Kristendom (obligatorisk)

7. - 9. klasse

Eleven kan forholde sig til, hvad kristendom er og til hovedtræk i kristendommens historie, herunder folkekirkens betydning i Danmark

Kompetenceområdet kristendom omfatter tre færdigheds- og vidensområder:

Kristendommens historie fokuserer på hovedtræk i kristendommens udvikling fra opkomst til i dag med særlig vægt på danske og vestlige forhold.

Kristne grundbegreber fokuserer på et sæt af begreber, som gør eleverne i stand til at udtrykke sig om, hvad kristendom er.

Kristne udtryk fokuserer på den måde, kristendommen manifesterer sig på i såvel det omgivende samfund som i dansk og vestlig kultur og mentalitet i almindelighed.

Læs mere om kristendom for faget kristendomskundskab

Obligatorisk

Kristendommens historie (obligatorisk område)

Arbejdet med dette færdigheds- og vidensområde sigter mod at give eleverne et overblik over hovedpunkterne i kristendommens historie fra dens opkomst til i dag. Indholdet organiseres i fire perioder: Oldkirken, kristendommens indførelse i Danmark, middelalderen, reformationen og nyere tid. (jf. bilag 1 i vejledningen).

Undervisningen foregår som en varieret vifte af aktiviteter med fortælling, iagttagelse, tegning, diskussion og problembehandling samt drama og bevægelse i relation til de behandlede temaer, så eleverne får en indgående indsigt i hovedpunkterne i kristendommens historie. I overbygningen erhverver eleverne sig fx viden om differentiering i såvel hovedretninger som mere sekteriske strømninger.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan reflektere over kristendommens udvikling og folkekirkens betydning i Danmark (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om hovedtræk i kristendommens historie og folkekirken (vejledende mål)

Kristne grundbegreber (obligatorisk område)

Arbejdet med dette område sigter mod at give eleverne en grundlæggende indsigt i, hvad kristendom er. Der arbejdes med følgende begreber: Skabelse, synd, skyld, tro, tvivl, barmhjertighed, tilgivelse, kærlighed, næsten, dom, nåde, evigt liv, frelse, treenighed, Guds rige og håb.

Undervisningen foregår som en varieret vifte af aktiviteter med fortælling, iagttagelse, tegning, diskussion og problembehandling samt drama og bevægelse i relation til de behandlede temaer, så eleverne får en indgående viden om, hvad kristendom er og reflekteret kan tage stilling hertil.

I overbygningen kan eleverne fx skelne mellem en religiøs og almen brug af eksempelvis kærlighedsbegrebet.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan reflektere over kristne grundbegreber som tydninger af tilværelsen (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om centrale kristne grundbegreber og værdierne bag (vejledende mål)

Kristne udtryk (obligatorisk område)

Arbejdet med dette området dækker over de forskellige måder, kristendommen kommer til udtryk i Danmark og resten af verden. Det være sig i form af kirkebygninger, symboler og ritualer samt i normer og værdier, men også gennem brug af bibelske fortællinger og motiver i billedkunst, film samt musik o.a. En særlig rolle spiller den danske salmeskat, som den kommer til udtryk i salmebogen og bruges i relation til højtider og i forbindelse med kirkelige handlinger. (jf. bilag 2 i vejledningen).

Undervisningen foregår som en varieret vifte af aktiviteter med fortælling, iagttagelse, tegning, diskussion og problembehandling samt drama og bevægelse i relation til de behandlede temaer. Eleverne får en indgående indsigt i, hvordan kristendommen kommer til udtryk i kulturen, og hvad den betyder, og kan reflekteret tage stilling hertil.

I analysen af en salmetekst kan eleverne eksempelvis afdække de poetisk-mytiske virkemidler og oversætte dem til hverdagssprog.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan reflektere over betydningen af kristne symboler, ritualer, musik og salmer (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om udlægninger af centrale symboler, ritualer, musik og salmer (vejledende mål)

Faget i fokus

Pige læser

Faglig læsning af bibelske fortællinger

Ved eksplicit at arbejde med genrer i den faglige læsning i kristendomskundskab, bliver eleverne bevidste om hvilke genrer, der hører til faget og de strukturer, der er i hver enkelt genre. Det er vigtigt for forståelsen af de læste tekster, at netop genrekendetegnene er en viden, som eleverne kan bruge til bedre at forstå, det de læser.

Undervisningsforløb

tikitoki.jpg
© Michael Hjardgaard Andresen

Online tidslinjer om kristendommens historie

Det er ofte videns- og færdighedsområdet for kristendommens historie, som er svagest repræsenteret i opgivelserne til prøven. Her er en mulighed for at arbejde med kristendommens historie. Dyk ned i kristendommens historie med din egen online tidslinje.
Forsoningens dilemma
© Jeppe Kirk Jørgensen og Pernille Bervald

Had og forsoningsritualer i Sierra Leone

Film og undervisningsforslag til grundskolen. Ofrene for borgerkrigen i Sierra Leone bor i dag side om side med de tidligere rebeller, som myrdede amputerede og voldtog. Sierra Leone risikerer endnu en borgerkrig, hvis parterne ikke forsones.

Faglig inspiration/Læringsaktiviteter

Salme

På jagt i salmen

I denne aktivitet arbejder eleverne med to salmer og disses begreber. Aktiviteten retter sig imod udskolingen og berører kompetenceområdet ”Kristendom”. Varighed: Ca. 2-3 lektioner.