Musikudøvelse (obligatorisk)

1. - 2. klasse

Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse

Kompetenceområdet musikudøvelse omfatter fire færdigheds- og vidensområder:

Sangrepertoire fokuserer på elevernes kendskab til et udvalg af nyere og ældre sange og salmer samt udvalgte rim og remser.

Sangteknik er centeret omkring elevernes kendskab til basal sangteknik gennem legende aktiviteter.

Sanglege og bevægelse fokuserer på elevernes evne til at deltage i musikalske fælleslege.

Spil omhandler elevernes evne til at deltage i enkelt sammenspil. 

 

Læs mere om musikudøvelse i faget musik

Obligatorisk

Sangrepertoire (obligatorisk område)

Eleverne skal opbygge kendskab til et repertoire af nye og ældre sange og salmer. Det drejer sig om børnesange, årstids- og højtidssange samt salmer og bibelhistoriske sange. Den enstemmige fællessang er helt central på 1. trinforløb. Gennem fællessangen skal eleverne opbygge et varieret repertoire af sange, som dels knytter sig til elevernes hverdag og stimulerer deres forestillingsverden og fantasi samt dels repræsenterer den kulturelle sangtradition. Eleverne skal desuden lære rim og remser og herigennem udvikle deres sprog, rytmik og frasering. 

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan synge med på nye og ældre sange og salmer (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om tekst og melodi i nye og ældre sange og salmer (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan fremsige rim og remser udtryksfuldt (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om tekst og rytme i rim og remser (vejledende mål)

Sangteknik (obligatorisk område)

Eleverne skal styrke deres sikkerhed i intonation og bevidsthed om egen stemme. Fællessangen skal fortrinsvis foregå uakkompagneret eller med diskret akkompagnement. Sangene skal synges i et passende lyst stemmeleje afpasset efter deres karakter, og eleverne opfordres jævnligt til at synge små solistiske passager. Elevernes intonation styrkes gennem arbejde med vekselsang og ekkosang. Det er væsentligt, at eleverne får positive erfaringer med det at synge.

Eleverne skal desuden lære at synge efter musikalske anvisninger. Det er vigtigt for elevernes stemmebevidsthed, at de udfolder sig kreativt, legende og eksperimenterende med stemmens mangfoldige udtryksmuligheder. Eleverne skal eksperimentere med stemmen med udgangspunkt i forskellige karakterer. Stemmens udtryksmuligheder udfordres også ved at lære eleverne at synge på forskellige måder. Det kan eksempelvis være dybt/højt, svagt/kraftigt, inderligt/udtryksfuldt eller fint/groft.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan synge med god klang i større grupper (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om stemmebrug (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan synge efter musikalske anvisninger (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om tempo og udtryk (vejledende mål)

Sanglege og bevægelseslege (obligatorisk område)

Eleverne skal tilegne sig elementære musikalske færdigheder med udgangspunkt i forskellige legeaktiviteter. Eleverne skal arbejde i bevægelsesforløb, hvor flere elementer, herunder sang, spil og bevægelse, indgår i en helhed. Eleverne skal gennem danse og sanglege opnå erfaringer med kropslig musikalsk udfoldelse, og eleverne skal herigennem udvikle deres musikalitet, herunder puls- og periodefornemmelse, opmærksomhed og samarbejdsevne.   

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan deltage i sanglege og bevægelseslege (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om puls og periode (vejledende mål)

Spil (obligatorisk område)

Eleverne skal lære at deltage i musikalske sammenhænge med anvendelse af udvalgte percussion-instrumenter. Percussion dækker over slaginstrumenter, herunder tromme, xylofon, tamburin og claves. Det er centralt, at eleverne lærer at følge en fælles grundpuls. Undervisningen tilrettelægges, så den instrumentale musikudøvelse i høj grad bruges som ledsagelse til sang, leg og bevægelse. 

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan anvende percussion som ledsagelse til leg og sang (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om spilleteknik på percussioninstrumenter (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan deltage i enkelt sammenspil (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om rytmiske og melodiske figurer (vejledende mål)

Undervisningsforløb

skipper-skræk.png
© Elzie Segar (rettigheder udløbet)

Kazoo

Lad eleverne spille på kazoo. Forløbet kan strikkes sammen på forskellige måder og kan evt. strækkes ud som et element, der kører sideløbende med andre forløb.
March

Lytteinspiration til de mindste

Regimentsmusik er sjovt at gå til, fordi pulsen er særdeles tydelig - musikken er faktisk beregnet til at gå til. Med afsæt i praktiske øvelser arbejdes der med musiklytning og instrumentlære. Forløbet er udarbejdet med inspiration af Ove Steen Smidt.

