Bibelske fortællinger (obligatorisk)

7. - 9. klasse

Eleven kan tolke grundlæggende værdier ud fra centrale bibelske fortællinger

Kompetenceområdet bibelske fortællinger omfatter tre færdigheds- og vidensområder:

Bibelen fokuserer på Bibelens indhold og tilblivelse samt på dens status som væsentligt skriftgrundlag bag kristendommen.

Fortælling og livstydning fokuserer på de bibelske fortællinger som bud på tydninger af tilværelsen i sin helhed og af mere specifikke livssituationer og problemstillinger.

Fortælling og kultur fokuserer på de bibelske fortællingers brug og betydning i dansk og vestlig kultur samt globalt.

 Læs mere om bibelske fortællinger i faget kristendomskundskab

Obligatorisk

Bibelen (obligatorisk område)

Arbejdet med dette færdigheds- og vidensområde handler om elementær bibelkundskab – om Bibelen som helligskrift og bog. Hvordan er Bibelen opbygget? Hvorfor ser den ud, som den gør? Hvornår og hvordan er den blevet til? Hvordan bliver den opfattet og brugt – såvel i kirken som uden for kirken?

Arbejdet tager sigte på, at eleverne tilegner sig et dobbeltblik på de bibelske fortællinger som henholdsvis fakta og tydning samt en kritisk distance til begge dele.

I overbygningen opnår eleverne et indgående kendskab til disse spørgsmål. I overbygningen vil eleverne fx kunne arbejde med de forskellige opfattelser af indholdet i de bibelske tekster alt efter, hvordan de er oversat. Ligesom de vil kunne forholde sig til den kristne forståelse af udvalgte tekster fra Det Gamle Testamente, fordi de af kirken læses gennem forståelsen af Det Nye Testamente.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan tolke centrale fortællinger fra Det Gamle og Nye Testamente i et nutidigt og historisk perspektiv (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om fortællinger fra Det gamle og Det nye Testamente (vejledende mål)

Fortælling og livstydning (obligatorisk område)

De bibelske fortællinger kredser i deres indhold til stadighed om grundlæggende menneskelige tilværelsesspørgsmål samt relationer og giver gennem deres narrative forløb konkrete bud på løsningen af disse. Derved bliver hele det bibelske univers et reservoir af tydninger af tilværelsen, som eleverne kan spille bold op ad i deres egne overvejelser over disse og i håndteringen af tildragelser i tilværelsen – herunder forholdet til det guddommelige og relationen hertil.

I arbejdet med de bibelske fortællinger tilegner eleverne sig i overbygningen et indgående kendskab til en vifte af fortællinger fra Bibelen samt det værdigrundlag, de udtrykker. Samtidig tilegner eleverne sig færdigheder i at forholde sig til disse tydninger af tilværelsen. I overbygningen vil eleverne fx kunne pege på forskellige fortællinger, der tilsammen tegner et billede af en sammenhængende forestilling – eksempelvis gudsbilledet i Det Gamle og Nye Testamente.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan reflektere over de bibelske fortællingers tydning af grundlæggende tilværelsesspørgsmål (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om grundlæggende tilværelsesspørgsmål i bibelske fortællinger (vejledende mål)

Fortælling og kultur (obligatorisk område)

Det bibelske univers har i markant grad præget såvel tænkning som moral og livsforståelse i vestlig og dermed også dansk kultur, hvorfor denne ikke forstås uden et grundigt kendskab til en række af de bibelske fortællinger. Det gælder såvel deres opkomst og oprindelige betydning som den nutidige brug af fortællinger og motiver i kunst og kultur.

I arbejdet med de bibelske fortællinger tilegner eleverne sig i overbygningen sikre færdigheder i at genkende og fortolke bibelske motiver og temaer i kunst og kultur op gennem historien og i deres nutidige omgivelser, samt at forholde sig til brugen heraf.

I arbejdet med fx den moderne spillefilm Brødre genkender eleverne motivet fra fortællingen om Kain og Abel, som filmen efterfølgende tolkes i lyset af. Herefter perspektivers den ud fra kærlighedsbudskabet i Det Nye Testamente.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan tolke de bibelske fortællingers betydning i sprog, kunst og samfund (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om de bibelske fortællingers spor i kulturen i et nutidigt og historisk perspektiv (vejledende mål)

Faget i fokus

Pige læser

Faglig læsning af bibelske fortællinger

Ved eksplicit at arbejde med genrer i den faglige læsning i kristendomskundskab, bliver eleverne bevidste om hvilke genrer, der hører til faget og de strukturer, der er i hver enkelt genre. Det er vigtigt for forståelsen af de læste tekster, at netop genrekendetegnene er en viden, som eleverne kan bruge til bedre at forstå, det de læser.

Undervisningsforløb

Den store, Treklang.JPG

Tegn den kristne grundfortællings treklang

I dette modul om bibelske fortællinger er hovedsigtet, at eleverne får en forståelse af den kristne grundfortælling, som et forløb bygget op over en treklang af liv, død og ny begyndelse.

Faglig inspiration/Læringsaktiviteter

Penge_COLOURBOX1671474.jpg
© Colourbox

En urimelig intro til retfærdighed

En udfordrende og vedkommende deleøvelse, som lægger op til en undersøgelse af forholdet mellem retfærdighed og frelse. Formålet med aktivteten er, at eleverne kan sammenligne og reflektere over centrale forestillinger - Gerningsretfærdighed og frelse ved troen på Jesus Kristus. Igennem aktiviteten får eleverne anvendt centrale faglige begreber, og relateret budskaberne i de bibelske tekster til generelle tilværelsesspørgsmål.