Læsning

7. - 9. klasse

Eleven kan styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters betydning i deres kontekst

Kompetenceområdet læsning omfatter seks færdigheds- og vidensområder:

Finde tekst fokuserer på kildekritisk søgning og faser i søgning.

Forberedelse fokuserer på elevernes overvejelser over, hvordan teksten skal læses.

Afkodning fokuserer på læsning af komplekse og lånte ord og regulering af læsehastighed.

Sprogforståelse fokuserer på sproglige virkemidler og ordenes betydning i en given kontekst.

Tekstforståelse fokuserer på elevernes sammenhængende og detaljerede tekstforståelse.

Sammenhæng fokuserer på sammenhæng mellem tekst og kontekst og kritisk vurdering af en tekst.

 

Læs mere om læsning i faget dansk

Obligatorisk

Finde tekst

Eleverne skal lære selvstændigt at gennemføre en målrettet og kritisk informationssøgning.

Undervisningen skal fokusere på at udvikle hensigtsmæssige søgestrategier, som indeholder: At opstille et søgeformål, udvælge steder at søge, udarbejde søgeord, læse søgeresultatsider, vurdere de udvalgte steders egnethed og finde frem til de konkrete informationer. Undervisningen skal skærpe elevernes kildekritiske opmærksomhed på tekstforfatternes forudsætninger, interesser og mål, herunder bevidstheden om at både eksperter og almindelige brugere kan komme med udsagn på nettet.

Færdighedsmål

Eleven kan kildekritisk vurdere bruger- og ekspertproduceret indhold

Vidensmål

Eleven har viden om afsenderforhold og genrer på internettet

Færdighedsmål

Eleven kan planlægge og gennemføre faser i informationssøgning

Vidensmål

Eleven har viden om faser i informationssøgning

Færdighedsmål

Eleven kan gennemføre målrettet og kritisk informationssøgning

Vidensmål

Eleven har viden om kildekritisk søgning

Forberedelse

Eleverne skal lære selvstændigt at afgøre, hvordan tekster skal læses i lyset af genre, viden om afsender- og modtagerforhold, erfaringer fra tekst- og informationssøgning og tekstens opbygning og indhold.

Undervisningen skal styrke elevernes kompetencer til at kunne identificere de forskellige grafiske, skriftlige og billedlige elementer, som tekster består af og sammenhængen imellem dem. Der skal arbejdes med at genkende forskellige teksters genre og med at afstemme læsningen i forhold til centrale genretræk. Målet er, at eleverne selv kan gøre sig disse overvejelser.

Færdighedsmål

Eleven kan vurdere tekstens afsender og målgruppe

Vidensmål

Eleven har viden om afsenderforhold og målgruppe

Færdighedsmål

Eleven kan skaffe sig overblik over multimodale teksters opbygning

Vidensmål

Eleven har viden om genretræk og multimodalitet

Færdighedsmål

Eleven kan afgøre, hvordan en tekst skal læses

Vidensmål

Eleven har viden om førlæsestrategier

Afkodning

Eleverne skal lære at læse komplekse danske ord og lånte ord ved at anvende deres viden om danske og udenlandske aflednings- og bøjningsmorfemer.

Undervisningen skal sætte fokus på, at eleverne afpasser deres læsetempo efter tekstens sproglige og indholdsmæssige sværhedsgrad, så de fx sætter tempoet ned, når de læser afsnit med mange ord, de ikke umiddelbart kan genkende, og så de hurtigt skimmer dele af teksten, som ikke er vigtige eller blot er lette at forstå.

Et godt pejlemærke er, at eleverne kan læse lette tekster for aldersgruppen flydende med god forståelse med omkring 250 ord pr. minut og tekster med nyt fagligt indhold med omkring 170 ord pr. minut.

Færdighedsmål

Eleven kan variere læsehastighed bevidst efter læseformål og ordkendskab i teksten

Vidensmål

Eleven har viden om sammenhæng mellem ordgenkendelse og læsehastighed

Færdighedsmål

Eleven kan læse komplekse danske og lånte ord hurtigt og sikkert

Vidensmål

Eleven har viden om morfemer i låneord

Færdighedsmål

Eleven kan læse komplekse tekster hurtigt og sikkert

Vidensmål

Eleven har viden om stavemåde og betydning af ord i alle tekster

Sprogforståelse

Eleverne skal lære at analysere tekstens ordvalg i sammenhæng med tekstens genre, indhold og situation.

