Idræt

På denne side kan du finde Fælles Mål, læseplan og praksisrettede inspirationsmaterialer til undervisningen i faget.

Forligskredsen bag folkeskoleloven indgik den 19. maj 2017 en aftale, hvorved bindingerne i Fælles Mål er blevet løsnet ved at gøre færdigheds- og vidensmålene vejledende. Du kan læse mere om de nye rammer for Fælles Mål på Undervisningsministeriets hjemmeside

1. - 2. klasse

Idrætsundervisningen tager udgangspunkt i elevernes forskellige forudsætninger og viden om fysisk aktivitet. Eleverne skal udvikle deres grundlæggende motoriske færdigheder og generelle kendskab til kroppen. Undervisningen skal give eleverne forudsætninger for at opleve og opdage kroppens mange muligheder gennem en bred alsidig vifte af meningsfulde lege og spil. Gennem introduktion til alsidige idrætsaktiviteter skal eleverne udvikle deres forståelse for idrættens mangfoldighed. Eleverne skal gennem aktiv deltagelse i alsidige idrætsaktiviteter, som lege, spil, rytmik og gymnastiske bevægelser, udvikle forståelse for forskellige reaktioner på fysisk aktivitet. I undervisningen skal eleverne samtale om de følelser, der opstår i leg og ved fysisk udfoldelse, men også hvilke reaktioner kroppen har på fysisk aktivitet, og de refleksioner eleverne gør sig om samme.

Eleverne skal i arbejdet med fysisk træning dels træne deres fysiske form, dels øge deres kendskab til kroppens styrke og formåen og opnå færdigheder og viden om, at fysisk aktivitet kan styrke fysikken og den enkeltes sundhed og trivsel.

Det er centralt at arbejde med elevernes evner til at samarbejde og forstå regler og aftaler i idrætslige sammenhænge med udgangspunkt i socialisering og accept. Der arbejdes med grundlæggende samarbejdselementer og regler gennem alsidige bevægelser i leg og spil. Eksempelvis kan eleverne i arbejdet med området dans og udtryk samarbejde om at skabe figurer, hvor balance er i fokus, og hvor alle elever i en gruppe skal indgå.

Læs mere om kompetenceområderne i faget idræt

Eleven kan deltage aktivt i basale, alsidige bevægelser i leg

Eleven kan samarbejde om idrætslige aktiviteter og lege

Eleven kan beskrive reaktioner på fysisk aktivitet

3. - 5. klasse

Undervisningen skal tilrettelægges således, at der bruges tid på systematisk at tilegne sig viden om og opøve færdigheder i idrætsspecifikke aktiviteter. Der er stadig stor opmærksomhed på, at eleverne opnår sikkerhed i de motoriske færdigheder, så undervisningen fremmer udviklingen af elevernes kropslige koordination.

I andet trinforløb udvider arbejdsområderne i idræt sig og foruden inddragelse af vandaktiviteter, så vægtes også arbejdet med viden om idrætten i samfundet og idrætslige ord og begreber. Der er fokus på elevernes tilegnelse af viden og indsigt i alsidige idrætslige aktiviteter.

Gennem trinforløbet skal der arbejdes videre på den sikkerhed, eleverne har opnået i første forløb i eksperimenterende og udfordrende opgaveløsninger. På længere sigt skal eleverne selv tilrettelægge og gennemføre udvalgte idrætslige aktiviteter. Der arbejdes med udførelse af og kendskab til forskellige handlemåder inden for de enkelte idrætslige aktiviteter og discipliner. Gennem afprøvning og træning skal eleverne opnå færdigheder og viden, der gør dem i stand til at anvende bevægelsesmønstre i udvikling af en alsidig idrætspraksis.

Forståelsen for fællesskabets udfordringer og kvaliteter prioriteres højt. Elevernes skal lære at deltage aktivt i idrættens kultur og fællesskab. Der fokuseres på, at eleverne skal opnå en indsigt i det fællesskab og de særlige samarbejdsformer, der gør arbejdet med idræt unikt. Der lægges vægt på opnåelse af en erfaring med og forståelse for, at idræt kan dyrkes på forskellige måder i forskellige sociale kontekster.

Læs mere om kompetenceområderne i faget idræt

Eleven kan anvende grundlæggende, sammensatte bevægelser i idrætspraksis

Eleven kan deltage aktivt i idrættens kultur og fællesskab

Eleven kan samtale om fysisk aktivitets betydning for kroppens grundform, sundhed og trivsel

6. - 7. klasse

Elevernes arbejde med udvikling af idrætsaktiviteter er centralt. Eleverne skal bl.a. eksperimentere med spiludvikling, planlægge et idrætsforløb og organisere friluftsaktiviteter med et idrætsfagligt udgangspunkt.

Undervisningen skal give eleverne dybere forståelse af fysiologi og træningslære, herunder viden om led, muskler, kredsløb og nervesystemets funktioner, således at de kan arbejde og træne med større kvalitet og effekt, fx i forhold til hensigtsmæssige løft, restitution og træningsplanlægning.  

