Matematik

På denne side kan du finde Fælles Mål, læseplan og praksisrettede inspirationsmaterialer til undervisningen i faget.

Forligskredsen bag folkeskoleloven indgik den 19. maj 2017 en aftale, hvorved bindingerne i Fælles Mål er blevet løsnet ved at gøre færdigheds- og vidensmålene vejledende. Du kan læse mere om de nye rammer for Fælles Mål på Undervisningsministeriets hjemmeside

1. - 3. klasse

Undervisningen skal give eleverne mulighed for at bygge videre på de forskellige færdigheder, de har med sig fra børnehaveklassen, hvor der var fokus på tal, antal, figurer og mønstre, sprog og tanke samt it. Undervisningen skal også bygge videre på de erfaringer og den viden, eleverne har med sig fra deres liv uden for skolen.

Matematikundervisningen skal planlægges og gennemføres, så den tager udgangspunkt i elevernes forskellige forudsætninger og potentialer og samtidig sigter på de læringsmål, der er knyttet til forløbet. I de enkelte undervisningsforløb skal der indgå mål fra både de matematiske kompetencer og fra de tre stofområder.

Læs mere om kompetenceområderne i faget matematik.

 

Eleven kan handle hensigtsmæssigt i situationer med matematik

Eleven kan udvikle metoder til beregninger med naturlige tal

Eleven kan anvende geometriske begreber og måle

Eleven kan udføre enkle statistiske undersøgelser og udtrykke intuitive chancestørrelser

4. - 6. klasse

Hverdagserfaringer og de erfaringer, eleverne får i skolen, er fortsat udgangspunktet for undervisningen.

Eleverne bygger med lærerens støtte videre på deres forskellige matematikrelevante erfaringer, bl.a. ved at engagere sig i undersøgelser, opgaver og spil, hvor der arbejdes både mundtligt og skriftligt. Det er lærerens opgave at planlægge og gennemføre en undervisning, der sigter på, at de enkelte elever gradvist udvikler deres intuitive matematikforståelse til matematisk begrebsdannelse. I de enkelte undervisningsforløb skal der indgå mål fra både de matematiske kompetencer og fra de tre stofområder.

Læs mere om kompetenceområderne i faget matematik

 

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik

Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger

Eleven kan anvende geometriske metoder og beregne enkle mål

Eleven kan udføre egne statistiske undersøgelser og bestemme statistiske sandsynligheder

7. - 9. klasse

I dette trinforløb bygger undervisningen i stadigt stigende grad på den viden og kunnen, som eleverne har opnået i skolesammenhæng, men elevernes matematikrelevante erfaringer fra hverdagen skal stadig have mulighed for at spille en rolle i undervisningen.

 

Læs mere om kompetenceområderne i faget matematik

Eleven kan handle med dømmekraft i komplekse situationer med matematik

Eleven kan anvende reelle tal og algebraiske udtryk i matematiske undersøgelser

Eleven kan forklare geometriske sammenhænge og beregne mål

Eleven kan vurdere statistiske undersøgelser og anvende sandsynlighed

10. klasse

Undervisningen bygger i dette trinforløb videre på de færdigheder, den viden og de kompetencer, eleverne har opnået gennem beskæftigelsen med matematik både inden for og uden for skolen.
Set i forhold til de tidligere trinforløb sigtes der i 4. trinforløb i særlig grad på de udfordringer, som opstår, når eleverne anvender matematikken kritisk i tilknytning til deres aktuelle og fremtidige daglig-, fritids-, uddannelses-, arbejds- og samfundsliv. Udvalgte færdigheds- og vidensmål fra 3. trinforløb for 7.-9. klasse kan i fornødent omfang indgå i undervisningen i 4. trinforløb.

Eleven kan handle med dømmekraft i komplekse situationer med matematik

Eleven kan anvende reelle tal og algebraiske udtryk i matematiske undersøgelse

Eleven kan undersøge anvendelser af geometriske sammenhænge og måling i omverdenen

Eleven kan vurdere anvendelser af statistik og sandsynlighed

Faget i fokus

Fagteamet arbejder.

Det lærende fagteam

Dette modul sætter gennem artikler, forskning, videooplæg m.m. fokus på bl.a. mødekultur, det gode møde og udvikling af fagteamet. Du finder læsestof og konkrete idéer til bl.a. strukturering af, ledelse af og indhold på fagteamets møder med udgangspunkt i faget matematik.
Børn leger

Bevægelse i matematikundervisningen

Bevægelse står på skoleskemaet. Men hvorfor og hvordan? Her finder du idéer til, hvordan arbejdet med bevægelse kan foregå i matematikundervisningen.
Faglige netværk

Matematikfaglige netværk

En måde at kunne opdatere sig inden for faget kunne være at deltage på kurser eller sætte faget, didaktik, emner og nyheder på dagsordenen i fagteamet på skolen. Der findes dog også en række matematikfaglige netværk i Danmark. Her finder du nogle af dem.
Elever arbejder med computer og tablets

Digitale værktøjer i matematik

Digitale værktøjer skal indgå i matematikundervisningen gennem hele skoleforløbet fra indskolingen til udskolingen. Beskrivelsen her giver en hjælp til, hvordan man formulere en fælles strategi for brugen af forskellige digitale værktøjer i skolens matematikundervisning.
Evalueringssky
© Troels Gannerup Christensen

Evaluering i matematik

Evaluering er afgørende i læringsmålstyret undervisning. Dels må evalueringen ske på baggrund af formulerede læringsmål, dels giver evalueringen afsæt for at vurdere udbytte og opstille nye mål. Her finder du et oplæg til udvikling af skolens evalueringskultur i matematikundervisningen gennem diskussion i fagteamet.