Undervisningen skal fokusere på forståelse af sproglige virkemidler fx ved analyse af ordvalget i en reklame, et læserbrev, en blog eller en kronik. Der skal arbejdes med identifikation af direkte og indirekte udtryk for holdninger, værdiladning, metaforer, sammenligninger og andre stilistiske træk, så eleverne kan adskille et emne fra den sproglige fremstilling af det. Det kan fx være at finde andre betegnelser for værdiladede ord som fx ”fjumreår” (”dannelsesår”) og ”integration” (”ophør af særlige hensyn”).

Undervisningen skal også fokusere på genkendelse og forståelse af ordvalg i formelle tekster som fx kontrakter, aftaler, vedtægter, officielle breve, ansøgninger, dagsordner, referater, formularer og spørgeskemaer, og eleverne skal gøre erfaringer med at udtrykke samme indhold i hverdagssprog.

Færdighedsmål

Eleven kan vurdere tekstens sproglige virkemidler

Vidensmål

Eleven har viden om sproglige virkemidler

Færdighedsmål

Eleven kan vurdere betydningen af ord og begreber i relation til tekstens oprindelse

Vidensmål

Eleven har viden om sociolekter og formelt sprog

Færdighedsmål

Eleven kan anvende ord og udtryks betydning til at forstå komplekse tekster

Vidensmål

Eleven har viden om ordvalgets betydning for budskabet

Tekstforståelse

Eleverne skal lære at vurdere, hvilket perspektiv en tekst har på et emne. De skal kunne vurdere og forklare forskelle og ligheder mellem tekster i forhold til fx fremstillingsformer, holdninger, og argumenter.

Undervisningen skal tilrettelægges, så eleverne arbejder systematisk med analyse af teksters indhold, struktur, formål og kommunikationssituation og derved opnår en sammenhængende og detaljeret forståelse af det, de læser.

I undervisningen skal grafiske modeller indgå som redskab til at skabe overblik over komplekse faglige fremstillinger eller problemstillinger. Det kan være en rækkefølge af begivenheder, som ikke er fremstillet kronologisk eller en kompliceret og detaljeret beskrivelse af en udvikling eller en diskussion.

Færdighedsmål

Eleven kan sammenfatte informationer fra forskellige elementer i teksten

Vidensmål

Eleven har viden om tekstelementers opbygning og funktion

Færdighedsmål

Eleven kan sammenfatte informationer fra flere tekster

Vidensmål

Eleven har viden om metoder til sammenstilling af informationer fra flere tekster

Færdighedsmål

Eleven kan forstå komplekse tekster

Vidensmål

Eleven har viden om metoder til vurdering af teksters formål og perspektiv

Sammenhæng

Eleverne skal lære at analysere og kritisk vurdere og forholde sig til teksters udsagn set i relation til konteksten.

Undervisningen skal give eleverne mulighed for at vurdere teksters troværdighed, og om de indeholder relevant, tilstrækkelig og overskuelig information i den givne sammenhæng. Med udgangspunkt i sammenfatningen af tekster arbejdes der med metoder til at opstille scenarier; dvs. forudsige, hvordan situationer beskrevet i tekster kan udvikle sig.

Færdighedsmål

Eleven kan sætte tekster ind i sammenhæng

Vidensmål

Eleven har viden om sammenhæng mellem tekst og kontekst

Færdighedsmål

Eleven kan diskutere mulige udfald af situationer beskrevet i tekster

Vidensmål

Eleven har viden om metoder til opstilling af scenarier

Færdighedsmål

Eleven kan kritisk vurdere teksters udsagn på baggrund af kontekst

Vidensmål

Eleven har viden om metoder til systematisk undersøgelse af tekster

Undervisningsforløb

Faglig inspiration/Læringsaktiviteter

Blyant og papir

Notatteknikker

Skab overblik over tekstens informationer ved hjælp af notatteknikker.
Pige på græs

Bevægelse og arbejdet med ældre litteratur

Med bevægelse i undervisningen arbejdes med semantikken (ordvalg og betydning) i ældre litteratur, således at sproget ikke spænder ben for elevernes læseforståelse.

Faget i fokus

tekster_bogstaver.jpg
© Colourbox

Strukturerede tekstsamtaler

"Strukturerede tekstsamtaler” er et afsluttet forskningsbaseret projekt, hvor to metoder til styrkelse af tekstforståelsen for 13-16 årige elever med generelle indlæringsvanskeligheder eller med autisme blev afprøvet.
SKAM
© NRK

SKAM

Forelskelse, venskab, religion og sex. Inddrag den norske ungdomsserie SKAM i danskundervisningen.
COLOURBOX1144157.jpg

Øvelser på nettet

Der findes flere steder på nettet, hvor eleverne kan træne forskellige færdigheder.
Talebobler

Norden i skolen

Gratis læringsportal om at arbejde med nordisk sprog og kultur.