Bibelske fortællinger (obligatorisk)

4. - 6. klasse

Eleven kan genkende temaer fra centrale bibelske fortællinger i kulturelle udtryk

Kompetenceområdet bibelske fortællinger omfatter 3 færdigheds- og vidensområder:

Bibelen fokuserer på Bibelens indhold og tilblivelse samt på dens status som væsentligt skriftgrundlag bag kristendommen.

Fortælling og livstydning fokuserer på de bibelske fortællinger som bud på tydninger af tilværelsen i sin helhed og af mere specifikke livssituationer og problemstillinger.

Fortælling og kultur fokuserer på de bibelske fortællingers brug og betydning i dansk og vestlig kultur samt globalt.

Læs mere om bibelske fortællinger i faget kristendomskundskab

Obligatorisk

Bibelen (obligatorisk område)

Arbejdet med dette færdigheds- og vidensområde handler om elementær bibelkundskab – om Bibelen som helligskrift og bog. Hvordan er Bibelen opbygget? Hvorfor ser den ud, som den gør? Hvornår og hvordan er den blevet til? Hvordan bliver den opfattet og brugt – såvel i kirken som uden for kirken?

Arbejdet tager sigte på, at eleverne tilegner sig et dobbeltblik på de bibelske fortællinger som henholdsvis fakta og tydning samt en kritisk distance til begge dele.

På mellemtrinnet opnår eleverne et mere nuanceret kendskab til disse spørgsmål. På mellemtrinnet erhverver eleverne sig fx viden om, at fortællingerne i Bibelen er resultatet af en udvælgelse og redaktion af et langt større antal tekster, som fortsat findes uden for Bibelen.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan udtrykke sig om forholdet mellem Det Gamle og Nye Testamente (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om hovedtræk i Det gamle og Det nye Testamente (vejledende mål)

Fortælling og livstydning (obligatorisk område)

De bibelske fortællinger kredser i deres indhold til stadighed om grundlæggende menneskelige tilværelsesspørgsmål samt relationer og giver gennem deres narrative forløb konkrete bud på løsningen af disse. Derved bliver hele det bibelske univers et reservoir af tydninger af tilværelsen, som eleverne kan spille bold op ad i deres egne overvejelser over disse og i håndteringen af tildragelser i tilværelsen – herunder forholdet til det guddommelige og relationen hertil. Eksempelvis kan der arbejdes med, hvordan man reagerer, når man bliver udsat for ulykker eller modgang i livet.

I arbejdet med de bibelske fortællinger tilegner eleverne sig på mellemtrinnet et mere nuanceret kendskab til en vifte af fortællinger fra Bibelen samt det værdigrundlag, de udtrykker. Samtidig tilegner eleverne sig færdigheder i at forholde sig til disse tydninger af tilværelsen. I arbejdet med fx lignelsen om den gældbundne tjener kan retfærdighedsbegrebet generaliseres og sættes til debat i relation til elevernes aktuelle liv.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan give begrundede bud på betydningen af centrale bibelske fortællinger (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om problemstillinger i centrale bibelske fortællinger (vejledende mål)

Fortælling og kultur (obligatorisk område)

Det bibelske univers har i markant grad præget såvel tænkning som moral og livsforståelse i vestlig og dermed også dansk kultur, hvorfor denne ikke forstås uden et grundigt kendskab til en række af de bibelske fortællinger. Det gælder såvel deres opkomst og oprindelige betydning som den nutidige brug af fortællinger og motiver i kunst og kultur.

I arbejdet med de bibelske fortællinger tilegner eleverne sig på mellemtrinnet mere nuancerede færdigheder i at genkende, analysere og forholde sig til brugen af bibelske motiver og temaer i kunst og kultur op gennem historien. Eksempelvis genkender eleverne i en musikvideo brugen af religiøse symboler og undersøger, om brugen i videoen er den samme som i det religiøse forlæg.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan redegøre for brug af bibelske fortællinger i sprog, kunst og samfund (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om de bibelske fortællingers udtryk i kulturen før og nu (vejledende mål)

Faget i fokus

Pige læser

Faglig læsning af bibelske fortællinger

Ved eksplicit at arbejde med genrer i den faglige læsning i kristendomskundskab, bliver eleverne bevidste om hvilke genrer, der hører til faget og de strukturer, der er i hver enkelt genre. Det er vigtigt for forståelsen af de læste tekster, at netop genrekendetegnene er en viden, som eleverne kan bruge til bedre at forstå, det de læser.

Faglig inspiration/Læringsaktiviteter