Håndværk - forarbejdning (obligatorisk)

4./5./6./7. klasse

Eleven kan anvende værktøjer, redskaber og maskiner forsvarligt til forarbejdning af materialer

Kompetenceområdet håndværk – forarbejdning omfatter fem færdigheds- og vidensområder:  

Håndværktøj og redskaber fokuserer på elevernes arbejde med disse, og elevernes evne til at vælge det rigtige værktøj eller redskab til den valgte opgave.

Teknikker fokuserer på elevernes erkendelse af, hvilke håndværksmæssige teknikker, der er egnede i forskellige forarbejdningssituationer.

Arbejdsformer fokuserer på, hvordan eleverne griber håndværksarbejde an herunder, hvordan arbejdsbeskrivelser kan være en støtte i arbejdet.

Maskiner fokuserer på, at eleverne lærer, hvordan disse anvendes og at vælge den rigtige maskine til den valgte opgave.

Sikkerhed fokuserer på, hvilke regler der er gældende for adfærd i værkstederne, og på hvordan der kan arbejdes sikkert.

 

Læs mere om håndværk - forarbejdning i faget håndværk og design

Obligatorisk

Håndværktøj og redskaber (obligatorisk område)

Først skal eleverne introduceres til de grundlæggende håndværktøjer og redskaber, som kendetegner bearbejdning af fagets primære materialer i en designproces. Fx hamre, save, synåle, sakse, målebånd, knive. Gennem undervisningsforløb styrkes håndværksmæssige færdigheder, og eleverne lærer at anvende fagets mest gængse håndværktøjer og redskaber. Arbejdet kan både være færdighedsfremmende og en del af en given designopgave.

Senere skal eleverne gennem forskellige opgaver opnå færdigheder med flere grundlæggende håndværktøjer og redskaber i et sådant omfang, at eleverne kan vælge det rette værktøj/redskab ud fra arbejdets og processens hensigt. 

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan navngive og anvende grundlæggende håndværktøjer og redskaber (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om grundlæggende håndværktøjer og redskaber (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan vælge grundlæggende værktøjer og redskaber efter hensigt (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om grundlæggende håndværktøjers og redskabers anvendelsesmuligheder (vejledende mål)

Teknikker (obligatorisk område)

Først skal eleverne i undervisningsforløb styrkes i håndværksmæssige færdigheder og lære at anvende fagets grundlæggende teknikker, så de er i stand til at forarbejde hårde og bløde materialer til produkter. Gennem instruktion, demonstration og elevernes eksperimenter og arbejde sikres det, at eleverne lærer fagets teknikker.

Senere er elevernes designforløb styrende for, hvilke teknikker der læres. Der kan i mindre omfang arbejdes med korte teknikkurser. Disse kurser bør lede hen imod de næste designforløb. Eksempler på teknikker kan være snitning, savning, smedning, filtning, strikning, hækling, støbning, fletning.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan navngive og anvende grundlæggende teknikker til forarbejdning af bløde og hårde materialer (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om grundlæggende teknikker til forarbejdning af bløde og hårde materialer (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan beherske grundlæggende teknikker til bearbejdning af bløde og hårde materialer (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om grundlæggende teknikker til forarbejdning af bløde og hårde materialer ud fra hensigten med produktet (vejledende mål)

Arbejdsformer (obligatorisk område)

Først skal eleverne instrueres håndværksmæssigt, så de kan forarbejde materialer til håndværksprodukter. Der skal introduceres arbejdsbeskrivelser. Disse kan være skrevne, mundtlige, foreviste eller digitaliserede instruktioner. Der arbejdes såvel individuelt som samarbejdende. Arbejdsforløb igangsættes på forskellige måder, f.eks. mesterlæreprincip og tematiske oplæg.

Senere skal instruktionerne i arbejdsprocesserne suppleres med flere medier fx skrevne, tegnede, internetbaserede eller instruktionsvideoer.  Disponeringen af forskellige arbejdsprocesser tydeliggøres gennem de forskellige forløb, således at eleverne efter arbejdet med og gennem kropslig erfaring har opnået flere færdigheder, der gør dem i stand til at selv at kunne disponere enkle arbejdsprocesser.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan læse og arbejde håndværksmæssigt efter instruktioner (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om arbejdsbeskrivelsers formål og struktur (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan planlægge, beskrive og udføre enkle arbejdsprocesser (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om enkle håndværksmæssige arbejdsprocesser (vejledende mål)

Maskiner (obligatorisk område)

Først skal eleverne gennem praktiske arbejdsforløb lære at anvende de på alderstrinnet tilladte maskiner. Fx symaskine, dekupørsav, søjleboremaskine, rondelsliber. Dette skal ske gennem obligatorisk instruktion i korrekt og sikker brug, demonstration, og elevernes arbejde med de tilladte maskiner (se Når klokken ringer).

