en reklame, et læserbrev, en blog eller en kronik. Der skal arbejdes med identifikation af direkte og indirekte udtryk for holdninger, værdiladning, metaforer, sammenligninger og andre stilistiske træk, så eleverne kan adskille et emne fra den sproglige fremstilling af det. Det kan fx være at finde andre betegnelser for værdiladede ord som fx ”fjumreår” (”dannelsesår”) og ”integration” (”ophør af særlige hensyn”).

Undervisningen skal også fokusere på genkendelse og forståelse af ordvalg i formelle tekster som fx kontrakter, aftaler, vedtægter, officielle breve, ansøgninger, dagsordner, referater, formularer og spørgeskemaer, og eleverne skal gøre erfaringer med at udtrykke samme indhold i hverdagssprog.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan vurdere tekstens sproglige virkemidler (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om sproglige virkemidler (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan vurdere betydningen af ord og begreber i relation til tekstens oprindelse (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om sociolekter og formelt sprog (vejledende mål)

Fase 3

Færdighedsmål

Eleven kan anvende ord og udtryks betydning til at forstå komplekse tekster (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om ordvalgets betydning for budskabet (vejledende mål)

Tekstforståelse (obligatorisk område)

Eleverne skal lære at vurdere, hvilket perspektiv en tekst har på et emne. De skal kunne vurdere og forklare forskelle og ligheder mellem tekster i forhold til fx fremstillingsformer, holdninger, og argumenter.

Undervisningen skal tilrettelægges, så eleverne arbejder systematisk med analyse af teksters indhold, struktur, formål og kommunikationssituation og derved opnår en sammenhængende og detaljeret forståelse af det, de læser.

I undervisningen skal grafiske modeller indgå som redskab til at skabe overblik over komplekse faglige fremstillinger eller problemstillinger. Det kan være en rækkefølge af begivenheder, som ikke er fremstillet kronologisk eller en kompliceret og detaljeret beskrivelse af en udvikling eller en diskussion.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan sammenfatte informationer fra forskellige elementer i teksten (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om tekstelementers opbygning og funktion (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan sammenfatte informationer fra flere tekster (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om metoder til sammenstilling af informationer fra flere tekster (vejledende mål)

Fase 3

Færdighedsmål

Eleven kan forstå komplekse tekster (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om metoder til vurdering af teksters formål og perspektiv (vejledende mål)

Sammenhæng (obligatorisk område)

Eleverne skal lære at analysere og kritisk vurdere og forholde sig til teksters udsagn set i relation til konteksten.

Undervisningen skal give eleverne mulighed for at vurdere teksters troværdighed, og om de indeholder relevant, tilstrækkelig og overskuelig information i den givne sammenhæng. Med udgangspunkt i sammenfatningen af tekster arbejdes der med metoder til at opstille scenarier; dvs. forudsige, hvordan situationer beskrevet i tekster kan udvikle sig.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan sætte tekster ind i sammenhæng (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om sammenhæng mellem tekst og kontekst (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan diskutere mulige udfald af situationer beskrevet i tekster (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om metoder til opstilling af scenarier (vejledende mål)

Fase 3

Færdighedsmål

Eleven kan kritisk vurdere teksters udsagn på baggrund af kontekst (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om metoder til systematisk undersøgelse af tekster (vejledende mål)

Undervisningsforløb

Faglig inspiration/Læringsaktiviteter

Blyant og papir

Notatteknikker

Skab overblik over tekstens informationer ved hjælp af notatteknikker.
Pige på græs

Bevægelse og arbejdet med ældre litteratur

Med bevægelse i undervisningen arbejdes med semantikken (ordvalg og betydning) i ældre litteratur, således at sproget ikke spænder ben for elevernes læseforståelse.

Faget i fokus

Elever
© Nationalt Videncenter for Læsning

Modellering som skriveværktøj

I videoen viser historielærer Rikke, hvordan hun modellerer en fælles tekst med en 6.-klasse. Denne modelleringmetode kan hjælpe eleverne til benytte nye fagord og skrive bedre tekster.
Teksttyper

Tjek på teksttyper

Fælles Mål lægger op til, at elevernes skriftlige udvikling følger en tydelig progression gennem skoleforløbet. Se oversigt over progressionen og få tjek på teksttypernes kendetegn.
tekster_bogstaver.jpg
© Colourbox

Strukturerede tekstsamtaler

"Strukturerede tekstsamtaler” er et afsluttet forskningsbaseret projekt, hvor to metoder til styrkelse af tekstforståelsen for 13-16 årige elever med generelle indlæringsvanskeligheder eller med autisme blev afprøvet.
Booktasting

Book tasting

Dæk op til en book tasting! En sjov og anderledes måde at inspirere til læselyst ved at give 'smagsprøver' på forskellige bøger.