Samfundsfaglige metoder (obligatorisk)

8. - 9. klasse

Eleven kan anvende samfundsfaglige metoder

Kompetenceområdet samfundsfaglige metoder omfatter fem færdigheds- og vidensområder:

Undersøgelsesmetoder fokuserer på, at eleverne kan anvende samfundsfaglige undersøgelsesmetoder og gennemføre undersøgelser.

Formidling fokuserer på, at eleverne kan formidle resultater af gennemførte undersøgelser.

Sprog og skriftsprog fokuserer på, at eleverne kan begå sig i skrift og tale inden for fagets områder.

Informationssøgning fokuserer på, at eleverne kan finde relevante kilder til at belyse samfundsfaglige problemstillinger.

Statistik fokuserer på, at eleverne kan tolke statistik inden for fagets områder.

Læs mere om samfundsfaglige metoder i faget samfundsfag

Obligatorisk

Undersøgelsesmetoder (obligatorisk område)

Eleverne skal lære at lave samfundsfaglige undersøgelser. Eleverne skal kunne formulere et problem, der skal undersøges og vælge og bruge relevante metoder i undersøgelsen af problemstillingen. Der skal bl.a. arbejdes med enkle empiriske undersøgelser, som eleverne selv foretager ved fx at lave spørgeskemaundersøgelser og interviews.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan identificere, formulere og gennemføre enkle undersøgelser af samfundsmæssige problemstillinger (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om samfundsfaglige undersøgelsesmetoder (vejledende mål)

Formidling (obligatorisk område)

Eleverne skal lære at formidle resultater af gennemførte undersøgelser ved hjælp af kulturteknikker og digitale medier, fx ved udarbejdelse af produkter, der kan anvendes til at understøtte deres faglige pointer.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan formidle resultater af en gennemført undersøgelse (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om brug af kulturteknikker og digitale medier til formidling (vejledende mål)

Sprog og skriftsprog (obligatorisk område)

Eleverne skal lære at anvende fagets begreber i skrift og tale, og de skal opnå en forståelse af fagets teksters formål og struktur.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan sprogligt nuanceret udtrykke sig om samfundsfaglige problemstillinger samt målrettet læse og skrive samfundsfaglige tekster (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om fagord og begreber samt samfundsfaglige teksters formål og struktur (vejledende mål)

Informationssøgning (obligatorisk område)

Eleverne skal lære at finde relevante kilder, som de kan anvende til at belyse samfundsfaglige problemstillinger. Eleverne skal derfor lære strategier for informationssøgning i alle typer af digitale og analoge medier, som er relevante for fagets mål, ligesom de skal lære at forholde sig kildekritisk til fagets kilder.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan finde relevante kilder (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om informationssøgning, herunder med digitale medier (vejledende mål)

Statistik (obligatorisk område)

Eleverne skal lære at arbejde med foreliggende data i form af statistik. De skal derfor kunne tolke enkle statistikker og kunne bruge deres tolkninger i arbejdet med samfundsfaglige problemstillinger.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan tolke enkel statistik (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om typer af statistiske fremstillinger (vejledende mål)

Undervisningsforløb

Globalt perspektiv logo rambøll
© Rambøll

Skrøbelige stater og flygtningestrømme - undervisningsforløb med globalt fokus

"Skrøbelige stater og flygtningestrømme" er et globalt inspirationsforløb i faget samfundsfag, som har fokus på dansk udenrigspolitik i et globalt perspektiv. Eleverne arbejder med begreberne flygtning og migrant, Danmarks forpligtelser i forhold til FN’s Flygtningekonvention samt regeringens udenrigspolitiske strategi for udviklingsarbejde. Desuden kommer eleverne til at stifte kendskab til begrebet ”skrøbelig stat” i en sammenligning mellem Somalia og Danmark på baggrund af statistisk materiale.

Faget i fokus

Vandrehal.GRUNDLOV 5.Fotograf_Thorkild Jensen.jpg
© Thorkild Jensen, Folketinget.dk

Grundloven - alle loves moder.

Grundloven er alle loves moder. I dette modul får du forslag til undervisningen, historie, video og links til relevante undervisningsforløb.
Vandrehal.GRUNDLOV 5.Fotograf_Thorkild Jensen.jpg
© Thorkild Jensen, Folketinget.dk

Grundloven - hvem skal bestemme?

I dette temamateriale fra Nationalt Videnscenter for Historie og Kulturarvsformidling kan eleverne fordybe sig i grundlovens historie samt udarbejde deres eget bud på væsentlige elementer i en grundlov tilpasset dem.
Det økonomiske kredsløb.JPG
© De økonomiske vismænd

Det økonomiske kredsløb

Hvordan hænger samfundsøkonomien sammen? Hvad har husholdninger, banker, stat osv. med hinanden at gøre? Hvilken rolle har penge og hvordan flyder penge, varer og tjenesteydelser rundt i kredsløbet.
Logo DK Statistik
© Danmarks Statistik

Brug Danmarks Statistik i undervisningen

På DST's hjemmeside har man gratis adgang til et væld af statistisk materiale. Fra befolkningens demografiske sammensætning til statens finanser og C02-udledning. Det hele kan ses i grafer og animationer.