Engelsk

På denne side kan du finde Fælles Mål, læseplan og praksisrettede inspirationsmaterialer til undervisningen i faget.

Forligskredsen bag folkeskoleloven indgik den 19. maj 2017 en aftale, hvorved bindingerne i Fælles Mål er blevet løsnet ved at gøre færdigheds- og vidensmålene vejledende. Du kan læse mere om de nye rammer for Fælles Mål på Undervisningsministeriets hjemmeside.

1. - 4. klasse

Undervisningen bygger på, at eleverne bl.a. fra danskundervisningen har kunnen, viden og erfaringer med hensyn til kommunikation, sprog og sprogbrug, læringsstrategier samt forståelse for deres omverden.

Hovedvægten lægges på det mundtlige arbejde. Gennem legeprægede aktiviteter opbygges elevernes sproglige selvtillid. Eleverne skal hjælpes til aktivt at konstruere mening gennem sammenkædning af sprog og handling.

Emneområderne skal dels være konkrete og virkelighedsnære, dels appellere til elevernes fantasi.

Det er centralt, at læreren taler engelsk til eleverne fra starten, da det er et vigtigt element i opbygningen af kommunikationsfærdigheder. Læreren skal tilpasse sit sprog til aldersgruppen og anvende kropssprog og mimik som vigtige elementer for elevernes forståelse.

 

Læs mere om komptetenceområderne i faget engelsk

Eleven kan deltage i korte og enkle samtaler om konkrete hverdagsemner på engelsk

Eleven kan forstå og skrive hyppige ord og udtryk samt korte tekster om hverdagsemner på engelsk

Eleven kan sammenligne børns hverdag i engelsksprogede lande med egen hverdag

5. - 7. klasse

Der er fokus på emner fra elevernes hverdag og interesseområder. Gennem mundtlig og skriftlig kommunikation videreudvikles deres kommunikationsfærdighed og sproglige bevidsthed.

Det mundtlige arbejde udgør stadig den største del af arbejdet med sproget, men det er vigtigt, at skriftsproget understøtter mundtligheden. Samtidig opbygges det skriftlige arbejde langsomt som et selvstændigt kommunikativt redskab.

Faglig læsning i engelsk introduceres i 5. klasse, således at der bygges på den viden, eleverne har fra dansk og de andre fag.

Undervisningen skal foregå på engelsk.

 

Læs mere om komptetenceområderne i faget engelsk

Eleven kan deltage i kortere samtaler og give korte sammenhængende fremstillinger af almindelige situationer og emner på engelsk

Eleven kan forstå og skrive kortere tekster i forskellige genrer på engelsk

Eleven kan indgå i enkle kulturmøder ved brug af forskellige medier

8. - 9. klasse

Eleverne skal arbejde med emner af personlig, kulturel og samfundsmæssig relevans. Sproget bruges fortsat som kommunikationsmiddel, men med øget fokus på formål, præcision og nuancering. Det skriftlige arbejde skal nu have større fokus som et selvstændigt kommunikativt redskab.

Undervisningen skal foregå på engelsk og skal forberede eleverne på den senere anvendelse af engelsk i uddannelsessystemet.

Eleverne skal efterhånden kunne arbejde mere selvstændigt og med større grad af medbestemmelse.

Læs mere om kompetenceområderne i faget engelsk

Eleven kan deltage i længere spontane samtaler og argumentere for egne synspunkter på engelsk

Eleven kan forstå og skrive længere sammenhængende tekster med forskellige formål på engelsk

Eleven kan agere selvstændigt i internationale kulturmøder på baggrund af forståelse af kulturelle og samfundsmæssige forhold

10. klasse

Eleverne skal arbejde med emner af personlig, kulturel og samfundsmæssig relevans.

Sproget bruges fortsat som kommunikationsmiddel, men med øget fokus på formål, præcision og nuancering. Det skriftlige arbejde skal nu have større fokus som et selvstændigt kommunikativt redskab.

Undervisningen skal foregå på engelsk og skal forberede eleverne på den senere anvendelse af engelsk i uddannelsessystemet. Eleverne skal efterhånden kunne arbejde mere selvstændigt og med større grad af medbestemmelse.

