Historie

På denne side kan du finde Fælles Mål, læseplan og praksisrettede inspirationsmaterialer til undervisningen i faget.

Forligskredsen bag folkeskoleloven indgik den 19. maj 2017 en aftale, hvorved bindingerne i Fælles Mål er blevet løsnet ved at gøre færdigheds- og vidensmålene vejledende. Du kan læse mere om de nye rammer for Fælles Mål på Undervisningsministeriets hjemmeside.

3. - 4. klasse

Undervisningen bygger på elevernes umiddelbare opfattelser af tid og rum og tager udgangspunkt i det nære. Eleverne kan placere begivenheder og personer med betegnelser som før, samtidig med og efter (relativ kronologi). Eleverne kan se sammenhænge mellem tid og forandring.

Hovedvægten i undervisningen lægges på det mundtlige arbejde, men eleverne skal øve sig i at udtrykke sig om historie på forskellige måder, fx ved at tegne og dramatisere.

Emneområderne tager udgangspunkt i det nære og skal appellere til elevernes egen hverdag og liv.

Eleverne skal præsenteres for forskellige kilder og udtryksformer med henblik på at opnå viden om fortiden. Eleverne opnår viden om fortiden gennem opsøgende arbejde med historiske spor i nærområdet, der bearbejdes og sprogliggøres.

Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes forståelse for, hvorledes historie bruges, samt hvordan eleverne oplever sig som historieskabte og historieskabende. Eleverne udvikler forståelse af samspil mellem fortidsfortolkninger og nutidsforståelser gennem arbejdet med konstruktion af historiske scenarier og fortællinger.

 

Læs mere om kompetenceområderne i faget historie

Eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv

Eleven kan anvende kilder til at opnå viden om fortiden

Eleven kan fortælle om, hvordan mennesker er påvirket af og bruger historie

5. - 6. klasse

Kronologi og sammenhæng bygger videre på den forståelse af kronologi og sammenhænge, eleverne har opnået gennem undervisningen i 3.-4. klasse. Eleverne kan med stigende sikkerhed placere begivenheder og personer i absolut kronologisk rækkefølge samt forklare principper for inddeling af historien i perioder. Eleverne har kendskab til historiske perioder og kan gøre rede for brud og kontinuitet i historiske forløb. Eleverne har indsigt i samspil mellem Danmarks og omverdenens historie.

Undervisningen bygger videre på og udvikler de metodiske færdigheder, eleverne har opnået i arbejdet med historiske spor og forskellige kilder til at opnå viden om fortiden. Eleverne skal kunne svare på enkle problemstillinger ved at anvende kildekritiske begreber.

Elevernes forståelse, for hvorledes de og andre bruger og har brugt historie med forskellige sigter, styrkes – og dermed hvordan de og andre oplever sig og har oplevet sig som historieskabte og historieskabende. Eleverne udvikler deres forståelse af samspil mellem fortidsfortolkninger og nutidsforståelser gennem arbejdet med konstruktion af historiske scenarier og fortællinger.

Læs mere om kompetenceområderne i faget historie

Eleven kan sammenligne væsentlige træk ved historiske perioder

Eleven kan med afsæt i enkle problemstillinger anvende kildekritiske begreber til at gøre rede for fortolkninger af fortiden

Eleven kan perspektivere egne og andres historiske fortællinger i tid og rum

7. - 9. klasse

Kronologi og sammenhæng bygger videre på den kronologiske forståelse, eleverne har fra undervisningen i de foregående trinforløb. Eleverne skal i stigende grad blive fortrolige med og kunne anvende absolut kronologi, herunder kunne diskutere principper for inddeling af historien i perioder. Eleverne kan analysere brud og kontinuitet i historiske forløb. Eleverne har indsigt i forskellige former for samspil mellem Danmarks og omverdenens historie.

Undervisningen bygger videre på og udvikler de metodiske færdigheder og sproglige kompetencer, eleverne har opnået i de tidlige faser i forhold til arbejder med forskellige kildetyper.

