Musik

På denne side kan du finde Fælles Mål, læseplan og praksisrettede inspirationsmaterialer til undervisningen i faget.

Forligskredsen bag folkeskoleloven indgik den 19. maj 2017 en aftale, hvorved bindingerne i Fælles Mål er blevet løsnet ved at gøre færdigheds- og vidensmålene vejledende. Du kan læse mere om de nye rammer for Fælles Mål på Undervisningsministeriets hjemmeside

1. - 2. klasse

Undervisningen bygger på elevernes nysgerrighed og umiddelbare lyst til at bruge krop og stemme. Undervisningen skal være alsidig med hensyn til indhold såvel som aktivitetsformer, og det musikalske stof er generelt præget af enkelhed og overskuelighed. Elevernes oplevelser og erfaringer med musik fra hverdagen medtænkes i forbindelse med planlægning af undervisningen.

Det er centralt, at eleverne lærer at deltage hensigtsmæssigt i et musikalsk fællesskab. Det sker gennem sang og spil, men også i arbejdet med et repertoire af nye og gamle sang- og bevægelseslege samt lette fællesdanse.

Det skabende arbejde skal foregå inden for tydelige rammer i forhold til bl.a. rytmisk kompleksitet, toneomfang, dynamik og tempo. Det er centralt, at eleverne lærer at eksperimentere med forskellige klangkilder og deres lydkvaliteter med hensyn til mangfoldighed og variationsmuligheder.

I arbejdet med musikforståelse lægges hovedvægten på musiklytning, som foregår i fællesskab. Det er centralt, at eleverne udvikler gode lyttestrategier.

Læs mere om kompetenceområderne i faget musik

Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse

Eleven kan deltage eksperimenterende i musikalske aktiviteter

Eleven kan lytte til og udtrykke sig om musik

3. - 4. klasse

Undervisningen bygger på, at eleverne i stigende grad skærper deres bevidsthed om den enkeltes betydning for det musikalske fællesskab. Det musikalske stof er fortsat præget af enkelhed, men stoffet består nu i højere grad af musikalske helheder af sammensat karakter, og eleverne er i stigende grad med til at fastlægge rammerne for de skabende processer. Det er centralt, at eleverne lærer, hvorledes digitale muligheder kan inddrages i det skabende musikalske arbejde.

I arbejdet med musikforståelse sættes musikken nu ind i en historisk sammenhæng, og der påbegyndes et arbejde med musikanalyse. Det er centralt, at eleverne opnår et vist kendskab til det klassiske instrumentarium samt udvalgte klassiske komponister og værker, der historisk set knytter sig til dette instrumentarium.

 Læs mere om kompetenceområderne i faget musik

Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse med bevidsthed om egen og andres rolle i musikalsk udfoldelse

Eleven kan udtrykke sig skabende i musikalske aktiviteter

Eleven kan lytte opmærksomt til og udtrykke sig varieret om musik

5. - 6. klasse

Undervisningen bygger på, at eleverne i vid udstrækning inddrages i udvalg af indhold og arbejdsform i forbindelse med sang, spil og bevægelse. Det er centralt, at eleverne lærer i fællesskab at tage ansvar for det fælles musikalske udtryk.

Undervisningen bygger på, at eleverne anvender stemme, krop, musikinstrumenter og andre klangkilder, herunder digitale enheder. Hovedvægten lægges på skabende processer, som eleverne skal lære løbende at kvalificere gennem diskussioner, kommentarer og forslag. Det er centralt, at eleverne lærer at arbejde med at arrangere og bearbejde musik.

Undervisningen bygger på, at eleverne forholder sig mere nuanceret til musikeksempler. Eksemplerne skal omfatte forskellige genrer og stilarter, og de præsenteres dels i indspillet form, dels ved koncerter. Hovedvægten lægges fortsat på musiklytning, men musikken sættes i stigende grad ind i en historisk og samfundsmæssig sammenhæng. Det er centralt, at eleverne lærer at reflektere over musik i forhold til kunst og kultur. 

Læs mere om kompetenceområderne i faget musik

Eleven kan udfolde sig selvstændigt i sang, spil og bevægelse

Eleven kan arrangere og komponere musikalske udtryk

Eleven kan lytte opmærksomt til og udtrykke sig varieret om musik fra forskellige genrer, kulturer og perioder

Faget i fokus

It

Links og apps

Find links og apps, som på forskellig vis inddrager it i musikundervisningen.
Debat

Kurser, debat og info

Orienter dig i det musikfaglige miljø. Her kan du finde kurser og efteruddannelse, rapporter, indsendte bidrag, musikrelaterede blogs mv.
musik
© Dansk Komponist Forening. Illustrationer: Thomas Balle

Fem spor i ny dansk musik

Et gratis digitalt læremiddel om ny dansk musik i skolen på 3.- 6. klassetrin. Ny dansk musik” og ”Samarbejde med musikskolen” og ”Klassisk musik” og ”Elektronisk musik” og ”Musiklytning”
Samarbejdspartner,

Musikskolen og folkeskolen - et samarbejde

Med den nye skolereform blev der sat øget fokus på samarbejdet med musik- og kulturskolerne. Find relevante oplysninger samt inspiration i det udviklingsarbejde, som har været sat i gang.
Bevægelse

Bevægelse i musiktimerne

I de tilhørende moduler på denne side finder du inspiration til, hvordan du kan få eleverne ud på gulvet og måske få pulsen lidt op. Eleverne skal bevæge sig i gennemsnit 45 min. hver dag - hvorfor ikke gøre det som led i musikundervisningen?
Musiklokale

Musiklokalet

Find videoer med inspiration til indretning af musiklokalet.
Sang

Sang i skolen

På denne side kan du få inspiration til sang i skolen.
Springfrøprisen

Springfrøprisen

Springfrøprisen præmierer lærere og elever for kreative projekter i de praktiske/musiske fag i grundskolernes 0.-10. klasse.

