Kommunikation

7. - 9. klasse

Eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold med geografi

Færdigheds- og vidensmål i kompetenceområdet kommunikation er ens i naturfagene i udskolingen og omfatter fire færdigheds- og vidensområder:

Formidling fokuserer på egnede metoder til formidling og vurdering af naturfaglige forhold.

Argumentation fokuserer på formuleringen og vurderingen af naturfaglige begrundelser og påstande.

Ordkendskab fokuserer på brugen af fagsprog i arbejdet med og formidling af naturfagene.

Faglig læsning og skrivning fokuserer på tilegnelsen af naturfaglig viden gennem læsning og skrivning.

Sproglig udvikling skal indgå i arbejdet med alle mål i de fire kompetenceområder. Mål for sproglig udvikling indgår primært i færdigheds- og vidensområderne ordkendskab og faglig læsning og skrivning, og der er fokus på de fire dimensioner af det talte og det skrevne sprog: Samtale, lytte, læse og skrive. 

Læs mere om kommunikation i faget geografi

Obligatorisk

Formidling

Undervisningen fokuserer på, at eleverne skal kunne kommunikere om naturfagligt indhold. Eleverne skal kunne udvælge egnede medier, herunder skal eleverne kunne vurdere, hvilke medier der er egnede til kommunikation af naturfaglige forhold til forskellige målgrupper, herunder artikler, bøger, interaktive medier, video, tv og radio.

Senere skal eleverne kritisk forholde sig til deres egen og andres naturfaglige kommunikation samt være kildekritiske, herunder benytte sig af korrekte citater. Eleverne skal kunne kommunikere mundtligt og skriftligt om geografiske problemstillinger med en stadig stigende præcision og nuancering. Der lægges vægt på, at eleverne anvender fagord og begreber mundtligt og skriftligt, individuelt og i grupper, samt at eleverne kan forholde sig til konstruktiv feedback på deres formidling.  

Færdighedsmål

Eleven kan kommunikere om naturfag ved brug af egnede medier

Vidensmål

Eleven har viden om metoder til at formidle naturfaglige forhold

Færdighedsmål

Eleven kan vurdere kvaliteten af egen og andres kommunikation om naturfaglige forhold

Vidensmål

Eleven har viden om kildekritisk formidling af naturfaglige forhold

Argumentation

Eleverne skal i et undervisningsforløb kunne indgå i naturfaglige diskussioner og kunne begrunde deres argumenter ved brug af naturfaglig viden og indsigt. Eleverne skal opnå kendskab til og erfaringer med naturfaglig argumentation, herunder forskel på begrundelser og påstande, samt holdnings- og værdibaserede argumenter. Eleverne skal i et vist omfang kunne bruge analogier.

Senere skal eleverne opnå kendskab til, hvilke kriterier der har betydning for den faglige kvalitet af forskellige typer argumenter. På den baggrund skal eleverne kunne vurdere gyldigheden af naturfaglig argumentation og kunne identificere fejlslutninger og glidebaneargumenter samt have kendskab til argumentationsskemaer og retoriske former.

Færdighedsmål

Eleven kan formulere en påstand og argumentere for den på et naturfagligt grundlag

Vidensmål

Eleven har viden om påstande og begrundelser

Færdighedsmål

Eleven kan vurdere gyldigheden af egne og andres naturfaglige argumentation

Vidensmål

Eleven har viden om kvalitetskriterier for forskellige typer af argumenter i naturfaglig sammenhæng

Ordkendskab

Eleverne skal udvikle deres sprog i relation til faget med særlig fokus på deres ordforråd. Eleverne skal lære centrale natur- og kulturgeografiske begreber fra hverdagen, fx fattigdom, bæredygtighed og økologi samt begreber, som eleverne først stifter bekendtskab med i geografiundervisningen, fx demografi og morænelandskab. Undervisningen skal have fokus på, at eleverne skal kunne adskille hverdagssprog fra fagsprog, herunder fokus på førfaglige ord og hverdagsbegreber, som har en specifik betydning i geografi, fx tunneldal eller skovgrænse. 

Eleverne skal også arbejde med ordforståelsesstrategier til selvstændig tilegnelse af nye ord, udnyttelse af konteksten til forståelse af ord samt opslag i fysiske og digitale opslagsværker. Eleverne udbygger deres ordkendskab ved faglig læsning og formidling i både mundtlige og skriftlige opgaver. 

Færdighedsmål

Eleven kan mundtligt og skriftligt udtrykke sig præcist og nuanceret ved brug af fagord og begreber

Vidensmål

Eleven har viden om ord og begreber i naturfag

Faglig læsning og skrivning

Eleverne skal have viden om naturfagenes særlige teksttyper og disse teksters formål og struktur, herunder kende til forskellige teksttyper, bl.a. multimodale tekster og sproglige kendetegn ved naturfagstekster, bl.a. nominaliseringer som fx fordampning. Eleverne skal kunne forberede og gennemføre faglige læse- og skriveopgaver inden for fagets teksttyper, herunder naturfagligt objektiv beskrivende, argumenterende, instruerende og/eller forklarende skriftlige tekster. Herudover er det centralt, at eleverne arbejder med, hvordan viden om teksters formål og struktur og objektivitetskrav kan anvendes i faglig læsning og skrivning. Dette gælder bl.a. hensigtsmæssige læse- og skrivestrategier til at anvende forhåndsviden, til etablering af læse-/skriveformål samt informationssøgning, noteskrivning og informationsbearbejdning.

Eleverne skal kunne søge informationer, fortolke, vurdere og få mening og sammenhæng i det, der læses og skrives. Eleverne skal kunne bearbejde og forstå geografisk viden, herunder kunne aflæse og benytte sig af grafer, illustrationer, kort, billeder, tabeller over data og andre repræsentationer med stigende grad af kompleksitet. Eleverne skal ligeledes kende til særtræk ved såvel digitale som fysiske kilder, bl.a. mangfoldigheden af korttyper og diagrammer. Eleverne skal kunne stille spørgsmål til fagligt indhold og drage følgeslutninger heraf.

Færdighedsmål

Eleven kan målrettet læse og skrive tekster i naturfag

Vidensmål

Eleven har viden om naturfaglige teksters formål og struktur og deres objektivitetskrav

Faget i fokus

Faglig inspiration / læringsaktiviteter

Lærere diskuterer

Geografisk argumentation

Eleverne diskuterer og underbygger påstande med geografiske argumenter.

Undervisningsforløb

to drinksglas

Fællesfagligt forløb: "Rom og cola"

Rom & cola er en drink, mange unge kender til. Det fællesfaglige forløb gør rom & cola til genstand for naturfaglig undersøgelse.
Menneskemasse

Befolkningsudviklingen- et lokalt eller globalt problem?

Mens visse dele af verden oplever en konstant befolkningstilvækst, er der andre dele af verden, der har en befolkningstilbagegang. Det gør det svært for verdenssamfundet at stå sammen om spørgsmålet "Er befolkningsudviklingen et lokalt eller globalt problem"?
Tørkeramt område

El Niño

Blandt de store vejrfænomener, der med mellemrum præger nyhederne, er El Niño. I dette modul redegøres for fænomenet, og det sættes i relation til forståelse af naturlige vejrændringer.
7406_.jpg

Golfstrømmen – forslag til et fællesfagligt naturfagsforløb

I et fællesfagligt naturfagsforløb med fokus på en naturfaglig problemstilling skal fagenes lærere arbejde tæt sammen, så eleverne oplever undervisningen som et forløb, hvor de faglige elementer fra naturfagene inddrages, når det er relevant.