Faglig inspiration/Læringsaktiviteter

Noder

Styr på stemmens funktioner

Vi arbejder med stemmebevidsthed og stemmens grundlæggende funktioner – hviske, tale, synge og råbe. Øvelsen kan bruges til at arbejde med rim og remser.
To piger der synger

Smidig stemme

Via opvarmningen får eleverne skabt en god sammenhæng mellem krop, vejrtrækning, stemme og øre. Eleverne bruger stemmen på en legende og eksperimenterende måde.
reaper mikrofon
© Gert Uttenthal Jensen

Goddag med puls

Eleverne forholder sig til puls og periode, træner stemmekvaliteter og laver små improvisationer. Eleverne vænner sig til at bruge stemmen varieret og solistisk.
Børn der synger

Gang i klangen

Øvelserne bruges som opvarmning og smidiggørelse af stemmen. Ved at arbejde klangligt ud fra asso-ciationer og følelser, træner vi naturlig og sund stemmebrug.
Syngende børn

Sang med klang

I øvelsen synges samme ”Blæsten har så travlt i dag” med forskellige følelsesmæssige og klanglige udtryk.
Sangundervisning

Nodelære for de små

Eleverne arbejder med klang og intonation – støttet visuelt gennem noder og gennem elevernes kendskab til puls og periode.
syngende elever

Sang med dynamik

Eleverne lærer de musikalske begreber piano, mezzoforte, forte, staccato og legato at kende og øver sig at bruge dem gennem varieret stemmeføring.
Sang,

Musikbutikken - en lille remse

Lær eleverne en lille remse, og brug den som afsæt for sang og spil. Der indgår et lille enkelt arrangement. Aktiviteten er lavet i samarbejde med Anders Boysen.
Bevægelse
© Bevægelse

Stopdans

Formålet er at variere den kendte version af stopdans eller stoledans, så aktiviteten i højere grad bidrager med faglige udfordringer. Aktiviteten er velegnet til på en meget enkel måde at give selv de mindste elever mulighed for at være medskabende i en musikalsk sammenhæng.
COLOURBOX1511577.jpg

Bevægelsesleg - hvad siger dirigenten?

Det handler om at udvikle elevernes spilleteknik og forståelse for at indgå i et musikalsk sammenspil. Aktiviteten er velegnet som udviklingstrin i retning af klassebandet, hvor alle har et instrument og kan spille sammen.
COLOURBOX1511577.jpg

Bevægelsesleg - hvad siger dirigenten?

Det handler om at udvikle elevernes spilleteknik og forståelse for at indgå i et musikalsk sammenspil. Aktiviteten er velegnet som udviklingstrin i retning af klassebandet, hvor alle har et instrument og kan spille sammen.
Bevægelse

Bevægelsesleg - Tampen brænder

Det handler om at udvikle elevernes forståelse for dynamik og for at indgå i en musikalsk sammenhæng. Aktiviteten er velegnet som udviklingstrin i retning af klassebandet, hvor alle har et instrument og kan spille sammen efter instruktion.

Faget i fokus

It

Links og apps

Find links og apps, som på forskellig vis inddrager it i musikundervisningen.
Debat

Kurser, debat og info

Orienter dig i det musikfaglige miljø. Her kan du finde kurser og efteruddannelse, rapporter, indsendte bidrag, musikrelaterede blogs mv.
musik
© Dansk Komponist Forening. Illustrationer: Thomas Balle

Fem spor i ny dansk musik

Et gratis digitalt læremiddel om ny dansk musik i skolen på 3.- 6. klassetrin. Ny dansk musik” og ”Samarbejde med musikskolen” og ”Klassisk musik” og ”Elektronisk musik” og ”Musiklytning”
Samarbejdspartner,

Musikskolen og folkeskolen - et samarbejde

Med den nye skolereform blev der sat øget fokus på samarbejdet med musik- og kulturskolerne. Find relevante oplysninger samt inspiration i det udviklingsarbejde, som har været sat i gang.
Bevægelse

Bevægelse i musiktimerne

I de tilhørende moduler på denne side finder du inspiration til, hvordan du kan få eleverne ud på gulvet og måske få pulsen lidt op. Eleverne skal bevæge sig i gennemsnit 45 min. hver dag - hvorfor ikke gøre det som led i musikundervisningen?
Musiklokale

Musiklokalet

Find videoer med inspiration til indretning af musiklokalet.
Sang

Sang i skolen

På denne side kan du få inspiration til sang i skolen.
Springfrøprisen

Springfrøprisen

Springfrøprisen præmierer lærere og elever for kreative projekter i de praktiske/musiske fag i grundskolernes 0.-10. klasse.