Natur/teknologi

På denne side kan du finde Fælles Mål, læseplan og praksisrettede inspirationsmaterialer til undervisningen i faget.

Forligskredsen bag folkeskoleloven har den 19. maj 2017 indgået aftale om at løsne bindingerne i Fælles Mål. Hovedindholdet i ændringerne er følgende:

  • Med ændringen vil kompetencemålene for folkeskolens fag og emner stadig være gældende.
  • Færdigheds- og vidensområderne vil være bindende. Færdigheds- og vidensområderne angiver i overskriftsform afgørende elementer inden for kompetencemålene.
  • Færdigheds- og vidensmålene, som i dag er bindende, gøres vejledende. Færdigheds- og vidensmålene er fastsat inden for hvert færdigheds- og vidensområde.
  • Opmærksomhedspunkterne i børnehaveklassen, dansk og matematik vil fortsat være obligatoriske.
  • De to kanonlister i hhv. dansk og historie vil fortsat være obligatoriske at benytte i undervisningen.


Færdigheds- og vidensmål er herefter ikke længere bindende. De nye bekendtgørelser om Fælles Mål forventes at træde i kraft februar 2018.

1. - 2. klasse

Undervisningen tager udgangspunkt i den nære omverden. Undervisningen koncentreres om elevernes interesse for natur og teknologi i deres hverdag, og den bygger videre på den viden og kunnen eleverne har opnået om naturen, organismer, årets rytme og vejrfænomener i løbet af deres liv hidtil, herunder i børnehaveklassen. Glæden ved at gå på opdagelse, undersøge og skabe noget alene eller i fællesskab har en vigtig plads.

 

Læs mere om kompetenceområderne i faget natur/teknologi

 

Eleven kan udføre enkle undersøgelser på baggrund af egne og andres spørgsmål

Eleven kan anvende naturtro modeller

Eleven kan genkende natur og teknologi i sin hverdag

Eleven kan beskrive egne undersøgelser og modeller

3. - 4. klasse

Kompetenceområdet undersøgelse omfatter fem  færdigheds- og vidensområder: 

Undersøgelser i naturfag er naturfaglige mål og fokuserer på sortering af data samt forventninger til undersøgelsesresultater og -konklusioner. 

Teknologi og ressourcer fokuserer på materialekendskab, sortering og enkel produktudvikling. 

Mennesket sætter fokus på dissektion til sammenligning af anatomi og fysiologi. 

Naturen lokalt og globalt fokuserer på indsamling, bestemmelse, klassifikation  af organismer og geologisk materiale, samt organismers tilpasning. 

Vand, luft og vejr sætter fokus på undersøgelser af atmosfærisk luft, lys og målinger af nedbør, vind og temperatur. 

Eleven kan gennemføre enkle undersøgelser på baggrund af egne forventninger

Eleven kan anvende modeller med stigende abstraktionsgrad

Eleven kan relatere natur og teknologi til andre kontekster

Eleven kan beskrive enkle naturfaglige og teknologiske problemstillinger

5. - 6. klasse

Der lægges vægt på, at eleverne får større sammenhæng og perspektiv i deres viden. Elevernes evne til at arbejde med komplekse forhold og abstrakte modeller udvikles gennem undervisningen samtidig med, at der fortsat arbejdes med undersøgelser samt oplevelser i natur og nærmiljø. 

 

Læs mere om kompetenceområderne i faget natur/teknologi

Eleven kan designe undersøgelser på baggrund af begyndende hypotesedannelse

Eleven kan designe enkle modeller

Eleven kan perspektivere natur/teknologi til omverdenen og aktuelle hændelser

Eleven kan kommunikere om natur og teknologi

Faget i fokus

Tandhjul

Natur/teknologi - Fælles Mål, læseplan og vejledning

På denne side finder du fagformål, introduktion, Fælles Mål, læseplan og vejledning for faget natur/teknologi. Målene findes både i printvenlig pdf-version og i excel-version, hvor målene kan eksporteres, fx til en årsplan.
Didaktik

Naturfagsdidaktik

Artikler og onlinematerialer om planlægning og udførelse af undervisningen.
Faglig læsning

Faglig læsning

Download af hæfter mv. til faglig læsning, undersøgelser og naturfagsaktiviteter.

Undervisningsforløb

Landbrug

Sammenligning af konventionelt og økologisk landbrug

Eleverne lærer om konventionel og økologisk mælke- og svineproduktion i dette forløb, hvor der bl.a. indgår et gårdbesøg. Over hele landet åbner landmænd deres stalddøre, så skoleelever kan opleve, hvor maden kommer fra.
Spirer 3

Spirer i skolehaven

Natur/teknologi: I dette forløb oplever eleverne hvad vækst-vilkårene betyder for fremspirede planter. Elevernes skal bruge deres viden fra faget om hvordan planter gives de bedste betingelser for vækst.
Kompostbunke

Kompost i skolehaven

Natur/teknologi: I dette undervisningsforløb lærer eleverne om kompostering og jordforbedring i skolehaven.

Faglig inspiration/Læringsaktiviteter

Indhold på tværs af fagene

Pulje til løft af de fagligt svageste elever

Løft af de fagligt svageste elever

Her finder du redskaber til intensive forløb, inspirationsmaterialer, videoer og oplæg i forbindelse med puljen til løft af de fagligt svageste elever i udskolingen.
Om materialet

Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer

Undervisningsministeriet har udviklet et nyt materiale, der både kan hjælpe lærere med at afdække nyankomne elevers skolebaggrund tidligt i deres skoleforløb og følge elevernes fremgang, indtil de er i stand til at deltage i undervisningen på lige fod med de øvrige elever
Til temaforsiden

Projektopgaven

Redskaber og ressourcer til at gennemføre projektopgaven med dine elever.
Udskoling

Udskoling

Undervisningsministeriets samlede materialer og vejledninger målrettet de centrale elementer i udskolingen til lærere og pædagogisk personale.
Lærer hjælper elev

Ordblindhed

Inspiration til arbejdet med ordblinde elever i grundskolen.

Velkommen til natur/teknik i grundskolen på EMU.dk.

Redaktør for natur/teknologi

Jeg håber, at du vil finde noget brugbart indhold i modulerne på siderne.

Med venlig hilsen

Michael Fryd, redaktør på Natur/teknologi på EMU

Undersøg naturen i sensommeren

Eng

Få Inspiration og vejledning til at bruge den naturvidenskabelige arbejdsmetode på forskellige biotoper med undervisningsmaterialet Vild Campus fra Københavns Universitet.