Politik (obligatorisk)

10. klasse

Eleven kan tage stilling til politiske problemstillinger lokalt og globalt og komme med forslag til handlinger

Kompetenceområdet politik omfatter fem færdigheds- og vidensområder.

 

Demokrati fokuserer på demokratiformer og demokratisk deltagelse.

Politisk system fokuserer på politiske beslutninger og sammenhænge mellem beslutningsprocesser i

Danmark, EU og i verden.

Politiske problemstillinger fokuserer på aktuelle politiske problemstillinger og aktørers stillingtagen ud fra bl.a. ideologier og interesser.

Internationale politik og globalisering fokuserer på internationale og globale politiske problemstillinger.

Medier og politik fokuserer på mediers betydning for politik og samfund.

Obligatorisk

Demokrati (obligatorisk område)

Der er fokus på, hvordan eleverne kan deltage i demokratiet, samtidig med at der arbejdes videre med begreber som repræsentativt og direkte demokrati samt demokrati som styreform og livsform.

Eleverne skal have viden om og færdigheder i, hvordan de selv kan deltage i demokratiet, og skal kunne forholde sig til, hvordan man vurderer den demokratiske deltagelse forskelligt ud fra forskellige demokratiopfattelser.

Der skal også arbejdes med, hvordan man kan deltage som borger på forskellige måder og på forskellige niveauer, og hvad det betyder fx at deltage i debatter på de sociale medier, at stemme ved valg og at gå aktivt ind i politik.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan diskutere hvordan man kan deltage i demokratiet på forskellige måde og forskellige niveauer (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om demokratiopfattelser og politisk deltagelse (vejledende mål)

Politisk system (obligatorisk område)

Eleverne skal lære om det formelle demokrati og politiske beslutningsprocesser og kunne se disse i en sammenhæng i et dansk, europæisk og globalt perspektiv. Der kan arbejdes med eksempler på konkrete beslutninger (cases), hvor man kan undersøge, hvordan forskellige aktører har indflydelse på forskellige niveauer i et demokratisk system.

Med udgangspunkt i disse eksempler arbejdes der med institutioner som folketing, regering, EU-parlament, kommission og – ministerråd samt andre aktører såsom interesseorganisationer og lobbyister.

 

Der arbejdes med europæiske og globale sammenhænge, så eleverne får en forståelse for, hvordan politiske beslutninger hænger sammen i Europa og globalt. Spørgsmål om retsstat og menneskerettigheder, som indgår i ffm for 8. og 9. klasse, kan inddrages.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan diskutere konkrete politiske beslutninger i et demokratisk perspektiv (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om sammenhænge mellem politiske institutioner og aktører og beslutningsprocesser i Danmark, EU og i verden (vejledende mål)

Politiske problemstillinger (obligatorisk område)

Eleverne skal opnå viden om politikkens indhold, dvs. de sager, der diskuteres politisk. Der kan både være sager, der har stor betydning for et bredt politikområde som fx skatte- og fordelingspolitik, og sager, der er mindre brede, men som har elevernes interesse.

Der er fokus på, at eleverne bliver i stand til at diskutere aktuelle sager på en måde, så disse kan ses i sammenhæng med aktørers ideologier, mærkesager og strategiske overvejelser. På denne måde bliver eleverne i stand til at tage del i aktuelle debatter, og til at analysere baggrunden for fx politikeres stillingtagen til specifikke problemstillinger.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan diskutere aktuelle politiske problemstillinger og politiske aktørers positioner i forhold til disse (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om politiske problemstillinger og politiske aktørers stillingtagen til disse, herunder ideologier, mærkesager, interesser og strategiske overvejelser (vejledende mål)

International politik og globalisering (obligatorisk område)

Området bygger videre på videns- færdighedsparret ”international politik” fra 8.-9.klasse, men lægger i større grad vægt på internationale og globale politiske problemstillinger.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan diskutere væsentlige internationale og globale politiske problemstillinger og løsningsforslag (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om væsentlige internationale og globale problemstillinger (vejledende mål)

Medier og politik (obligatorisk område)

Eleverne skal opnå forståelse af, hvordan medier indgår i og påvirker den politiske proces. Der skal arbejdes med, hvordan medier kan optræde som selvstændige aktører, og som platform for en politisk debat. Men også hvordan politik og samfund i sig selv for- mes af medier, i en medialisering af politik og samfund.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan diskutere, hvilke roller medier spiller i den politiske proces (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om mediers betydning for politik (vejledende mål)

Faget i fokus

Vandrehal.GRUNDLOV 5.Fotograf_Thorkild Jensen.jpg
© Thorkild Jensen, Folketinget.dk

Grundloven - alle loves moder.

Grundloven er alle loves moder. I dette modul får du forslag til undervisningen, historie, video og links til relevante undervisningsforløb.
Vandrehal.GRUNDLOV 5.Fotograf_Thorkild Jensen.jpg
© Thorkild Jensen, Folketinget.dk

Grundloven - hvem skal bestemme?

I dette temamateriale fra Nationalt Videnscenter for Historie og Kulturarvsformidling kan eleverne fordybe sig i grundlovens historie samt udarbejde deres eget bud på væsentlige elementer i en grundlov tilpasset dem.
Det økonomiske kredsløb.JPG
© De økonomiske vismænd

Det økonomiske kredsløb

Hvordan hænger samfundsøkonomien sammen? Hvad har husholdninger, banker, stat osv. med hinanden at gøre? Hvilken rolle har penge og hvordan flyder penge, varer og tjenesteydelser rundt i kredsløbet.
Logo DK Statistik
© Danmarks Statistik

Brug Danmarks Statistik i undervisningen

På DST's hjemmeside har man gratis adgang til et væld af statistisk materiale. Fra befolkningens demografiske sammensætning til statens finanser og C02-udledning. Det hele kan ses i grafer og animationer.