Skriftlig kommunikation (obligatorisk )

7. - 9. klasse

Eleven kan kommunikere på fransk skriftlig i et forståeligt og sammenhængende sprog

Kompetenceområdet skriftlig kommunikation omfatter fire færdigheds- og vidensområder:

Læsning fokuserer på tilegnelse af færdigheder i og viden om at forstå hovedindhold og finde informationer i skriftlige fransksprogede tekster.

Skrivning fokuserer på færdigheder i at kommunikere skriftligt om et givet indhold til

en modtager.

Tekster og medier fokuserer på færdigheder i at vælge og anvende it-værktøjer og analoge kilder.

Sprogligt fokus fokuserer på færdigheder i især stavning og centrale sprogbrugsregler, der hjælper til at understøtte skriftlig kommunikation.

Læs mere om skriftlig kommunikation i faget fransk - valgfag

Obligatorisk

Læsning (obligatorisk område)

Begynderundervisningen skal tage udgangspunkt i elevernes forforståelse ved hjælp af billeder, lyd og film og i brug af ord og udtryk, der går igen på fransk, dansk og engelsk og andre sprog, som eleverne har kendskab til.

Undervisningen skal desuden fokusere på, at eleverne gætter kvalificeret på teksters hovedindhold ud fra deres baggrundsviden og samlede erfaringer fra andre fag med tekstlæsning.

Herefter skal undervisningen have fokus på den indholdsmæssige kontekst, som de enkelte tekster er forankret i, således at eleverne nemmere forstår hovedindholdet i små tekster om familie, fritid og skole, fx små historier, fortællinger, digte, sange og e-mail.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan forstå hovedindholdet af enkle tekster inden for nære emner (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om kontekstens betydning for læseforståelse (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan forstå hovedindhold og detaljer i enkle tekster (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om teknikker til at skimme og scanne en tekst (vejledende mål)

Fase 3

Færdighedsmål

Eleven kan forstå forskellige typer af enkle tekster om nære emner (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om forskellige teksttyper (vejledende mål)

Skrivning (obligatorisk område)

I begynderniveau skal der arbejdes med at skrive enkle budskaber, fx navn, alder og bopæl med støtte i lyd og billeder.

Dernæst skal undervisningen fokusere på at konstruere korte hovedsætninger. Der tages udgangspunkt i korte paralleltekster, fx portrætter og postkort.

Herefter skal undervisningen fokusere på elevernes produktion af korte tekster om hverdagen i og uden for skolen. Undervisningen skal inddrage brugen af analoge og digitale opslagsværktøjer, fx oversættelsesprogrammer, ordbøger, grammatikoversigter, ordlister og stave- og grammatikkontrol.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan skrive enkle sætninger om nære emner (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om opslagsteknikker (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan skrive korte tekster om nære emner (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om skriveprocesser (vejledende mål)

Fase 3

Færdighedsmål

Eleven kan skrive i et enkelt sprog under hensyntagen til situation, afsender og modtager (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om sprogets funktion i forskellige situationer (vejledende mål)

Tekster og medier (obligatorisk område)

Begynderundervisningen skal have fokus på at præsentere eleverne for teksttyper i forskellige medier, fx musikklip, blog, digte, lister, 1. personsfortællinger og interaktive platforme.

Dernæst skal der arbejdes med digitale værktøjer, der understøtter elevernes forståelse af teksternes indhold og hjælper dem, når de selv skal producere fransk, fx syntetisk oplæsning og oversættelsesprogrammer med dansk oversættelse og fransk udtale.

Desuden skal undervisningen fokusere på informationssøgning på fransk med støtte fra læreren og introducere eleverne til læsning af franske hjemmesider ud fra enkle søgeord eller henvisning til relevante link, så de lærer at navigere og finde enkle informationer.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan arbejde med informationer inden for det relevante emne (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om tekstopbygning og informationssøgning på fransk (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan anvende digitale medier til enkel tekstproduktion på fransk (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om sproglige udtryksformer i digitale medier (vejledende mål)

Fase 3

Færdighedsmål

Eleven kan anvende digitale medier til kommunikation på fransk (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om kommunikationsformer i forskellige medier og genrer (vejledende mål)

Sprogligt fokus (obligatorisk område)

Begynderundervisningen skal have fokus på, at eleverne gengiver franske bogstaver og tegn både med afsæt i de sprog, eleverne kender i forvejen, og i de bogstaver og tegn, der er særlige for fransk, fx à, é, è, ë, ê, œ og ç.

Herefter skal der arbejdes med stavning af enkle ord og udtryk, både dem hvor lyd og skrift er identiske, fx i ord som livre og café, og hvor de er forskellige, fx i ord og udtryk som eau [o], au [o], j’ai [ʒe] og il y a [i lja].

For at eleverne bliver i stand til at udtrykke sig om emner, der vedrører familie, skole og fritid, skal undervisningen dernæst fokusere på de hyppigste udsagnsord i nutid og navnemåde, fx être, avoir, aller og faire samt udsagnsord på -er i navnemåde. I den forbindelse skal undervisningen introducere de almindeligste latinske betegnelser og forkortelser for at lette elevernes arbejde med ordsøgning, fx infinitiv, præsens, substantiv – sb., verbum – vb., adjektiv – adj.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan skelne mellem nutid og navnemåde i den givne kontekst (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om brugen af udsagnsord i nutid og navnemåde (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan stave hyppigt anvendte franske ord og udtryk (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om stavning af faste franske bogstavkombinationer (vejledende mål)

Fase 3

Færdighedsmål

Eleven kan formulere enkle udtryk og sætninger klart og forståeligt (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om centrale sprogbrugsregler (vejledende mål)

Faget i fokus

Undervisningsforløb

Faglig inspiration /Læringsaktiviteter