Mundtlig kommunikation (obligatorisk)

7. - 9. klasse

Eleven kan kommunikere på fransk mundtligt i et forståeligt og sammenhængende sprog

Kompetenceområdet mundtlig kommunikation omfatter fire færdigheds- og vidensområder:

Lytning fokuserer på færdigheder i at genkende særlige franske lyde, i at forstå ord og udtryk i forbindelse med nære emner samt færdigheder i at forstå enkle instruktioner og agere hensigtsmæssigt i sammenhængen.

Samtale fokuserer på, at eleverne gennem forløbet bliver i stand til at gennemføre mere og mere komplekse dialoger både i form og indhold.

Præsentation fokuserer på, at eleverne udarbejder, præsenterer, uddyber og begrunder et forberedt emne for en eller flere tilhørere.

Sprogligt fokus fokuserer på de sproglige udtryksformer, især lyd og sætningsopbygning, som understøtter sproglig kommunikation.

Læs mere om mundtlig kommunikation i faget fransk - valgfag

Obligatorisk

Lytning (obligatorisk område)

Lytning er en kompleks proces, hvor læreren tager afsæt i elevernes forforståelse og baggrundsviden fra dansk, engelsk og eventuelle andre sprog.

Begynderundervisningens fokus bevæger sig fra elevernes genkendelse af særlige franske lyde, fx [s], [z], [ʃ], [ʒ] samt nasalvokalerne, over genkendelse af enkle ord og udtryk, fx Jacques a dit… levez-vous, til elevernes forforståelse med henblik på at lytte efter hovedindhold med støtte i fx billeder og film.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan forstå hovedindhold af talt fransk om nære emner med støtte (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om enkle lyttestrategier (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan forstå hovedindhold og detaljer om nære emner (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om at lytte efter hovedindhold og detaljer (vejledende mål)

Fase 3

Færdighedsmål

Eleven kan forstå budskaber og holdninger inden for nære emner (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om strategier til at afkode budskaber i forskellige situationer (vejledende mål)

Samtale (obligatorisk område)

Begynderundervisningen skal fokusere på enkle ord og vendinger og de mest almindelige talehandlinger i forbindelse med familie og fritid, fx salut maman,  s’il te plaît, je voudrais ...

Eleverne lærer dernæst relevante spørgsmål og svar i kontekst, fx Tu t’appelles comment? Je m’appelle…. Tu as quel âge? J’ai 12 ans. Eller Ça va? Oui, ça va bien. Je voudrais… On joue…?

Endelig skal undervisningen fokusere på elevernes anvendelse af dialogstrategier, fx gambitter – alors, ben, bon, mais … euh, en fait … euh, turtagning og gestik.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan gennemføre korte dialoger om nære emner med støtte i et forlæg (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om enkle kommunikationsstrategier (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan med nogen støtte samtale om nære emner (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om relationsbundne udtryk (vejledende mål)

Fase 3

Færdighedsmål

Eleven kan deltage i en kort meningsudveksling om et forberedt emne (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om kommunikationsstrategier bestemt af situation, afsender og modtager (vejledende mål)

Præsentation (obligatorisk område)

Begynderundervisningen skal have fokus på ord, faste udtryk og korte sætninger, som eleverne skal bruge til at præsentere sig selv og sin nærmeste familie, fx je m’appelle, j’habite, mon père a 40 ans, ma mère est journaliste. Hertil hører ud over de neutrale ord for far, mor osv. også kollektive, gængse kælenavne som papa, maman, papi osv.

Derefter skal eleverne forberede og gennemføre korte præsentationer af deres hverdag i og uden for skolen, fx On est 22 élèves dans ma classe. J’aime les maths et le français. Après l’école, je joue au foot avec mes copains. J’aime danser. Le week-end, je suis avec ma famille.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan i et enkelt sprog tale om nære emner (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om forberedelse af enkle præsentationer på fransk (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan i et enkelt sprog tale om et emne (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om metode til at søge ordforråd (vejledende mål)

Fase 3

Færdighedsmål

Eleven kan i et enkelt sprog præsentere et forberedt emne (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om præsentationsstrategier med tilhørende ordforråd (vejledende mål)

Sprogligt fokus (obligatorisk område)

Begynderundervisningen skal have fokus på, at eleverne efterligner franske lyde med afsæt i de sprog, eleverne kender i forvejen, fx giraf (dansk) [gi 'raf], giraffe (engelsk) [dʒi 'ra:f], girafe (fransk) [ʒi 'raf].

Herefter skal der arbejdes med stigende og faldende intonation i faste udtryk med fokus på, at eleverne lærer at skelne mellem fremsættende og spørgende ytringer til støtte for kommunikationen fx Ça va ? Oui, ça va.

Dernæst skal undervisningen fokusere på, at elevernes udtale og intonation bliver så præcis, at de kan gøre sig forståelige over for en fransktalende modtager.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan udtrykke sig med en forståelig udtale og intonation (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om lyd i ord og sætninger (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan formulere enkle sætninger (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om den enkle sætnings opbygning (vejledende mål)

Fase 3

Færdighedsmål

Eleven kan formulere sig i sammenhæng i et enkelt, klart og forståeligt sprog (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om strategier til at holde en samtale i gang på fransk (vejledende mål)

Faget i fokus

Faglig inspiration /Læringsaktiviteter