Alsidig idrætsudøvelse (obligatorisk)

8. - 9. klasse

Eleven kan anvende komplekse bevægelsesmønstre i udvikling af en alsidig idrætspraksis

Kompetenceområdet alsidig idrætsudøvelse omfatter seks færdigheds- og vidensområder:

Redskabsaktiviteter fokuserer på elevernes arbejde med at beherske sammensatte bevægelsesserier med og uden musik, herunder arbejdet med at analysere egne og andres bevægelser som led i udvikling af færdigheder.

Boldbasis og boldspil tager sit udgangspunkt i, at eleverne kan beherske tekniske og taktiske elementer i en række boldspil og udvikle nye spil baseret på deres færdigheder og viden.

Dans og udtryk omhandler elevernes arbejde med at beherske komplekse bevægelsesmønstre i koreografier, herunder analysere virkemidler i egne og andres bevægelsesudtryk.

Kropsbasis tager sit udgangspunkt i, at eleverne kan fastholde koncentration og fokus i idrætsudøvelse, herunder udøve kropskontrol og opnå en kropsbevidsthed, der kan styrke en bred vifte af idrætsfærdigheder.

Løb, spring og kast fokuserer på elevernes arbejde med at beherske en række atletikdiscipliner.

Natur- og udeliv er centreret omkring, at eleverne skal planlægge og vurdere kvaliteterne ved friluftsaktiviteter på land og i vand. 

 

Læs mere om alsidig idrætsudøvelse i faget idræt

Obligatorisk

Redskabsaktiviteter (obligatorisk område)

Eleverne skal lære bevægelsesanalyse til at analysere egne og andres bevægelsesserier med henblik på at videreudvikle tekniske færdigheder i at beherske og sammensætte bevægelsesserier. Undervisningen leder frem mod, at eleverne opnår viden om og erfaring med arbejdsteknikker inden for gymnastiske øvelser og spring samt træning af egne færdigheder. Eleverne skal arbejde med at udføre en sikker modtagning i spring og i behændighedsøvelser, fx ved kraftspring og overslag.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan analysere egne og andres bevægelser inden for gymnastik og parkour (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om bevægelsesanalyse af gymnastiske øvelser og spring (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan beherske sammensatte bevægelsesserier med og uden musik (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om teknikker til at sammensætte bevægelser inden for redskabsgymnastik og parkour (vejledende mål)

Boldbasis og boldspil (obligatorisk område)

Undervisningen er centreret omkring en videreudvikling af elevernes færdigheder ud i de tekniske og taktiske elementer. Som del af denne videreudvikling af elevernes færdigheder og viden om boldbasis og boldspil er planlægning og udvikling af eksisterende boldspil og boldaktiviteter, herunder taktiske elementer og kulturelle forskelle. Eleverne skal arbejde med anvendelse af faglige termer, og de skal kunne tage ansvar i spilsituationer både som deltager og fx i en dommerfunktion. Undervisningen skal bidrage til, at eleverne opnår forståelse for centrale aspekter af boldspil og boldaktiviteter, og at de kan udvikle og justere aktiviteter.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan beherske tekniske og taktiske elementer i boldspil (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om samspil mellem teknik og taktik i boldspil (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan udvikle boldspil (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om spilkonstruktion (vejledende mål)

Dans og udtryk (obligatorisk område)

Eleverne skal arbejde med at koordinere deres bevægelser til rytme og musik, herunder beherske komplekse bevægelsesmønstre. I den sammenhæng vægtes elevernes kendskab til musikkens form, tempo og karakter. Eleverne skal arbejde med at analysere dans og bevægelsesudtryk ved brug af fx Labans bevægelseslære samt viden om koreografiske virkemidler. I arbejdet med koreografier og sammensætning af bevægelsesserier skal de træne evnen til at arbejde kreativt og opnå en forståelse for dansens æstetik, og de skal kunne fremvise selvskabte bevægelsessekvenser og udtryk i grupper. Der arbejdes først med beherskelse af komplekse bevægelsessekvenser og musikkens anvendelse i forhold til bevægelserne. Efterfølgende arbejdes der med at eksperimentere med og analysere bevægelsesudtryk med henblik på at skabe egne udtryk og koreografier.