Senere skal eleverne arbejde videre inden for brug af de på alderstrinnet tilladte maskiner med henblik på, at eleverne selv kan vælge den mest hensigtsmæssige maskine til de givne opgaver og arbejdsprocesser (se Når klokken ringer). Eleverne skal gennem arbejdsforløbene oparbejde erfaringer og forståelse, herunder fagsprog, der giver dem grundlag for at begrunde, hvilken af de tilladte maskiner, der passer bedst til den valgte arbejdsproces.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan anvende tilladte maskiner (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om tilladte maskiner (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan vælge mellem tilladte maskiner efter hensigt (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om tilladte maskiners anvendelsesmuligheder (vejledende mål)

Sikkerhed (obligatorisk område)

Først skal eleverne instrueres i, hvordan de færdes sikkert i værkstedet. De skal instrueres i elementære sikkerhedskrav, og om hvordan de med ansvarlighed over for sig selv og hinanden arbejder sikkert med værktøjer, redskaber og maskiner i værkstedet. Det vil sige, at faglokalernes sikkerhedsregler og risikomomenter er gennemgået, debatteret og forklaret.

Senere skal de arbejde med den generelle sikkerhed. Der undervises ved instruktion og skriftlig eller mundtlig vejledning i at gennemføre arbejdsforløb uden risici. Faglokalernes sikkerhedsregler og det foreliggende arbejdes risikomomenter skal altid være gennemgået og debatteret, så reglerne er klare for eleverne.  Eleverne skal have viden om sikkerheden ved brug af værktøj, redskaber, maskiner og materialer. Eleverne skal kunne arbejde ansvarligt over for sig selv og andre.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan færdes sikkert i værkstederne (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om elementære sikkerhedsforanstaltninger og risikomomenter (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan arbejde sikkert (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om sikker brug af værktøjer, redskaber, maskiner og materialer (vejledende mål)

Undervisningsforløb

Dukker hænger i loftet
© Irene Egeskov Andersen

Udsavede dukker med tøj

Et startforløb i Håndværk og design, hvor eleverne kommer igennem et lille designforløb samt grundlæggende håndværk.
Figur i troldhasselgren
© Irene Egeskov Andersen

Hvad gemmer grenen?

Hvilke figurer gemmer en stump troldhasselgren? Eleverne arbejder med snitning, herunder sikkerheden ved arbejdet med snittekniv.
maxiflet - snorefletning i bevægelse
© Kirsten Brandt Olesen

Maxiflet - snorefletning i bevægelse

Bevægelse i undervisningen - snorefletning, hvor eleverne samarbejder om at flette snore. Udover den valgte fletteteknik, stilles der krav til elevernes samarbejde.
smykke1_0.jpg
© Uffe Bjerre

Smykker i flet og støbning

Idéen bag undervisningsforløbet er, at eleverne skal arbejde med smykker, hvor de kombinerer tekstile teknikker, som fletning og vævning med metal og støbning. Forløbet er afprøvet i forsøgsperioden.
bore.jpg
© Mette Jørgensen

Taburet med hynde

Dette forløb i håndværk og design er afprøvet under udviklingsarbejdet i efteråret 2012. Forløbet strækker sig over ca. 20 timer og er stillet til rådighed af Malene Holst Andersen, Thorning Skole.

Faglig inspiration/Læringsaktiviteter

kokossmykker
© Irene Egeskov Andersen

Smykker af kokosnød

Kokosnød er velegnet som smykkemateriale. Projektet er overskueligt for eleverne og produktet bliver unikt.
Personlig billedramme-opmærkning på plade
© Ellemarkskolen

Personlig billedramme

En billedramme behøver ikke altid være rektangulær. Og hvorfor nøjes med et enkelt billede/udtryk i rammen? Forløbet har været afprøvet på Ellemarkskolen.
Frit maskinbroderi-øvelse
© Irene Egeskov Andersen

Frit maskinbroderi

Frit maskinbroderi er en fabulerende leg med symaskinen. Igennem det frie broderi udforskes flere af symaskinens anvendelsesmuligheder.
Øvelse symaskine

Symaskineøvelser og -sikkerhed

I denne aktivitet lærer eleven de fundamentale begreber vedrørende symaskinen, samt træner at sy på denne. Desuden lærer de sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med brug af symaskine. Herunder hvilke hensyn der gælder over for andre elever, der syr på symaskine.
tinelefant med støbeform
© Mark Skiffard

Tinstøbning

I denne aktivitet arbejder eleverne med fremstilling af en støbeform til en tinstøbning. De lærer, at en grundig og præcis fremstilling af en støbeform er forudsætningen for, at støbningen kan lykkes. Støbninger i tin kan f. eks. bruges til dele til smykker, brikker til spil, m.m.
Frikvartersaktiviteter-sørøverspil
© Rachel Zachariassen

Frikvartersfornøjelser

Eleverne skal designe og fremstille frikvartersfornøjelser, der er til glæde og gavn for de yngre elever på skolen.

Faget i fokus

Årsplansovervejelser i håndværk og design

Årsplanlægning i håndværk og design

En årsplan i faget håndværk og design tager udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål samt de rammer, der er om faget og holdet/klassen.
En hjerne med ideer sender pil afsted mod målet

Innovation og redesign

Materiale bestående af seks korte film, der fungerer som inspiration og lærervejledning til at arbejde med innovation og bæredygtighed i håndværk og design. Idegenereringsmetoderne vil også kunne anvendes i andre sammenhænge.