Undervisningen skal give mulighed for, at eleverne kan diskutere og formulere handle- og reaktionsmønstre med henblik på at skabe sunde relationer. Der bygges således videre på fællesskabets udfordringer og kvaliteter ved, at eleverne gennem aktiv handling i større og større udstrækning skal vise ansvar for egen rolle i undervisningen.

Der sættes fokus på krop, identitet og trivsel i forhold til idræt og pubertet, herunder fysiske og psykiske ændringer. Undervisningen skal motivere eleverne til at reflektere over idrættens betydning for deres personlige udvikling. Der sættes endvidere fokus på idrættens forskellige kulturer og betydning i samfundet. 

Læs mere om kompetenceområderne i faget idræt

Eleven kan anvende sammensatte bevægelser i udvikling af idrætsaktiviteter

Eleven kan analysere idrætskulturelle normer, værdier og relationer

Eleven kan analysere samspil mellem krop, træning og trivsel

8. - 9. klasse

Undervisningen skal fokusere på, at elevernes beherskelse af tekniske og taktiske færdigheder videreudvikles gennem den varierede idrætsundervisning. Der stilles stadig større korrekthedskrav til de tekniske færdigheder hos eleverne. Fokus er på varierede handlemåder inden for de enkelte idrætslige aktiviteter, discipliner og temaer, herunder træning, afprøvning, konkurrence, samarbejde og vurdering.

Der arbejdes fortsat med normer, værdier og relationskompetence i idrætstimerne. Hovedvægten lægges på elevernes evne og vilje til at acceptere og erkende styrker og kvaliteter hos sig selv og andre og derigennem på at kunne udvikle samarbejdsrelationer.

Der forventes et bredt og indgående kendskab til idrætskultur, hvor etiske og moralske spørgsmål er i centrum.

Der arbejdes med sundhed og trivsel i et bredere samfundsmæssigt perspektiv både aktuelt og fremtidigt.

Læs mere om kompetenceområderne i faget idræt

Eleven kan anvende komplekse bevægelsesmønstre i udvikling af en alsidig idrætspraksis

Eleven kan vurdere idrætskulturelle normer, værdier og relationer i et samfundsmæssigt perspektiv

Eleven kan vurdere samspil mellem krop, træning og trivsel i et aktuelt og fremtidigt perspektiv

10. klasse

Undervisningen skal fokusere på, at eleverne får en forståelse af idrættens rolle i samfundet nationalt og internationalt. Der arbejdes videre med elevernes evner til at indgå i, planlægge og vurdere idrætsaktiviteter i forhold til læringsmålene fra 1.-9. klasse. 

Fokus er på elevernes evne til at diskutere forskellige idrætslige aktiviteter og discipliner, i et historisk og kulturelt perspektiv med udgangspunkt i deres praksiserfaringer.

Der arbejdes med samspillet mellem idrættens og samfundets normer, værdier og etik. Der lægges vægt på fællesskabets betydning for motivation, læring og dannelse.

Der arbejdes med idræt, krop og sundhed i sammenhæng med livsstil og vurdering af egne handlemuligheder.

Eleven kan anvende idrættens kvaliteter og historiske udvikling i en alsidig idrætspraksis

Eleven kan vurdere idrætskulturelle normer, værdier og relationer i et internationalt perspektiv

Eleven kan vurdere samspil mellem krop, træning og trivsel i forskellige idrætter

Faget i fokus

Tandhjul

Idræt - Fælles Mål, læseplan og vejledning

På denne side finder du fagformål, introduktion, Fælles Mål, læseplan og vejledning for faget idræt. Målene findes både i printvenlig pdf-version og i excel-version, hvor målene kan eksporteres, fx til en årsplan.
High-five

Det gode børneliv - balancen mellem skole og eliteidræt

Denne vejledning skal gøre det nemmere at dyrke idræt på højt plan ved siden af skolen. Find viden og inspiration til at understøtte eliteidrætseleven som skole, forældre, træner eller kommune.
Tennisbold i baggrund og ordet tournament stående ovenpå

Hjælp til turneringsplanlægning

Her finder du forskellige skabeloner til dine turneringer og gode råd samt værktøjer til din stævne- samt turneringsplanlægning i idræt.

Undervisningsforløb

Dreng står og holder balancen

Basis koordination

I forløbet ”Basis koordination” skal eleverne udfordres med kroppens grundlæggende koordinations muligheder, så der bliver skabt en god fælles base for de fremtidige forløb i alsidige idrætsudøvelse.
Parkour roles

Fra redskabsaktiviteter til parkour

I dette forløb stifter eleverne bekendtskab med både redskabsgymnastikken og parkour. Eleverne får viden om både forskelle og ligheder. De arbejder undersøgende og eksperimenterende med øvelser fra begge idrætsgrene. Der er i dette forløb inddraget et tema, som kan anvendes under prøven i idræt
Flip flaps i flere farver
© Astma-Allergi Danmark

