Idrætskultur og relationer (obligatorisk)

6. - 7. klasse

Eleven kan analysere idrætskulturelle normer, værdier og relationer

Kompetenceområdet idrætskulturer og relationer omfatter fire færdigheds- og vidensområder:

Samarbejde og ansvar er centreret omkring elevernes evne til at samarbejde i idrætsaktiviteter og indgå konstruktivt i løsning af idrætslige opgaver med andre.                                                                                                                                                             

Normer og værdier fokuserer på, at eleverne kan analysere normer og værdier i forskellige idrætskulturer.       

Idrætten i samfundet tager sit udgangspunkt i, at eleverne kan tilrettelægge et forløb for selvorganiseret idræt og analysere aktuelle problemstillinger forbundet med idrætsudøvelse.

Ordkendskab fokuserer på, at eleverne lærer fagets centrale fagord og begreber.  

Læs mere om idrætskultur og relationer i faget idræt

Obligatorisk

Samarbejde og ansvar (obligatorisk område)

Eleverne skal arbejde med at løse eventuelle konflikter og uenigheder i grupper og kende til samarbejdsmetoder. I forlængelse af det kontinuerlige arbejde omkring samarbejdsmetoder og relationer i udøvelsen af den alsidige idrætspraksis, fokuseres nu på, at eleverne kan indgå konstruktivt i et gruppearbejde, fx omkring en idrætsopgave, som fx at opfinde et nyt spil. Undervisningen skal bidrage til, at eleverne kan samarbejde i forskellige sociale konstellationer og aktiviteter.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan samarbejde i idrætsaktiviteter (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om samarbejdsmetoder (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan indgå konstruktivt i løsning af idrætslige opgaver med andre (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om processer i gruppearbejde (vejledende mål)

Normer og værdier (obligatorisk område)

Eleverne skal arbejde eksplicit med idrættens værdier, som fx glæde ved at bruge kroppen samt samhørighed i større og mindre grupper. I forhold til normerne i idræt skal eleven udvikle viden om normer for god opførsel og regler, der må følges i forskellige idrætslige sammenhænge. Eksempler på normer fremhæves eksplicit i undervisningen, og eleverne skal kunne beskrive og diskutere, hvad de indebærer. I arbejdet med idrættens normer og værdier lægges der endvidere vægt på, at eleverne får kendskab til forskellige idrætskulturer og kan analysere disses kendetegn, som fx forskellen på organisering, idealer, træningsrutiner, samværsformer, tøj- og musikvalg samt lokaliteter.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan analysere normer og værdier i idrætskultur (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om normer og værdier i idrætskultur (vejledende mål)

Idrætten i samfundet (obligatorisk område)

Eleverne skal arbejde med at planlægge idrætsaktiviteter i og uden for skolen, herunder præsentere eget aktivitetsforløb for klassen indeholdende opvarmning, tekniske elementer og samlende aktivitet. Eleverne skal introduceres til planlægningsmetoder og fokuspunkter, fx tid, forløb, lokalitet, udstyr, aktivitetsbeskrivelser og målbeskrivelser. Eleverne skal inddrage deres kendskab til forskellige idrætsmuligheder i lokalområdet. Undervisningen skal lede hen mod, at eleverne selvstændigt kan tilrettelægge idrætsforløb i og uden for skolen. Eleverne skal opnå viden om aktuelle problemstillinger forbundet med idrætsudøvelse som individ og i et konkurrenceperspektiv, fx emner som doping, snyd, inaktivitet blandt unge, handicap, overtræning og træningsafhængighed. Undervisningen skal inddrage elevernes egne oplevelser og refleksioner i de faglige drøftelser.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan tilrettelægge et forløb for selvorganiseret idræt (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om planlægning af selvorganiseret idræt (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan analysere aktuelle problemstillinger forbundet med idrætsudøvelse (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om aktuelle problemstillinger forbundet med idrætsudøvelse (vejledende mål)

Ordkendskab (obligatorisk område)

Eleverne skal lære idrætsfagets centrale fagord og begreber, fx kip og screening. Eleverne skal i den forbindelse også lære førfaglige ord og hverdagsbegreber, som har en specifik betydning i netop idræt, som fx statisk og dynamisk eller koncentrisk og excentrisk. Eleverne skal også arbejde med ordforståelsesstrategier til selvstændig tilegnelse af nye ord, fx udnyttelse af konteksten til forståelse af ord samt ordbogsbrug.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan mundtligt og skriftligt anvende fagord og begreber (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om fagord og begreber (vejledende mål)

Undervisningsforløb

Ide

Lav dit eget spil

Samarbejde, kreativitet og afprøvning og tilretning er nøgleorden. Eleverne skal selv finde på et spil, aftale regler og navngive det.
vand

Cirkeltræning - husk drikkedunk

Præsenterer eleverne for fysisk træning, hvor det er deres egen vægt, der bruges som belastning. Brug musik og og lad eleverne opleve og mærke følgevirkningerne af musklernes hårde arbejde under og efter træningen.
Roning i romaskine
© Foto credit: Lars Møller

Attention… Go! Roning – stafet og samarbejde

Dette undervisningsmateriale bringer roningen helt ind i klasselokalet. Temaet er stafet og samarbejde, som er to grundpiller i roning. Forløbet bidrager til tre vigtige elementer i idrætsundervisningen: sundhed, trivsel og læring.

Faglig inspiration/Læringsaktiviteter

Doping

Doping

Arbejde med doping sammen med eleverne. Læs om doping, lær om konsekvenserne af doping og om hvorfor doping findes. Videoen kan være afsæt til diskussioner om aktuelle problemstillinger i idrætsverdenen eller om kropsidealer.

Faget i fokus

Tandhjul

Idræt - Fælles Mål, læseplan og vejledning

På denne side finder du fagformål, introduktion, Fælles Mål, læseplan og vejledning for faget idræt. Målene findes både i printvenlig pdf-version og i excel-version, hvor målene kan eksporteres, fx til en årsplan.
High-five

Det gode børneliv - balancen mellem skole og eliteidræt

Denne vejledning skal gøre det nemmere at dyrke idræt på højt plan ved siden af skolen. Find viden og inspiration til at understøtte eliteidrætseleven som skole, forældre, træner eller kommune.
Tennisbold i baggrund og ordet tournament stående ovenpå

Hjælp til turneringsplanlægning

Her finder du forskellige skabeloner til dine turneringer og gode råd samt værktøjer til din stævne- samt turneringsplanlægning i idræt.