Eleven kan deltage i længere, spontane samtaler og argumentere for egne synspunkter på engelsk

Eleven kan forstå og skrive længere sammenhængende tekster med forskellige formål på engelsk

Eleven kan agere selvstændigt i internationale kulturmøder på baggrund af forståelse af kulturelle og samfundsmæssige forhold

Faget i fokus

Nyheder

Kulturundervisning i udskolingen

En ph.d.-afhandling (Svarstad, 2016) viser at en Cultural studies tilgang til kulturmøder og interkulturalitet kan støtte lærere og elever i at etablere et fælles sprog om kulturforståelse og kulturdidaktik.
Feedback

Fokuseret feedback i fremmedsprog

Mange undervisere i engelsk oplever, at afstanden mellem elevernes faglige kunnen vokser og vokser. Så et centralt spørgsmål er; hvordan laver man en undervisning der tilgodeser alle?
figurer der tales forskellige sprog

Den Europæiske Sprogportfolio

Et vigtigt materiale og refleksionsredskab til elever, som lærer engelsk, tysk, fransk eller dansk som andetsprog.
sproglærerforeningen
© Sproglærerforeningen

Sproglærerforeningen

Sproglærerforeningen er for alle, som ønsker at styrke fremmedsprogene i den danske skole
Børn i bevægelse

Brain breaks

Her finder du henvisninger til brain breaks, som også kan bruges i engelskundervisningen
boeger.jpg

A good read

Denne side skal give ideer og anvise materialer til, hvorledes elever kan arbejde med FVR (Free Voluntary Reading). Her findes inspiration i form af en række sites på internettet, hvor engelsklæreren kan finde velegnet læsestof til alle niveauer.

Undervisningsforløb

snakker

Fabulous Fiction

Lad dine elever læse fiktion, mens de træner gættestrategier og genrekendskab.
Map

The Stolen Generation

I 8. klasse er det en god idé at lade eleverne træne hen imod den skriftlige prøve i 9. klasse
Elever laver thumbs up
© Skyfish

Let's speak

Intensiv træning af samtale og præsentation på engelsk.
Elever ved computer
© Troels Gannerup Christensen

NEWSroom

Arbejd med nyheder på engelsk som en del af undervisningen - naturligvis. I dag har vi enestående gode muligheder for at inddrage aktuelle engelske tekster i undervisningen, som også eleverne kan arbejde med.

Faglig inspiration/Læringsaktiviteter

barn

Who am I?

Eleverne skal lave en lille præsentation af sig selv med tale og billeder
St Patricks day

St. Patrick`s Day

St. Patrick's Day fejres hvert år d. 17. marts. Ikke blot i Irland, men overalt i verden, hvor der findes irere.
børn hopper

I can/I can't

Forløbet tager afsæt i youtube videoer, hvor eleverne bevæger sig til sang og dermed leger sproget ind. Omdrejningspunktet er handleverber samt ”jeg kan” og ”jeg kan ikke”-sætninger.
unge

Mini Saga

Arbejd med elevernes skriftlige udtryk i konkret og kortfattet form. Lær eleverne at udtrykke sig kreativt og med sproglig præcision på 50 ord.

Indhold på tværs af fagene

Pulje til løft af de fagligt svageste elever

Løft af de fagligt svageste elever

Her finder du redskaber til intensive forløb, inspirationsmaterialer, videoer og oplæg i forbindelse med program til løft af de fagligt svageste elever i udskolingen.
En for alle mod mobning

Alle for én mod mobning - Grundskolen

Alle for én mod mobning - sætter fokus på at forebygge og bekæmpe mobning blandt børn og unge. Det sker i samarbejde med bred kreds af aktører, der bidrager med anbefalinger til, hvordan forældre, lærere, skoleledere og pædagoger kan forebygge og bekæmpe mobning.
Om materialet

Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer

Undervisningsministeriet har udviklet et nyt materiale, der både kan hjælpe lærere med at afdække nyankomne elevers skolebaggrund tidligt i deres skoleforløb og følge elevernes fremgang, indtil de er i stand til at deltage i undervisningen på lige fod med de øvrige elever
Udskoling

Udskoling

Undervisningsministeriets samlede materialer og vejledninger målrettet de centrale elementer i udskolingen til lærere og pædagogisk personale.
Lærer hjælper elev

Ordblindhed

Inspiration til arbejdet med ordblinde elever i grundskolen.

Seneste moduler

Nyheder

Kulturundervisning i udskolingen

En ph.d.-afhandling (Svarstad, 2016) viser at en Cultural studies tilgang til kulturmøder og interkulturalitet kan støtte lærere og elever i at etablere et fælles sprog om kulturforståelse og kulturdidaktik.

Subscribe to Seneste moduler

Velkommen til EMU engelsk

Twitter Ny EMU.jpg

Welcome!

Som redaktør håber jeg, at du vil finde en masse brugbart indhold, som kan inspirere dig i dit daglige arbejde med engelsk.

Vh

Rasmus Sune Jørgensen

Kontakt

 

EMU redaktøren anbefaler!

elev

Fint lille forløb til 3. - 4. klasse

Who am I?