Kronologi og sammenhæng (obligatorisk)

7. - 9. klasse

Eleven kan på bagrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger

Kompetenceområdet kronologi og sammenhæng omfatter fire færdigheds- og vidensområder:

Kronologi, brud og kontinuitet handler om, at elevernes indsigt i historiske sammenhænge styrkes.

Principper for overblik handler om, at eleverne opnår grundlag for at anvende absolut kronologi til at inddele historien.

Det lokale, regionale og globale handler om, at eleverne kan diskutere omverdenens indflydelse på danske forhold politisk, kulturelt, økonomisk og socialt, samt dansk påvirkning af tilsvarende forhold i omverdenen.

Historiekanon handler om, at der bygges videre på tidligere trinforløbs arbejde med historiekanon enten ved at inddrage nye kanonpunkter eller ved at arbejde med kendte punkter ud fra andre vinkler.

Læs mere om kronologi og sammenhæng i faget historie

Obligatorisk

Kronologi, brud og kontinuitet (obligatorisk område)

Eleverne videreudvikler og anvender kundskaber, færdigheder og arbejdsformer fra tidligere trinforløb med henblik på at styrke deres indsigt i historiske sammenhænge. Eleverne kan forklare, hvorfor og hvordan historiske udviklingsforløb er præget af kontinuitet og brud.

Undervisningen skal fokusere på skiftende perioders menneske- og samfundssyn med henblik på at styrke elevernes kendskab til regulering af samfundsmæssige fællesskaber, styreformer og deres legitimitet og det enkelte individs funktion i beslutningsprocesserne samt individets rettigheder.

Eleverne kan med stadig større sikkerhed gøre rede for – og i slutningen af forløbet også diskutere – forskellige opfattelser af historiens retning og dens mulige drivende kræfter.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan sætte begivenheders forudsætninger, forløb og følger i kronologisk sammenhæng (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om begivenheders forudsætninger, forløb og følger (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan forklare, hvorfor historisk udvikling i perioder var præget af kontinuitet og i andre af brud (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om historisk udvikling (vejledende mål)

Principper for overblik (obligatorisk område)

Eleverne har sikker viden om inddelinger af historien og baggrunden for dem. Eleverne opnår derved grundlag for at anvende absolut kronologi for at inddele historien.

Eleverne kan forklare principper for overblik, der er grundlaget for valg af tidsfriser og oversigter. Efterhånden kan eleverne gøre rede for udvalgte epokers og samfundstypers metoder til ved hjælp af tid at skabe overblik.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan anvende principper for inddeling af historien til at få et historisk overblik (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om principper for inddeling af historien (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan forklare brug af principper for inddeling af historien til at få et historisk overblik (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om faktorer, der ligger til grund for principper for inddeling af historien (vejledende mål)

Det lokale, regionale og globale (obligatorisk område)

Eleverne videreudvikler indsigt i forudsætninger, forløb og følger af møder og sammenstød mellem kulturer på lokalt, regionalt og globalt niveau. Eleverne kan begrunde valget af eksemplariske eksempler på mod- og medspil mellem samfundsgrupper og lag. Eleverne kan diskutere omverdenens indflydelse på danske forhold politisk, kulturelt, økonomisk og socialt, samt dansk påvirkning af tilsvarende forhold i omverdenen.

Sidst i forløbet kan eleverne sammenligne levevilkår, værdier og holdninger i forskellige kulturer og diskutere historiske årsager til forskellene.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan forklare historiske forandringers påvirkning af samfund lokalt, regionalt og globalt (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om forandringer af samfund lokalt, regionalt og globalt (vejledende mål)

Historiekanon (obligatorisk område)

Undervisningen bygger videre på tidligere trinforløbs arbejde med historiekanon enten ved at inddrage nye kanonpunkter eller ved at arbejde med kendte punkter ud fra andre vinkler. Punkter fra historiekanon skal enten inddrages i emner/temaer, eller kanonpunkter kan udfoldes i emner/temaer. Arbejdet med historiekanon støtter elevernes kronologiske overblik og forståelse af sammenhænge. Kanonpunkterne inddrages, hvor det skønnes hensigtsmæssigt med henblik på at støtte elevernes kronologiske overblik og sammenhængsforståelse. Ved afslutningen af 9. klasse skal samtlige kanonpunkter have været inddraget i undervisningen.

 

Find historiekanonen her

 

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan bruge kanonpunkter til at skabe historisk overblik og sammenhængsforståelse (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om kanonpunkter (vejledende mål)

Faglig inspiration/Læringsaktiviteter.

Frihedsstøtten.jpg
© Steen Møller

Stavnsbåndets ophævelse

Stavnsbåndets ophævelse i 1788 er siden blevet fejret som symbol på de store landboreformer, der hævede bondestanden op – eller næsten op – på niveau med alle andre stænder. Få inspiration til undervisningen her.
COLOURBOX559892.jpg

Kvinders valgret – Find en forklaring

Formålet er at elever finder holdninger og tendenser i perioden fra 1849 og frem til 1915, der kan være med til at forklare, hvorfor kvinder ikke fik stemmeret allerede fra 1915. Der skulle gå 66 år fra den første Grundlov, til at kvinder fik valgret. Aktiviteten er velegnet, fordi kontrafaktiske fortællinger kan vise, at historiske forløb kunne have udviklet sig anderledes, end de gjorde, og at det i nogle sammenhænge var tilfældigheder eller irrationelle handlinger, der førte til bestemt begivenheder eller hændelser.

Undervisningsforløb

Faget i fokus

solvognen.jpg
© natmus.dk

Historiekanon - 29 indholdsemner til historieundervisningen.

Kanonpunkterne inddrages, hvor det skønnes hensigtsmæssigt med henblik på at støtte elevernes kronologiske overblik og sammenhængsforståelse. Ved afslutningen af 9. klasse skal samtlige kanonpunkter have været inddraget i undervisningen.
spil
© Ingrid Larsen

Spil et historisk spil - og lad eleverne lave et selv!

Dilemmaspil, vendespil, tidslinjespil, puttekasser og historiske kort. Her kan du spille forskellige spil, der på forskellige måder handler om historie. Spillene kan spilles alene eller i grupper af op til 4 spillere.