Kristendom (obligatorisk)

1. - 3. klasse

Eleven kan udtrykke sig om, hvad kristendom er og om centrale begivenheder i kristendommens historie, herunder folkekirkens betydning i Danmark

Kompetenceområdet kristendom omfatter tre færdigheds- og vidensområder:

Kristendommens historie fokuserer på hovedtræk i kristendommens udvikling fra opkomst til i dag med særlig vægt på danske og vestlige forhold.

Kristne grundbegreber fokuserer på et sæt af begreber, som gør eleverne i stand til at udtrykke sig om, hvad kristendom er.

Kristne udtryk fokuserer på den måde, kristendommen manifesterer sig på i såvel det omgivende samfund som i dansk og vestlig kultur og mentalitet i almindelighed.

Læs mere om kristendom for faget kristendomskundskab

Obligatorisk

Kristendommens historie (obligatorisk område)

Arbejdet med dette færdigheds- og vidensområde sigter mod at give eleverne et overblik over hovedpunkterne i kristendommens historie fra dens opkomst til i dag. Indholdet organiseres i fire perioder: Oldkirken, kristendommens indførelse i Danmark, middelalderen, reformationen og nyere tid. (jf. bilag 1 i vejledningen).

Undervisningen foregår som en varieret vifte af aktiviteter med fortælling, iagttagelse, tegning, diskussion og problembehandling samt drama og bevægelse i relation til de behandlede temaer, så eleverne får et begyndende kendskab til hovedpunkterne i kristendommens historie. De kan med andre ord koble mellem enkelte årstal og tilhørende begivenheder.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan udtrykke sig om enkelte begivenheder i kristendommens historie (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om kristendommens opståen og udvikling (vejledende mål)

Kristne grundbegreber (obligatorisk område)

Arbejdet med dette område sigter mod at give eleverne en grundlæggende indsigt i, hvad kristendom er. Der arbejdes med følgende begreber: Skabelse, synd, skyld, tro, tvivl, barmhjertighed, tilgivelse, kærlighed, næsten, dom, nåde, evigt liv, frelse, treenighed, Guds rige og håb. I indskolingen opnår eleverne en begyndende forståelse for begrebernes betydning.

Undervisningen foregår som en varieret vifte af aktiviteter med fortælling, iagttagelse, tegning, diskussion og problembehandling samt drama og bevægelse i relation til de behandlede temaer. Eleverne får en begyndende viden om, hvad kristendom er og færdighed i at tage stilling hertil.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan udtrykke sig om grundbegreber i kristendommen (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om centrale kristne grundbegreber (vejledende mål)

Kristne udtryk (obligatorisk område)

Arbejdet med dette området dækker over de forskellige måder, kristendommen kommer til udtryk i Danmark og resten af verden. Det være sig i form af kirkebygninger, symboler og ritualer samt i normer og værdier, men også gennem brug af bibelske fortællinger og motiver i billedkunst, film samt musik o.a. En særlig rolle spiller den danske salmeskat, som den kommer til udtryk i salmebogen og bruges i relation til højtider og i forbindelse med kirkelige handlinger. (jf. bilag 2 i vejledningen).

Undervisningen foregår som en varieret vifte af aktiviteter med fortælling, iagttagelse, tegning, diskussion og problembehandling samt drama og bevægelse i relation til de behandlede temaer. Eleverne får en begyndende viden om, hvordan kristendommen kommer til udtryk i kulturen, og hvad den betyder samt færdighed i at tage stilling hertil. Fx i forbindelse med et arbejde omkring helligdage og højtider hvor eleverne kan diskutere, om elever med en anden religiøs baggrund end kristen bør have fri fra skole på deres religions helligdage.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan genkende centrale symboler, ritualer, musik og salmer (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om centrale symboler, ritualer, musik og salmer (vejledende mål)

Faget i fokus

Pige læser

Faglig læsning af bibelske fortællinger

Ved eksplicit at arbejde med genrer i den faglige læsning i kristendomskundskab, bliver eleverne bevidste om hvilke genrer, der hører til faget og de strukturer, der er i hver enkelt genre. Det er vigtigt for forståelsen af de læste tekster, at netop genrekendetegnene er en viden, som eleverne kan bruge til bedre at forstå, det de læser.

Faglig inspiration/Læringsaktiviteter

Salme

På jagt i salmen

I denne aktivitet arbejder eleverne med to salmer og disses begreber. Aktiviteten retter sig imod udskolingen og berører kompetenceområdet ”Kristendom”. Varighed: Ca. 2-3 lektioner.