Undervisningsforløb

Sproglig udvikling

Mellemtrin: Hvor stor er chancen?

Gennem forløbet udvikler eleverne deres matematiske tænkning og fagsprog ved at lytte, tale, læse og skrive om udfald og chancer.
Elev laver regnestykke

Addition og subtraktion med naturlige tal

Undervisningsforløbet beskriver læringsmålstyret undervisning i faget matematik i en 2. klasse, hvor der arbejdes med additive og subtraktive regneprocesser samt problembehandlings- og ræsonnementskompetencen.
Elever arbejder sammen.

Sammenligning af data

Undervisningsforløbet beskriver læringsmålstyret undervisning i faget matematik i en 6. klasse, hvor der arbejdes med stofområdet statistik og sandsynlighed. Området giver gode muligheder for, at eleverne tilegner sig dele af modellerings-, hjælpemiddel- og kommunikationskompetencerne.
DAC - Byg en by
© Dansk Arkitektur Center

Arkitektur og geometri - byg en by

Undervisningsforløbet ’Arkitektur og geometri – byg en by’ sætter fokus på en del af matematikken i arkitekturen, i dette tilfælde geometrien.
ikke-lineær funktion

Grafer og forskrifter for funktioner

Grafer og forskrifter kan se meget forskellige ud, men hvordan er sammenhængen egentlig mellem en forskrift for en funktion, og den måde grafen ser ud på?
geometriske former

Figureksperimentarium

Geometriske former kan være meget forskellige, men hvordan kan man egentlig kende formerne, og findes der mon nogle geometriske former, som endnu ikke er blevet opdaget?

Faglig inspiration/Læringsaktiviteter

Problembehandling

Problembehandling

Denne aktivitet har fokus på problembehandling gennem matematiske problemer fra tidligere indledende runder i Nordisk matematikkonkurrence
Fra gst.dk/skole
© Geodatastyrelsen

Matematik med Geodatastyrelsen

Her finder du en række idéer til, hvordan du i matematik kan gøre brug af Geodatastyrelsens kortviser og de frie data.
Vivianis sætning
© Troels Gannerup Christensen

Ræsonnement. Punkt i en ligesidet trekant

Gennem en undersøgelse af længderne af de tre vinkelrette linjestykker fra et tilfældigt punkt til siderne i en ligebenet trekant. Undersøgelsen skal give grundlag for at bevise Vincenzo Vivianis læresætning.
2 fanger

De fangedes dilemma

Denne aktivitet stiller eleverne over for at afprøve og undersøge et dilemma, samt vurdere hvorvidt der kan lægges en strategi.
Monty Halls Problem
© Troels Gannerup Christensen

Undersøgelse af chancebegrebet i kendt quizprogram

Denne aktivitet stiller eleverne over for at vurdere og undersøge et konkret problem fra et verdenskendt amerikansk quizprogram ved navn "Let's make a deal", hvor værten i mange år hed Monty Hall.

Indhold på tværs af fagene

Pulje til løft af de fagligt svageste elever

Løft af de fagligt svageste elever

Her finder du redskaber til intensive forløb, inspirationsmaterialer, videoer og oplæg i forbindelse med program til løft af de fagligt svageste elever i udskolingen.
En for alle mod mobning

Alle for én mod mobning - Grundskolen

Alle for én mod mobning - sætter fokus på at forebygge og bekæmpe mobning blandt børn og unge. Det sker i samarbejde med bred kreds af aktører, der bidrager med anbefalinger til, hvordan forældre, lærere, skoleledere og pædagoger kan forebygge og bekæmpe mobning.
Om materialet

Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer

Undervisningsministeriet har udviklet et nyt materiale, der både kan hjælpe lærere med at afdække nyankomne elevers skolebaggrund tidligt i deres skoleforløb og følge elevernes fremgang, indtil de er i stand til at deltage i undervisningen på lige fod med de øvrige elever
Udskoling

Udskoling

Undervisningsministeriets samlede materialer og vejledninger målrettet de centrale elementer i udskolingen til lærere og pædagogisk personale.
Lærer hjælper elev

Ordblindhed

Inspiration til arbejdet med ordblinde elever i grundskolen.

Seneste moduler

Number Line

Number Line - En digital tallinje

Lad eleverne bruge denne app som en digital tallinje, hvorigennem de kan arbejde med at forstå tallenes rækkefølge og placering samt de negative tal.

Subscribe to Seneste moduler

Minecraft og matematik

Minecraft

Kan spillet Minecraft bruges som et hjælpemiddel til større forståelse i matematik? Læs mere om spillet.

Velkommen til matematik i GSK

Fagredaktør for matematik

Mit navn er Troels Gannerup Christensen. Jeg er fagredaktør på Emu.dk for matematik i GSK. Jeg brænder ligesom de andre redaktører meget for faget. Jeg håber derfor, du får glæde af det nye EMU og i særdeleshed det, som du kan finde her i matematik. Indholdet opdateres løbende. Du må gerne kontakte mig på formularen herunder, hvis du har spørgsmål, idéer eller indhold, som kan inspirere andre.

Tryk her for at skrive til matematik