Musikudøvelse (obligatorisk)

5. - 6. klasse

Eleven kan udfolde sig selvstændigt i sang, spil og bevægelse

Kompetenceområdet musikudøvelse omfatter fire færdigheds- og vidensområder:

Sangrepertoire omhandler elevernes kendskab til sange på flere sprog.

Sangteknik fokuserer på, at eleverne lærer at synge i mikrofon.

Fællesdans fokuserer på elevernes kendskab til danse fra forskellige sammenhænge og kulturer.

Spil tager sit udgangspunkt i elevernes arbejde med musiklokalets elektriske instrumenter i sammenspilssituationer. 

 

Læs mere om musikudøvelse i faget musik

Obligatorisk

Sangrepertoire (obligatorisk område)

Eleverne skal fortsat udbygge deres sangrepertoire med udgangspunkt i væsentlige sange fra den danske kulturtradition, men eleverne skal i stigende grad også lære sange på forskellige sprog, herunder engelsk. Enstemmig sang skal stadig vægtes højt. Fællessangen sættes i relation til de elever, som går i klassen, og eleverne præsenteres om muligt for sange fra de kulturkredse, som klassen repræsenterer. Der stilles i stigende grad krav til elevernes viden om tekstindhold, kontekst og stilart

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan synge med på et bredt repertoire af sange på flere sprog (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om tydelig tekstudtale og stilart (vejledende mål)

Sangteknik (obligatorisk område)

Eleverne skal fortsat videreudvikle egne stemmer og udtryk. Eleverne skal desuden lære at synge i mikrofon, hvilket kan foregå både solistisk og i grupper. I undervisningen arbejdes fortsat med vokal flerstemmighed. Undervisningen tilrettelægges, så eleverne kan afprøve forskellige sang- og klangidealer

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan synge i mikrofon (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om mikrofonsang (vejledende mål)

Fællesdans (obligatorisk område)

Det musikalske samvær i form af dans og bevægelse udbygges med et bredere repertoire af udtryk og stilarter. I undervisningen indgår danse knyttet til udvalgte kulturer og miljøer. Det kan eksempelvis være folkedans, afrikansk dans, hiphop eller funk.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan deltage i dans fra forskellige kulturer (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om dansetraditioner og trin (vejledende mål)

Spil (obligatorisk område)

Eleverne skal lære at spille sammen i såvel større som mindre grupper, hvor principielt alle instrumenter kan inddrages. Opmærksomheden rettes mod det samlede klangbillede og den indbyrdes balance instrumenterne imellem. Elever, som går til spil, opfordres til at medbringe egne instrumenter og til at påtage sig solistopgaver. Eleverne skal arbejde både med gehør og notation som støtte for den praktiske musikudøvelse.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan anvende elektriske musikinstrumenter i sammenspil (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om musiklokalets elektriske instrumenter og tekniske udstyr (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan anvende notation og gehør i musikudøvelse (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om notation og gehør (vejledende mål)

Undervisningsforløb

Kulturkanon
© Lars Skaaning

Per Nørgård og uendelighedsrækken

Forløbet tager afsæt i Per Nørgårds kanoniserede 3. symfoni. Der fokuseres på uendelighedsrækken, som udgør den grundlæggende musikalske byggesten i værket. Uendelighedsrækken reduceres til trommerytmer, som eleverne kan arbejde med at udregne og spille.
Spil,

Clap your hands

Clap your hands er en sang på engelsk, et sammenspilsarrangement, et rytmisk grundtræningsforløb og et ”lær-at-øve”-forløb. Kort sagt et forløb, som indeholder mange grundlæggende musikalske elementer. Forløbet er udviklet i samarbejde med Anders Boysen.

Faglig inspiration/Læringsaktiviteter

COLOURBOX2031606.jpg

ActiveBass - et øveband lige ved hånden

Find en simpel udgave af et koncept, som minder om Band-in-a-Box. Formålet med aktiviteten er at give eleven mulighed for at optimere egen øveproces i skolen og derhjemme.
Klaver

Becifringsklaver på nettet - styrk øvefasen

Lær at spille en række rytmiske strums på klaver - lige fra rock til latin. Eleven indstuderer via billede og lyd på computeren. Aktiviteten er velegnet til at lære nye strums forud for en sammenspilssituation. Anførte websted er udarbejdet af Jens Stig Olsen, musikpædagog, musiker og komponist samt lektor i musik ved læreruddannelsen i Hjørring.
COLOURBOX2346295.jpg

Kortspil med noder

Find et musikkortspil til fri download. Med kortene kan du spille alle almindelige kortspil - her trænes bare med noder samtidig. Find endvidere forslag til små bevægelseslege med kortene. Kortspillet er velegnet som led i arbejdet med notation.
Notation

Noteattack - skyd noden ned på skærmen

I øvelsen indgår et gratis nodetræningsprogram, hvor der kan tilkobles et keyboard. Øvelsen er velegnet til at træne sammenhængen mellem noder og tangenter på keyboardet.
Sang

Syng sange fra hele verden

Find noder, Mp3-filer med og uden sang samt fortællinger om 18 sange fra 15 forskellige lande. Det handler om at synge sange på andre sprog - måske er der en i klassen, som kender netop dette sprog?
Sang

Ringe i vandet - syng sange i fællesskab

Lyt til sangene fra sangbogen 'Ringe i vandet' og syng dem derefter på klassen. Sangbogen og det tilhørende materiale er særligt relevant i forbindelse med sange på flere sprog.

Faget i fokus

It

Links og apps

Find links og apps, som på forskellig vis inddrager it i musikundervisningen.
Debat

Kurser, debat og info

Orienter dig i det musikfaglige miljø. Her kan du finde kurser og efteruddannelse, rapporter, indsendte bidrag, musikrelaterede blogs mv.
musik
© Dansk Komponist Forening. Illustrationer: Thomas Balle

Fem spor i ny dansk musik

Et gratis digitalt læremiddel om ny dansk musik i skolen på 3.- 6. klassetrin. Ny dansk musik” og ”Samarbejde med musikskolen” og ”Klassisk musik” og ”Elektronisk musik” og ”Musiklytning”
Samarbejdspartner,

Musikskolen og folkeskolen - et samarbejde

Med den nye skolereform blev der sat øget fokus på samarbejdet med musik- og kulturskolerne. Find relevante oplysninger samt inspiration i det udviklingsarbejde, som har været sat i gang.
Bevægelse

Bevægelse i musiktimerne

I de tilhørende moduler på denne side finder du inspiration til, hvordan du kan få eleverne ud på gulvet og måske få pulsen lidt op. Eleverne skal bevæge sig i gennemsnit 45 min. hver dag - hvorfor ikke gøre det som led i musikundervisningen?
Musiklokale

Musiklokalet

Find videoer med inspiration til indretning af musiklokalet.
Sang

Sang i skolen

På denne side kan du få inspiration til sang i skolen.
Springfrøprisen

Springfrøprisen

Springfrøprisen præmierer lærere og elever for kreative projekter i de praktiske/musiske fag i grundskolernes 0.-10. klasse.