Fold lungerne ud

Astma Allergi Danmark har lavet en kæmpe Flip-Flap, som gør det nemt og sjovt at træne elevernes koordination, balance, styrke og kondition, samtidig med, at de bliver bedre til at samarbejde og lege med hinanden. Her kan du prøve en af øvelserne.
Roning i romaskine
© Foto credit: Lars Møller

Attention… Go! Roning – stafet og samarbejde

Dette undervisningsmateriale bringer roningen helt ind i klasselokalet. Temaet er stafet og samarbejde, som er to grundpiller i roning. Forløbet bidrager til tre vigtige elementer i idrætsundervisningen: sundhed, trivsel og læring.
Dreng der løber over målstregen

Atletikkens discipliner - løb, spring og kast

Eleverne skal mærke progression på egen krop, og derigennem motiveres til at træne de tekniske elementer der er en forudsætning for, at kunne udføre atletikkens discipliner.

Faglig inspiration/Læringsaktiviteter

Atletik

Bevægelsesanalyse via IT

Der er meget stor læring i, at se og analysere egne øvelser. Det giver en helt anden forståelse for, hvilke aspekter man skal arbejde med indenfor den disciplin man nu træner, samt en meget stor synlighed i forhold til forbedring. Der findes rigtigt mange forskellige programmer og app’s til bevægelsesanalyse. Eleverne kan anvende deres egne smartphones eller tablets.
Boldbasis

Boldbasis

Leg og øvelser med bolde af forskellige størrelser. Eleven styrer en del af aktiviteten selv og kan på en tryg måde vende sig til bolde, til at modtage og aflevere bolde.
Skumtennis

Skumtennis og slagteknik

Skumtennis er en meget fin måde at arbejde med slagteknik i for hold til spil med forlænget arm. Ketcherne er relativ korte, bolden er blød og langsom. På den måde kan man i høj grad i mødekomme de elever, der har det svært med bolde.
Catbalance
© Lars Bo Andresen

Parkour - Catbalance og precision

Kraft i afsættet, højde i hoppen og præcision i landingen. Og kravl hurtigt videre som en kat. Læs mere om parkour her.
Cricket

Cricket

Cricket er en god idrætsaktivitet til at træne grundlæggende teknikker i boldspil. I små træningslejre fordyber eleverne sig i kast, battræning og små spil. Fokus er altså på de tekniske færdigheder og resultaterne/evalueringen kan ses i de afsluttende småspil.
Stenalder

Stenalder fitness

Stenalderfitness er en nyere træningsform, der kan være mere eller mindre styrkebetonet. Nogle udøvere fokuserer på det forhåndenværendes princip og at det foregår udendørs, andre tænker på at vende tilbage til urbevægelsen, så skader, pga. stillesiddende arbejde foran computer, undgåes.

Indhold på tværs af fagene

Pulje til løft af de fagligt svageste elever

Løft af de fagligt svageste elever

Her finder du redskaber til intensive forløb, inspirationsmaterialer, videoer og oplæg i forbindelse med program til løft af de fagligt svageste elever i udskolingen.
En for alle mod mobning

Alle for én mod mobning - Grundskolen

Alle for én mod mobning - sætter fokus på at forebygge og bekæmpe mobning blandt børn og unge. Det sker i samarbejde med bred kreds af aktører, der bidrager med anbefalinger til, hvordan forældre, lærere, skoleledere og pædagoger kan forebygge og bekæmpe mobning.
Om materialet

Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer

Undervisningsministeriet har udviklet et nyt materiale, der både kan hjælpe lærere med at afdække nyankomne elevers skolebaggrund tidligt i deres skoleforløb og følge elevernes fremgang, indtil de er i stand til at deltage i undervisningen på lige fod med de øvrige elever
Udskoling

Udskoling

Undervisningsministeriets samlede materialer og vejledninger målrettet de centrale elementer i udskolingen til lærere og pædagogisk personale.
Lærer hjælper elev

Ordblindhed

Inspiration til arbejdet med ordblinde elever i grundskolen.

Seneste moduler

Film

Erfaringer og gode råd

Bliv inspireret af eliteidrætselever, skoleledere med flere, som fortæller, hvordan de arbejder med at skabe balance mellem skolen og eliteidrætten.

Subscribe to Seneste moduler

Fagredaktør idræt: Thomas Seiger Behrens

Foto af Thomas Seiger Behrens

Jeg er uddannet lærer samt Cand. Scient i idræt & psykologi fra KU og arbejder også som lektor i idræt på læreruddannelsen Campus Carlsberg. 

Har du viden om begivenheder, spændende undervisningsforløb, forslag til indhold på siden mv. så skriv endelig til mig. Jeg kommer gerne ud til skoler der laver gode initiativer i forhold vores idrætsfag.

Mail: idraetemu@gmail.com

Laban - din Laban

børn der danser

I forløbet ”Laban – din laban” for 8.-9. Klasse skal eleverne arbejde kreativt med at skabe dansekoreografi, der kan bruges i en performance / eksamenssammenhæng.

LINK - SE EVT. FORLØBET HER