Undervisningsforløb

Faglig læsning

Faglig læsning med "Marken er mejet"

Forløbet arbejder med faglig læsning dels i relation til en sangtekst og dels i relation til nodesystemet. Den faglige læsning er i fokus i sammenhæng med både sang og spil.
ketil.jpg

Soundpainting

Følg to musikere, der laver musik på en særlig måde. De bruger fagter og håndtegn, der kaldes "Soundpainting". I dette forløb lærer eleverne at synge sammen og improvisere ved at følge håndtegnene.
COLOURBOX4221565.jpg

Rap og hip hop

Forløbet tager afsæt i rap og inddrager computeren som et naturligt led. Forløbet handler om via digitale medier at skabe sit eget akkompagnement og samtidig eller i forlængelse heraf lave en tekst, som kan rappes i forhold til rytmen.
Global undervisning
© Rosa Taramaya Huss og Nelle Renberg Andersen

'Tro, håb og hornmusik'

Med udgangspunkt i en film om forældreløse børn i Uganda præsenteres messingblæserne på en alternativ måde og danner grundlag for en samtale om musikkens funktion i et samfund, som ikke ligner vores - eller måske er der ligheder?
Komposition,

Komposition af elektronisk musik

Forløbet handler om ved hjælp af computeren at skabe elektronisk musik. I forløbet arbejder eleverne også med, hvordan man kan bruge den elektroniske musik som et personligt udtryksmiddel. Forløbet er udviklet i samarbejde med Anders Boysen.
Festsang

Festsange

I forløbet sættes fokus på traditionen omkring festsange. Eleverne laver som led i arbejdet deres egne festsange.

Faglig inspiration/Læringsaktiviteter

dspprogram.JPG
© Jøran Rudi

DSP - skab elektroakustisk musik

Formålet er at skabe elektroakustisk musik med syntetiske eller reale lyde. Programmet DSP er velegnet, fordi det er nemt at anvende og ikke kræver nogen form for programmering.
Notation

Noteattack - skyd noden ned på skærmen

I øvelsen indgår et gratis nodetræningsprogram, hvor der kan tilkobles et keyboard. Øvelsen er velegnet til at træne sammenhængen mellem noder og tangenter på keyboardet.
Bevægelse

Bevægelsesleg - Tampen brænder

Det handler om at udvikle elevernes forståelse for dynamik og for at indgå i en musikalsk sammenhæng. Aktiviteten er velegnet som udviklingstrin i retning af klassebandet, hvor alle har et instrument og kan spille sammen efter instruktion.
Sang

Ringe i vandet - syng sange i fællesskab

Lyt til sangene fra sangbogen 'Ringe i vandet' og syng dem derefter på klassen. Sangbogen og det tilhørende materiale er særligt relevant i forbindelse med sange på flere sprog.
COLOURBOX2031606.jpg

ActiveBass - et øveband lige ved hånden

Find en simpel udgave af et koncept, som minder om Band-in-a-Box. Formålet med aktiviteten er at give eleven mulighed for at optimere egen øveproces i skolen og derhjemme.

Indhold på tværs af fagene

Pulje til løft af de fagligt svageste elever

Løft af de fagligt svageste elever

Her finder du redskaber til intensive forløb, inspirationsmaterialer, videoer og oplæg i forbindelse med program til løft af de fagligt svageste elever i udskolingen.
En for alle mod mobning

Alle for én mod mobning - Grundskolen

Alle for én mod mobning - sætter fokus på at forebygge og bekæmpe mobning blandt børn og unge. Det sker i samarbejde med bred kreds af aktører, der bidrager med anbefalinger til, hvordan forældre, lærere, skoleledere og pædagoger kan forebygge og bekæmpe mobning.
Om materialet

Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer

Undervisningsministeriet har udviklet et nyt materiale, der både kan hjælpe lærere med at afdække nyankomne elevers skolebaggrund tidligt i deres skoleforløb og følge elevernes fremgang, indtil de er i stand til at deltage i undervisningen på lige fod med de øvrige elever
Udskoling

Udskoling

Undervisningsministeriets samlede materialer og vejledninger målrettet de centrale elementer i udskolingen til lærere og pædagogisk personale.
Lærer hjælper elev

Ordblindhed

Inspiration til arbejdet med ordblinde elever i grundskolen.

Seneste moduler

musik

Fem spor i ny dansk musik

Et gratis digitalt læremiddel om ny dansk musik i skolen på 3.- 6. klassetrin. Ny dansk musik” og ”Samarbejde med musikskolen” og ”Klassisk musik” og ”Elektronisk musik” og ”Musiklytning”

Subscribe to Seneste moduler

God tur på musiksiderne

Vejledning,

Velkommen til musiksiderne i grundskolen på EMU.dk.

Redaktionen håber, at du vil finde en masse brugbart indhold, som kan inspirere dig i dit daglige arbejde med musikundervisning.

Du er meget velkommen til at sende redaktionen en mail, hvis du har noget indhold, som kan inspirere andre.

Musiklivet på skolen

Sang

Musik eksisterer som obligatorisk fag i skolens fagrække, men musik er også en væsentlig del af det almene liv på skolen. Find 5 skarpe spørgsmål, som måske kan inspirere til at udvide musikundervisningen lidt.

Gå til spørgsmålene