Undervisningen tager afsæt i og udvikler den forståelse, eleverne har opnået i tidligere faser af, hvorledes historie bruges og er brugt med forskellige sigter. Undervisningen skal lægge op til, at eleverne reflekterer over samspil mellem fortidsfortolkning, nutidsforståelse og fremtidsforventning på baggrund af arbejdet med konstruktion af historiske scenarier og fortællinger. Derved styrkes elevernes erkendelse af at være historieskabte og historieskabende.

Læs mere om kompetenceområderne i faget historie

 

 

 

Eleven kan på bagrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger

Eleven kan vurdere løsningsforslag på historiske problemstillinger

Eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid

Faget i fokus

solvognen.jpg
© natmus.dk

Historiekanon - 29 indholdsemner til historieundervisningen.

Kanonpunkterne inddrages, hvor det skønnes hensigtsmæssigt med henblik på at støtte elevernes kronologiske overblik og sammenhængsforståelse. Ved afslutningen af 9. klasse skal samtlige kanonpunkter have været inddraget i undervisningen.
spil
© Ingrid Larsen

Spil et historisk spil - og lad eleverne lave et selv!

Dilemmaspil, vendespil, tidslinjespil, puttekasser og historiske kort. Her kan du spille forskellige spil, der på forskellige måder handler om historie. Spillene kan spilles alene eller i grupper af op til 4 spillere.

Undervisningsforløb

Jellingstenen.JPG
© natmus.dk

Jellingstenen – skab dit eget formidlingsprodukt

Formålet er at lade eleverne lave deres egen formidling af Jellingstenen, som efterfølgende kan anvendes i den historiefaglige sammenhæng. Aktiviteten præsenterer flere former for læringsstile og formidlingsprodukter. Aktiviteten er velegnet, fordi den på en enkel måde kan danne afsæt for at arbejde videre med brugen af kanonpunkter til at skabe historisk overblik og sammenhængsforståelse.
Sproglig udvikling

Mellemtrin: Jernalderen i Norden

Med afsæt i brud i elevernes egne livshistorier undersøger og kommunikerer eleverne om de forandringer, der fører til, at jernalderen opstår, og hvad jernets udbredelse kommer til at betyde for den periode, vi kalder jernalderen.
Landbrug

Fra lille bonde til stor industri

Der er længe siden, at dansk landbrug var firelænget Morten Koch-idyl med køkkenhave, marker, køer, svin og heste. I dette modul kan du finde undervisningsideer til emnet om landbrug. Modulet kan også bruges til at arbejde med industrialisering.
793037_.jpg

At klæde sig på

Klæd dig ud som du kunne have set ud i forskellige epoker af danmarkshistorien. Interaktivt site lader dig klæde en mand eller kvinde på med autentisk tøj. Man kan også tegne selv.

Faglig inspiration/Læringsaktiviteter.

Dreng læser i bog

Faglig læsning og sproglig udvikling i samfundsfag og historie

"Samfundet i dag har brug for, at alle er kompetente læsere af fagtekster." Sådan står der i Forenklede Fælles Mål for Samfundsfag i sektionen "sproglig udvikling". Herunder er samlet forslag og inspirationsmateriale til at arbejde med faglig læsning i samfundsfag og historie.
Otur app fra historielab
© Historielab.dk

Otur - bliv historie-detektiv i dit nærområde

Hvor godt kender du dit lokalområde? Hvad gemmer der sig af gode historier, og vil du udfordre andre på deres viden? Otur app'en fra historielab.dk er gratis og giver eleverne mulighed for at blive formidlere og medproducenter af historie.
spil
© Ingrid Larsen

Spil et historisk spil - og lad eleverne lave et selv!

