Modersmålsundervisning

På denne side kan du finde Fælles Mål, læseplan og praksisrettede inspirationsmaterialer til undervisningen i faget.

Forligskredsen bag folkeskoleloven indgik den 19. maj 2017 en aftale, hvorved bindingerne i Fælles Mål er blevet løsnet ved at gøre færdigheds- og vidensmålene vejledende. Du kan læse mere om de nye rammer for Fælles Mål på Undervisningsministeriets hjemmeside.

1. - 3. klasse

Eleverne skal arbejde med sproget i mange forskellige situationer ved at tale med og lytte til andre, ved at læse og skrive og ved at udforske sproget, bl.a. gennem leg og eksperimenter.

Hovedvægten lægges på at videreudvikle elevernes funktionelle talesprog og på deres møde med skriftsproget. Der arbejdes med konkrete emner, der udspringer af elevernes hverdag, herunder kultur- og samfundsforhold. Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes individuelle sproglige forudsætninger,

 

Læs mer om kompetenceområderne i faget modersmålsundervisning

Eleven kan samtale om egne oplevelser og kendte emner

Eleven kan forstå og skrive enkle tekster

Eleven kender til forskelle og ligheder i kultur- og samfundsforhold i hverdagen i Danmark og målsprogets land(e)

4. - 6. klasse

Sproget som mundtligt og skriftligt kommunikationsmiddel er i centrum. Der arbejdes med mange forskellige teksttyper, og der veksles mellem individuelt, par-, gruppe- og klassearbejde.

Eleverne opøves i at samtale, diskutere, argumentere, stille spørgsmål og fremlægge emner med relevans for deres skole og hverdag, herunder kultur og samfundsforhold.

 

Læs mere om kompetenceområderne i faget modersmålsundervisning

Eleven kan deltage i samtaler og diskussioner om kendte og ukendte emner

Eleven kan forstå og anvende skriftsprog i forskellige tekstformer

Eleven kan sammenligne kultur- og samfundsmæssige forskelle og ligheder mellem Danmark og målsprogets lande

7. - 9. klasse

Hovedvægten lægges på den præcise og nuancerede brug af sproget. Eleverne skal møde et varieret og mangfoldigt udbud af aldersvarende tekster og emner, der relaterer sig til hverdag og skole, kultur- og samfundsforhold.

Der arbejdes målrettet med samtalen som redskab og genstand for undervisningen og med, at eleverne udvikler deres evne til at forstå modersmålet i forskellige varianter, såvel i naturlig tale som i it-baserede medier.

 

Læs mere om kompetenceområderne i faget modersmålsundervisning

Eleven kan tale et nuanceret og præcist modersmål med andre modersmålstalende

Eleven kan forstå og anvende et præcist og nuanceret skriftsprog i forskellige tekstformer

Eleverne kan reflekteret sammenligne kultur- og samfundsforhold i Danmark og målsprogslande(t)

Faget i fokus

Tandhjul

Modersmålsundervisning - Fælles Mål, læseplan og vejledning

På denne side finder du fagformål, introduktion, Fælles Mål, læseplan og vejledning for faget modersmålsundervisning. Målene findes både i printvenlig pdf-version og i excel-version, hvor målene kan eksporteres, fx til en årsplan.

Faglig inspiration/Læringsaktiviteter

Læsebånd
© Colourbox

Læs fagtekster

Formålet med aktiviteten er, at eleverne gennem læsning af en kort fagtekst om fx hovedstaden i modersmålslandet får gennemgået, hvilke strategier, der kan bruges, når man læser forskellige genrer.
Børn leger tovtrækning
© Britannica Image Quest

Lyt og leg

Formålet med aktiviteten er, at eleverne gennem lytning i forskellige lege lærer at lytte på forskellige måder, så eleverne også efterfølgende kan bruge lyttestrategierne for at understøtte sprogudviklingen.
Pige læser på PC

Læs og diskuter

Formålet med aktiviteten er, at eleverne gennem læsning af en kort artikel fra målsprogslandet kan sammenligne et konkret samfundsfagligt emne med danske forhold for at lære eleverne dels fagligt at argumentere og sammenligne dels være opmærksomme på forskelle og ligheder de to lande imellem.

Indhold på tværs af fagene

Pulje til løft af de fagligt svageste elever

Løft af de fagligt svageste elever

Her finder du redskaber til intensive forløb, inspirationsmaterialer, videoer og oplæg i forbindelse med program til løft af de fagligt svageste elever i udskolingen.
En for alle mod mobning

Alle for én mod mobning - Grundskolen

Alle for én mod mobning - sætter fokus på at forebygge og bekæmpe mobning blandt børn og unge. Det sker i samarbejde med bred kreds af aktører, der bidrager med anbefalinger til, hvordan forældre, lærere, skoleledere og pædagoger kan forebygge og bekæmpe mobning.
Om materialet

Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer

Undervisningsministeriet har udviklet et nyt materiale, der både kan hjælpe lærere med at afdække nyankomne elevers skolebaggrund tidligt i deres skoleforløb og følge elevernes fremgang, indtil de er i stand til at deltage i undervisningen på lige fod med de øvrige elever
Udskoling

Udskoling

Undervisningsministeriets samlede materialer og vejledninger målrettet de centrale elementer i udskolingen til lærere og pædagogisk personale.
Lærer hjælper elev

Ordblindhed

Inspiration til arbejdet med ordblinde elever i grundskolen.