 

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan beherske komplekse bevægelsesmønstre i koreografier (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om samspillet mellem bevægelse og musiks tempo, form og karakter samt bevægelsesanalyse i dans (vejledende mål)

Kropsbasis (obligatorisk område)

Eleverne skal kunne holde koncentrationen og fokusere på enkelte bevægelser og de kropssignaler, som en med- og modspiller eller en samarbejdspartner sender i fx en akrobatisk øvelse, en kampsituation eller i et præcist skud eller slag. Eleverne skal træne deres evne til at fokusere og holde deres koncentration i en idrætsaktivitet. Eleverne skal kunne omsætte deres viden om kropsspænding, balance og styrke i øvelser og forklare, hvorfor disse elementer af kropskontrol kan være afgørende i udøvelsen af visse idrætslige discipliner. Undervisningen skal lede hen mod, at eleverne kan bruge deres viden om kropskontrol og koncentration til at dygtiggøre sig i specifikke idrætsaktiviteter.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan fastholde koncentration og fokus i idrætsudøvelse (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om koncentration i relation til kropskontrol (vejledende mål)

Løb, spring og kast (obligatorisk område)

Der arbejdes indgående med elevernes kendskab til en række atletikdiscipliner og elevernes færdigheder inden for udvalgte discipliner, fx trespring, spydkast, kuglestød, højdespring og hækkeløb. Eleverne skal arbejde med at beherske udvalgte atletikdiscipliner med fokus på fart, distance og længde. Eleverne skal beherske teknikken til at løbe, springe og kaste sikkert og stabilt. Disse færdigheder skal de kunne omsætte til en atletikpraksis, som de har en grundlæggende viden omkring. Eleverne skal kunne forklare en bevægelsesanalyse og fx vise et trespring trin for trin. Eleverne skal opnå en udvidet forståelse af de grundlæggende færdigheder inden for løb, spring og kast.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan beherske atletikdiscipliner (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om atletikdiscipliners udøvelse og afvikling (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan vurdere bevægelser inden for atletikkens discipliner (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om bevægelsesanalyse, herunder digitale værktøjer (vejledende mål)

Natur- og udeliv (obligatorisk område)

Eleverne skal arbejde med idrætsaktiviteter i det fri, både på land samt i og på vand. Med udgangspunkt i elevernes kendskab til aktiviteter i uderummet skal de arbejde med at udvikle og planlægge aktiviteter i det fri. Eleverne skal arbejde med at beherske forskellige teknikker i idrætsaktiviteter i udelivet, fx åretag.  Eleverne skal som led i dette arbejde vurdere kvaliteter og gevinster ved at dyrke idræt i det fri. Undervisningen skal bidrage til, at eleverne opnår et bredt kendskab til de udfoldelsesmuligheder, der er i uderummet og oplever glæde ved fysisk aktivitet i det fri.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan vurdere kvaliteter ved friluftsaktiviteter på land og i vand (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om kvaliteter og kendetegn ved friluftsaktiviteter på land og i vand (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan udvikle friluftsaktiviteter på land og i vand (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om planlægning af friluftsaktiviteter (vejledende mål)

Undervisningsforløb

Parkour roles

Fra redskabsaktiviteter til parkour

I dette forløb stifter eleverne bekendtskab med både redskabsgymnastikken og parkour. Eleverne får viden om både forskelle og ligheder. De arbejder undersøgende og eksperimenterende med øvelser fra begge idrætsgrene. Der er i dette forløb inddraget et tema, som kan anvendes under prøven i idræt

Faglig inspiration/Læringsaktiviteter

Atletik

Bevægelsesanalyse via IT

Der er meget stor læring i, at se og analysere egne øvelser. Det giver en helt anden forståelse for, hvilke aspekter man skal arbejde med indenfor den disciplin man nu træner, samt en meget stor synlighed i forhold til forbedring. Der findes rigtigt mange forskellige programmer og app’s til bevægelsesanalyse. Eleverne kan anvende deres egne smartphones eller tablets.
Softball

Softball

Softball er et spændende spil - der har tekniske og taktiske aspekter. Desuden kan aktiviteten være afsæt for emner som: samarbejde eller idrætskultur.

Faget i fokus

Tandhjul

Idræt - Fælles Mål, læseplan og vejledning

På denne side finder du fagformål, introduktion, Fælles Mål, læseplan og vejledning for faget idræt. Målene findes både i printvenlig pdf-version og i excel-version, hvor målene kan eksporteres, fx til en årsplan.
High-five

Det gode børneliv - balancen mellem skole og eliteidræt

Denne vejledning skal gøre det nemmere at dyrke idræt på højt plan ved siden af skolen. Find viden og inspiration til at understøtte eliteidrætseleven som skole, forældre, træner eller kommune.
Tennisbold i baggrund og ordet tournament stående ovenpå

Hjælp til turneringsplanlægning

Her finder du forskellige skabeloner til dine turneringer og gode råd samt værktøjer til din stævne- samt turneringsplanlægning i idræt.