Dilemmaspil, vendespil, tidslinjespil, puttekasser og historiske kort. Her kan du spille forskellige spil, der på forskellige måder handler om historie. Spillene kan spilles alene eller i grupper af op til 4 spillere.
dilemmaspillet
© Historielab.dk

Lav dit eget historiske dilemmaspil

Dilemmaspillet er en online platform, hvor man kan bygge, dele og spille historiske dilemmaspil. Brugeren kan bygge spil med et hvilket som helst dilemma. Dilemmaet udfoldes gennem en række scenarier eller del-dilemmaer, man som spiller skal forholde sig til undervejs. Dilemmaerne kan spilles af alle.
COLOURBOX1192810.jpg

Stormen på Dybbøl 1864 - lav et landkort

Formålet er at lade eleverne lave deres egen formidling af de slesviske kriges omfang i Danmark, som efterfølgende kan anvendes i den historiefaglige sammenhæng. Aktiviteten præsenterer flere formidlingsprodukter. Aktiviteten er velegnet, fordi den på en enkel måde kan danne afsæt for at arbejde videre med brugen af kanonpunkter til at skabe historisk overblik og sammenhængsforståelse.
Magtens segl.JPG
© Danmarkshistorien.dk

Magtens segl - Få magten i middelalderen

Formålet i onlinespillet Magtens Segl er at give eleverne en forståelse af alle de aktører, der havde magten i middelalderen og som havde afgørende indflydelse på det enkelte menneskes liv og livsvilkår. Det handler om nutidspigen Bea, der ved et uheld bliver sendt tilbage til det Herrens år 1458. I middelalderbyen kæmper mange om magten og man skal hjælpe Bea med at sno sig mellem de stridende parter og finde Magtens Segl, så hun kan komme hjem igen. Aktiviteten er velegnet, da den på en levende og visuel måde engagerer eleven i at foretage historiske valg.

Indhold på tværs af fagene

Pulje til løft af de fagligt svageste elever

Løft af de fagligt svageste elever

Her finder du redskaber til intensive forløb, inspirationsmaterialer, videoer og oplæg i forbindelse med program til løft af de fagligt svageste elever i udskolingen.
En for alle mod mobning

Alle for én mod mobning - Grundskolen

Alle for én mod mobning - sætter fokus på at forebygge og bekæmpe mobning blandt børn og unge. Det sker i samarbejde med bred kreds af aktører, der bidrager med anbefalinger til, hvordan forældre, lærere, skoleledere og pædagoger kan forebygge og bekæmpe mobning.
Om materialet

Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer

Undervisningsministeriet har udviklet et nyt materiale, der både kan hjælpe lærere med at afdække nyankomne elevers skolebaggrund tidligt i deres skoleforløb og følge elevernes fremgang, indtil de er i stand til at deltage i undervisningen på lige fod med de øvrige elever
Udskoling

Udskoling

Undervisningsministeriets samlede materialer og vejledninger målrettet de centrale elementer i udskolingen til lærere og pædagogisk personale.
Lærer hjælper elev

Ordblindhed

Inspiration til arbejdet med ordblinde elever i grundskolen.

Seneste moduler

Dansk Svensk

Svensker – nabovenner eller arvefjender?

I kildebankens nye emne "Svenskerne - nabovenner eller arvefjender" sættes der fokus på forholdet mellem Danmark og Sverige de sidste 600-700 år. For selvom vi i dag er gode venner i Norden, har dette ikke altid været tilfældet. Over 100 kilder, der belyser stridighederne mellem de to nationer, og som gør det muligt for eleverne selv at opstille og besvare historiske problemstillinger.

Subscribe to Seneste moduler

Velkommen til historiesiderne i grundskolen på EMU.dk.

Jellingstenen.JPG

Som redaktør håber jeg du vil finde en masse inspiration til din historieundervisning. Du er velkommen til at kontakte mig på steen.juhl.moeller[snabel-a]skolekom.dk med spørgsmål og kommentarer.

Nye prøvevejledninger til historie og samfundsfag

Se den nye prøvevejledning og læs mere om den nye prøve her. Se også en fiktiv prøvecase, læs regler for folkeskolens prøver og få gode råd og inspiration fra andre undervisere.