Færdselslære

På denne side kan du finde Fælles Mål, læseplan og praksisrettede inspirationsmaterialer til undervisningen i faget.

Forligskredsen bag folkeskoleloven indgik den 19. maj 2017 en aftale, hvorved bindingerne i Fælles Mål er blevet løsnet ved at gøre færdigheds- og vidensmålene vejledende. Du kan læse mere om de nye rammer for Fælles Mål på Undervisningsministeriets hjemmeside

Bh. kl. - 3. klasse

Der arbejdes med, at eleverne lærer at færdes sikkert i trafikken i lokalområdet. Fra at de skal lære at begå sig i trafikken, skal de nu lære at færdes ifølge færdselsreglerne. Fokus er på eleverne som fodgængere, idet det forventes, at børn på disse trinforløb har de fornødne forudsætninger for at lære at færdes alene til fods i trafikken.

Eleverne skal også lære at mestre cyklen i henhold til de grundlæggende færdselsregler, idet dette er en forudsætning for senere at færdes alene på cykel i trafikken. Udgangspunktet for undervisningen er elevernes nærmiljø, og at eleverne lærer at færdes i kendte områder. 

Endvidere skal eleverne på dette trin lære at hjælpe, hvis der sker en færdselsrelateret ulykke i skolens nærområde. Eleverne skal lære at skabe sikkerhed i et område, hvor der ikke kører biler eller andre motoriserede køretøjer. Hjælpen består i, at eleven lærer at yde omsorg, håndtere småskader samt at tilkalde hjælp i form af en voksen. Undervisningen tager udgangspunkt i førstehjælpens grundprincipper. Det er centralt at undervisningen i ulykkeshåndtering, herunder førstehjælp, er alderssvarende.

Læs mere om kompetenceområderne i emnet færdselslære

Eleven kan færdes sikkert i trafikken i lokalområdet

Eleven kan hjælpe i forbindelse med tilskadekomst på skolens område

4. - 6. klasse

Der arbejdes med, at eleverne lærer at færdes sikkert i trafikken både i kendte og ukendte områder. Udgangspunktet er, at eleverne på disse klassetrin i langt højere grad færdes i trafikken på egen hånd, og især cyklen er et foretrukken transportmiddel. Eleverne skal lære, hvilke regler der gælder for cyklister, og de skal vide, hvilke risici de selv og andre trafikanter kan frembyde.

Endvidere skal eleverne på dette trin lære at give førstehjælp ved færdselsrelaterede ulykker i mindre trafikerede områder. Eleverne skal lære, hvordan de kan standse trafikken omkring den tilskadekomne, hjælpe den tilskadekomne samt lære at foretage et alarmopkald. Det er centralt, at undervisningen i ulykkeshåndtering, herunder førstehjælp, er alderssvarende.

Læs mere om kompetenceområderne i emnet færdselslære

Eleven kan færdes sikkert i trafikken

Eleven kan give førstehjælp ved tilskadekomst i trafikken

7. - 9. klasse

Der arbejdes med, at eleverne lærer at færdes sikkert og ansvarsfuldt i trafikken. Her skal eleverne lære at færdes ifølge færdselsreglerne i trafikken og under hensynstagen til øvrige trafikanter. Det forventes, at eleverne har indsigt i og forståelse for deres egen og andre trafikanters ageren i trafikken samt forstår deres medansvar i trafikken.

Endvidere skal eleverne arbejde med at lære at yde livreddende førstehjælp ved tilskadekomst i trafikken, således at de er i stand til at hjælpe i forbindelse med færdselsrelaterede ulykker. Eleverne skal lære at sikre en tilskadekommen samt at vurdere skaden og behovet for professionel hjælp. Det er centralt, at undervisningen i ulykkeshåndtering, herunder førstehjælp, er alderssvarende.

Læs mere om kompetenceområderne i emnet færdselslære

Eleven kan færdes sikkert og ansvarsfuldt i trafikken

Eleven kan give livreddende førstehjælp ved tilskadekomst i trafikken

Emnet i fokus

Trafik

Fakta om fart

Find de nyeste tal og fakta om fart i trafikken.
Tjek af cykel2
© Rådet for Sikker Trafik

Hvornår er cyklen lovlig?

Hvad skal der være på en cykel, for at den er lovlig? Lav et sikkerhedstjek på dine elevers cykler.
Glade cykelelever
© Rådet for Sikker Trafik

Hvordan motiverer man til færdsel i skolen?

Det kan være svært, at motivere både elever og ens kollegaer til færdselsundervisningen, som tit prioriteres under andre fag. Læs med her, hvor vi tager emnet op, og forsøger, at give bud på, hvordan man skaber motivion til færdsel.

Undervisningsforløb

Cykel på kørevej

Testpiloter – matematik, færdsel og bevægelse

Testpiloter er et naturfagligt forløb, hvor eleverne tester deres færdigheder på en række dagligdagstransportmidler. Testene er tilrettelagt som naturfaglige undersøgelser, efterfulgt af matematiske beregninger inden for statistik.
Cykler på en cykelsti

Cyklistprøven

Cyklistprøven laves i 6. klasse, som forberedelse til at eleverne kan færdes alene i trafikken på en forsvarlig måde. Forløbet består af tre dele: forberedelse til prøven, en teoriprøve og en køreprøve. Her guides du gennem alle tre dele.
Talknuser

Talknuser – matematik og færdsel

Eleverne arbejder som entreprenører og innovatører og skal afdække, hvilke udfordringer, der er på trafiksikkerhedsområdet. De lærer bl.a. at arbejde med databearbejdning og at udarbejde konceptbeskrivelser med løsningsforslag til typiske problemstillinger i trafikken.
Cykel

Cykelartist

’Cykelartist’ er et tværfagligt forløb i færdselslære og idræt, hvor eleverne træner deres færdigheder på en cykel både i forhold til færdselsreglerne og til det rent cykeltekniske.

Faglig inspiration/Læringsaktiviteter

Rette valg

Det rette valg

En tværfagligt lærngsaktivitet i færdselslære og dansk, der sætter fokus på unges forhold til alkohol og færdsel og konsekvensen af at blande disse to ting!

Indhold på tværs af fagene

Pulje til løft af de fagligt svageste elever

Løft af de fagligt svageste elever

Her finder du redskaber til intensive forløb, inspirationsmaterialer, videoer og oplæg i forbindelse med program til løft af de fagligt svageste elever i udskolingen.
En for alle mod mobning

Alle for én mod mobning - Grundskolen

Alle for én mod mobning - sætter fokus på at forebygge og bekæmpe mobning blandt børn og unge. Det sker i samarbejde med bred kreds af aktører, der bidrager med anbefalinger til, hvordan forældre, lærere, skoleledere og pædagoger kan forebygge og bekæmpe mobning.
Om materialet

Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer

Undervisningsministeriet har udviklet et nyt materiale, der både kan hjælpe lærere med at afdække nyankomne elevers skolebaggrund tidligt i deres skoleforløb og følge elevernes fremgang, indtil de er i stand til at deltage i undervisningen på lige fod med de øvrige elever
Udskoling

Udskoling

Undervisningsministeriets samlede materialer og vejledninger målrettet de centrale elementer i udskolingen til lærere og pædagogisk personale.
Lærer hjælper elev

Ordblindhed

Inspiration til arbejdet med ordblinde elever i grundskolen.