Kommunikation (obligatorisk)

10. klasse

Eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold med fysik/kemi

Færdigheds- og vidensmål i kompetenceområdet kommunikation omfatter fire færdigheds- og vidensområder og er enslydende for fysik/kemi og naturfag i 10. klasse:

Formidling fokuserer på egnede metoder til formidling og vurdering af naturfaglige forhold.
Argumentation fokuserer på formulering og vurdering af naturfaglige begrundelser og påstande.
Ordkendskab fokuserer på brugen af fagsprog i arbejdet med og formidling af naturfagene.
Faglig læsning og skrivning fokuserer på tilegnelsen af naturfaglig viden gennem læsning og skrivning.

Sproglig udvikling skal indgå i arbejdet med alle mål i kompetenceområderne. Mål for sproglig udvikling indgår primært i færdigheds- og vidensområderne ordkendskab og faglig læsning og skrivning, og der er fokus på de fire dimensioner af det talte og det skrevne sprog: samtale, lytte, læse og skrive.

Obligatorisk

Formidling (obligatorisk område)

Undervisningen fokuserer på, at eleverne skal kunne kommunikere om naturfagligt indhold i et relevant fagligt sprog. Eleverne skal kunne udvælge egnede medier, herunder skal eleverne kunne vurdere, hvilke medier der er egnede til kommunikation af naturfaglige forhold til forskellige målgrupper.

Eleverne skal desuden forholde sig kritisk til deres egen og andres naturfaglige kommunikation samt være kildekritiske, herunder benytte sig af korrekte citater og korrekt fagsprog. Eleverne skal kunne kommunikere mundtligt og skriftligt om naturfaglige problemstillinger med en stadig stigende præcision og nuancering. Der lægges vægt på, at eleverne anvender relevante fagord og begreber mundtligt og skriftligt, individuelt og i grupper, samt at eleverne kan forholde sig til konstruktiv feedback på deres formidling.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan kritisk kommunikere om naturfag med egnede formidlingsformer (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om anvendelsesmuligheder og begrænsninger ved formidlingsformer (vejledende mål)

Argumentation (obligatorisk område)

Eleverne skal i et undervisningsforløb kunne indgå i naturfaglige diskussioner og kunne begrunde deres argumenter ved brug af naturfaglig viden og indsigt. Eleverne skal opnå kendskab til og erfaringer med naturfaglig argumentation, herunder forskel på begrundelser og påstande, samt holdnings- og værdibaserede argumenter. Eleverne skal i et vist omfang kunne bruge analogier.

Desuden skal eleverne opnå kendskab til, hvilke kriterier der har betydning for den faglige kvalitet af forskellige typer argumenter. På den baggrund skal eleverne kunne vurdere gyldigheden af naturfaglig argumentation og kunne identificere fejlslutninger.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan vurdere gyldigheden af egne og andres naturfaglige argumentation (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om forskellige typer af argumenter i naturfaglig sammenhæng (vejledende mål)

Ordkendskab (obligatorisk område)

Eleverne skal udvikle deres sprog i relation til faget med særlig fokus på deres ordforråd. Eleverne skal lære at benytte centrale naturfaglige begreber fra hverdagen, fx energi, bæredygtighed, klima og økologi, samt begreber, som eleverne måske først stifter bekendtskab med i naturfagsundervisningen, fx energistrømme, demografi og succession. Undervisningen skal have fokus på, at eleverne skal kunne adskille hverdagssprog fra fagsprog, herunder have fokus på forskellen på hverdagsbegreber og fagbegreber, som fx bølger, svamp eller tunneldal.

Eleverne skal også arbejde med ordforståelsesstrategier til selvstændig tilegnelse af nye ord, udnyttelse af konteksten til forståelse af ord samt opslag i fysiske og digitale opslagsværker. Eleverne udbygger deres ordkendskab ved faglig læsning og formidling – i både mundtlige og skriftlige opgaver.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan mundtligt og skriftligt udtrykke sig præcist og nuanceret ved brug af fagord og -begreber (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om ord og begreber i naturfag (vejledende mål)

Faglig læsning og skrivning (obligatorisk område)

I fysik/kemi skal eleverne have viden om naturfagenes særlige teksttyper og disse teksters for- mål og struktur, herunder kende til forskellige teksttyper, bl.a. multimodale tekster og sproglige kendetegn ved naturfagstekster, bl.a. nominaliseringer, som fx befrugtning og fordampning.

Eleverne skal kunne forberede og gennemføre faglige læse- og skriveopgaver inden for fagets teksttyper, herunder naturfagligt objektivt beskrivende, argumenterende, instruerende og/eller forklarende skriftlige tekster.

Herudover er det centralt, at eleverne arbejder med, hvordan viden om teksters formål og struktur og objektivitetskrav kan anvendes i faglig læsning og skrivning. Dette gælder bl.a. hensigtsmæssige strategier til aktivering af forhåndsviden, etablering af læse-/skriveformål, informations- søgning, noteskrivning og informationsbearbejdning.

Eleverne skal ved hjælp af relevante skrive- og læsestrategier kunne søge informationer, fortolke, vurdere og få mening og sammenhæng i det, der læses og skrives. Eleverne skal kunne bearbejde og forstå naturfaglig viden, herunder kunne aflæse og benytte sig af grafer, illustrationer, kort, billeder, tabeller over data og andre repræsentationer med stigende grad af kompleksitet.

Eleverne skal ligeledes kende til særtræk ved såvel digitale som fysiske informerende kilder, bl.a. forskelligheden af korttyper, diagrammer og bestemmelsesnøgler. Eleverne skal kunne stille spørgsmål til fagligt indhold og drage følgeslutninger heraf.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan målrettet læse og skrive tekster i naturfag (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om naturfaglige teksters formål, struktur og objektivitetskrav (vejledende mål)

Faget i fokus

Tandhjul

Fysik/kemi - Fælles Mål, læseplan og vejledning

På denne side finder du fagformål, introduktion, Fælles Mål, læseplan og vejledning for faget fysik/kemi. Målene findes både i printvenlig pdf- vesion og i excel-version, hvor målene kan eksporteres, fx til en årsplan.
Talebobler og firgurer

Walk and talk i fysik/kemi

En CL-inspireret aktivitet hvor eleverne har fokus på relevante naturfaglige begreber, men fra et afgrænset område af faget. Aktiviteten skaber bevægelse i undervisningen og eleverne udfordres både skriftligt og mundtligt.
Energipl_1.jpg
© DTU

Energi på lager

Undervisningsmaterialet Energi på lager retter sig mod fysik/kemi i 8. og 9. klasse. Formålet er at lære eleverne om vedvarende energi og den forskning, der foregår netop nu inden for området.
Sikkerhedsvejledninger
©www.arbejdsmiljoweb.dk

Sikkerhed i fysik/kemi

Arbejdstilsynets websider om elevers anvendelse af stoffer og materialer i grundskolen.