Kommunikation (obligatorisk)

7./8./9. klasse

Eleven kan kommunikere på et elementært spansk

Kompetenceområdet kommunikation omfatter seks færdigheds- og vidensområder:

Lytning fokuserer på elevernes begyndende færdighed i at opfatte og genkende spanske ord.

Præsentation fokuserer på elevernes begyndende færdigheder i at tale på spansk om hverdagsemner.

Samtale fokuserer på elevernes dialog på enkelt spansk om hverdagsemner.

Læsning fokuserer på elevernes begyndende forståelse af enkle trykte tekster på spansk.

Skrivning fokuserer på elevernes leg med øvelser og forsøg med korte personlige tekster.

Kommunikationsstrategier fokuserer på elevernes arbejde med måder at udtrykke sig på, når sproget ikke slår til.

Læs mere om kommunikation i faget spansk

Obligatorisk

Lytning (obligatorisk område)

I begynderundervisningen arbejdes der med lytteforståelse gennem samtaleøvelser, lege og spil for at opbygge elevernes sproglige selvtillid. Læreren anvender faste gentagne klasseværelsesrutiner, fx enkle hilsener, instruktioner og beskeder. Der arbejdes med varierede lytteaktiviteter som sange og filmklip, der indeholder hyppige gentagelser af ord og faste vendinger. Undervisningen har fokus på nøgleord og vendinger med henblik på at få overblik over helheden fremfor detailforståelse. 

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan forstå almindeligt forekommende ord og vendinger om hverdagsemner (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om de elementære regler for forholdet mellem skrift og lyd på spansk (vejledende mål)

Præsentation (obligatorisk område)

Elevernes selvtillid styrkes sammen med de sproglige kompetencer, sådan at de i starten træner små præsentationer på spansk gennem leg og andre aktiviteter. Undervisningen bygges op gennem hyppige gentagelser. Senere arbejdes med korte beskrivelser i par og grupper, hvor der trænes små fremlæggelser om fx én selv og ens familie og andre nære emner. I starten kan træningen være over for en enkelt lytter af gangen med henblik på fokus på præcision. Sidst i forløbet udbygges arbejdet til at omfatte lidt længere præsentationer. Emneområderne skal dels være konkrete, dagligdags og virkelighedsnære, dels appellere til elevernes fantasi. Emner, som klassen har talt om sammen, inddrages i elevernes egne præsentationer.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan udtrykke sig forståeligt på spansk om hverdagsemner (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om udtale af spansk og elementær spansk syntaks (vejledende mål)

Samtale (obligatorisk område)

Der arbejdes med elevernes sproglige selvtillid og kompetence gennem leg, spil og aktivitet. Sprog og handling kædes sammen, og mimik og gestik understøtter det sproglige udtryk. Der udvikles gradvist et klasseværelsessprog med faste vendinger for at hilse, bede om noget osv. Senere i forløbet arbejder eleverne med at stille og besvare enkle spørgsmål og udføre enkle sproghandlinger, fx at hilse og anmode om noget. Eleverne arbejder med at indgå i enkle roller og samtaler med støtte i billeder og andet materiale. Eleverne arbejder parvis og i grupper omkring enkle samtaler og lege, hvor de kombinerer faste vendinger og sætningsrammer til en kort meningsudveksling. Emneområderne skal dels være konkrete, dagligdags og virkelighedsnære, dels appellere til elevernes fantasi.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan deltage i en dialog om hverdagsemner (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om ordforråd i hverdagssituationer (vejledende mål)

Læsning (obligatorisk område)

Elevens læsning skal bygge på lytning, gennem fx oplæsning af korte tekster. Gennem forløbet bliver der dels fokuseret på at forstå hovedindhold af en tekst med mere eller mindre støtte, herunder at læse med fokus på kendte ord og fraser. Dette kan også ske uden brug af hjælpemidler for at træne gættestrategier. Teksterne bliver gradvist lidt længere, men skal holdes til korte beskrivelser, instruktioner og fortællende tekster. Billeder, ordlister og førlæse-aktiviteter mm. skal inddrages som støtte.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan læse og forstå sprogligt enkle tekster (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om hjælpemidler (vejledende mål)

Skrivning (obligatorisk område)

Skrivning skal hænge tæt sammen med de mundtlige aktiviteter og læsning, da der ligesom på dansk er sammenhæng mellem det talte og det skrevne sprog, og mellem læsning og skrivning. Senere i forløbet skal eleverne skrive små tekster, gerne ved hjælp af faste fraser og sætningsskabeloner og ved genbrug af tekst. Fokus er på kommunikation og små personlige beretninger.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan skrive enkle, korte tekster (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om basale sproglige strukturer på spansk (vejledende mål)

Sproglæringsstrategier (obligatorisk område)

Elevernes kommunikative færdigheder prioriteres højere end sproglig præcision. Eleverne skal opmuntres til at anvende sproget på trods af, at deres sproglige formåen ikke slår til. Der arbejdes med at træne kommunikationsstrategier gennem meningsfulde aktiviteter: Eleverne opøves gradvist i at kunne anvende forskellige strategier for at fastholde en interaktion. En af de første strategier er at mime eller lave bevægelser, der kan udtrykke det, der endnu ikke kan siges. Der er fokus på gættestrategier ved læsning, lytning og samtale. 

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan kombinere verbal og non-verbal kommunikation (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om lytte- og gættestrategier, gestik og mimik (vejledende mål)

Faget i fokus

Tandhjul

Spansk valgfag - Fælles Mål, læseplan og vejledning

På denne side finder du fagformål, introduktion, Fælles Mål, læseplan og vejledning for faget 1-årigt spansk valgfag. Målene findes både i printvenlig pdf-version og i excel-version, hvor målene kan eksporteres, fx til en årsplan.