Musikforståelse (obligatorisk)

5. - 6. klasse

Eleven kan lytte opmærksomt til og udtrykke sig varieret om musik fra forskellige genrer, kulturer og perioder

Kompetenceområdet musikforståelse omfatter fire færdigheds- og vidensområder:

Musikoplevelse omhandler elevernes evne til at lytte opmærksomt til musik fra forskellige genrer.

Musikkens funktion fokuserer på musikkens virkning i forskellige sociale og kulturelle sammenhænge.

Analyse fokuserer på elevernes brug af centrale musikalske parametre i analyseøjemed.

Musikhistorie tager sit udgangspunkt i elevernes arbejde med udvalgte perioder i musikhistorien.

 

Læs mere om musikforståelse i faget musik

Obligatorisk

Musikoplevelse (obligatorisk område)

Eleverne skal i stigende grad lære at blive fortrolige med musik fra forskellige genrer, kulturer og perioder. Igennem arbejdet med musikoplevelse forholder eleverne sig til musikeksempler ud fra forskellige tilgange. Det kan eksempelvis være direkte associationer, mere beskrivende tilgange eller som tolkning i andre udtryksformer. Ud over vesterlandsk musik skal undervisningen rumme eksempler fra andre musikkulturer.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan lytte opmærksomt til musik fra forskellige genrer (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om sammenhæng mellem musikgenre og lytteadfærd (vejledende mål)

Musikhistorie (obligatorisk område)

Eleverne skal lære at arbejde med musikhistorie med udgangspunkt i musikhistoriske perioder. Det er væsentligt, at relevante fagbegreber indgår i arbejdet. Eleverne skal have kendskab til udvalgte perioders karakteristiske stiltræk og centrale personer. Undervisningen i musikhistorie kan eksempelvis foregå som led i tværfaglige forløb. Det er fortsat centralt, at eleverne som led i arbejdet med musikhistorie tilegner sig viden via læsning af fagspecifikke tekster.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan beskrive træk ved musik fra musikhistoriske perioder (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om perioder og fagord og begreber i musikhistorien (vejledende mål)

Musikkens funktion (obligatorisk område)

Eleverne skal lære at forholde sig til musikkens anvendelse, funktion og virkning i samfundet generelt. Eleverne skal indgå i drøftelser om musikkens roller i forskellige sammenhænge, herunder ved fester, religiøse handlinger, til koncerter, i stormagasiner, på restauranter, i radioudsendelser, film og andre elektroniske medier. Det er væsentligt, at eleverne lærer at forholde sig til deres eget musikforbrug. Som led i diskussionerne skal elevernes opmærksomhed henledes på spændingsfeltet mellem musik som kunstnerisk udtryk og som handelsvare.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan analysere musikkens funktion og virkning (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om musikkens funktioner i sociale og kulturelle sammenhænge (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan samtale om musik som kunstnerisk udtryk og som vare (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om musik som kunstnerisk udtryk og forbrugsvare (vejledende mål)

Analyse (obligatorisk område)

Eleverne skal udbygge deres kendskab til almindelige musikalske fagbegreber, herunder tema og motiv, og fortsat lære at inddrage dem i analyseøjemed. Musikalsk notation inddrages i stigende omfang, så eleverne lærer at aflæse en melodibevægelses konturer og genkende rytmiske og melodiske motiver. Eleverne skal som led i undervisningen have indsigt i de mest elementære akkordsammenhænge. Musikanalysen er tæt knyttet til musikudøvelsen.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan udpege og navngive grundelementer i opbygningen af musikstykker (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om tema og motiv (vejledende mål)

Undervisningsforløb

Underlægningsmusik

Underlægningsmusik

Underlægningsmusik fortæller først og fremmest noget om stemningen, men kan også vidne om tid, sted og sammenhæng i en fortælling. I forløbet anvender eleverne digitale medier til at skabe en fortælling med underlægningsmusik. Forløbet er udviklet i samarbejde med Irene Egeskov Andersen, Bakkevejens skole i Bramming.
COLOURBOX4221565.jpg

Rap og hip hop

Forløbet tager afsæt i rap og inddrager computeren som et naturligt led. Forløbet handler om via digitale medier at skabe sit eget akkompagnement og samtidig eller i forlængelse heraf lave en tekst, som kan rappes i forhold til rytmen.
Kulturkanon
© Lars Skaaning

Per Nørgård og uendelighedsrækken

Forløbet tager afsæt i Per Nørgårds kanoniserede 3. symfoni. Der fokuseres på uendelighedsrækken, som udgør den grundlæggende musikalske byggesten i værket. Uendelighedsrækken reduceres til trommerytmer, som eleverne kan arbejde med at udregne og spille.
Global undervisning
© Rosa Taramaya Huss og Nelle Renberg Andersen

'Tro, håb og hornmusik'

Med udgangspunkt i en film om forældreløse børn i Uganda præsenteres messingblæserne på en alternativ måde og danner grundlag for en samtale om musikkens funktion i et samfund, som ikke ligner vores - eller måske er der ligheder?

Faglig inspiration/Læringsaktiviteter

salmebog.jpg
© Mette Jørgensen

Hit med salmemelodien

Formålet med aktiviteten er at stifte bekendtskab med nogle af salmebogens kendte melodier og/eller tekster – melodier, som nogle af eleverne måske har hørt. Øvelsen er velegnet til at orientere sig i salmebogen.

Faget i fokus

It

Links og apps

Find links og apps, som på forskellig vis inddrager it i musikundervisningen.
Debat

Kurser, debat og info

Orienter dig i det musikfaglige miljø. Her kan du finde kurser og efteruddannelse, rapporter, indsendte bidrag, musikrelaterede blogs mv.
musik
© Dansk Komponist Forening. Illustrationer: Thomas Balle

Fem spor i ny dansk musik

Et gratis digitalt læremiddel om ny dansk musik i skolen på 3.- 6. klassetrin. Ny dansk musik” og ”Samarbejde med musikskolen” og ”Klassisk musik” og ”Elektronisk musik” og ”Musiklytning”
Samarbejdspartner,

Musikskolen og folkeskolen - et samarbejde

Med den nye skolereform blev der sat øget fokus på samarbejdet med musik- og kulturskolerne. Find relevante oplysninger samt inspiration i det udviklingsarbejde, som har været sat i gang.
Bevægelse

Bevægelse i musiktimerne

I de tilhørende moduler på denne side finder du inspiration til, hvordan du kan få eleverne ud på gulvet og måske få pulsen lidt op. Eleverne skal bevæge sig i gennemsnit 45 min. hver dag - hvorfor ikke gøre det som led i musikundervisningen?
Musiklokale

Musiklokalet

Find videoer med inspiration til indretning af musiklokalet.
Sang

Sang i skolen

På denne side kan du få inspiration til sang i skolen.
Springfrøprisen

Springfrøprisen

Springfrøprisen præmierer lærere og elever for kreative projekter i de praktiske/musiske fag i grundskolernes 0.-10. klasse.