Sundhed og trivsel (obligatorisk)

4. - 6. klasse

Eleven kan fremme sundhed og trivsel på skolen

Kompetenceområdet sundhed og trivsel omfatter seks færdigheds- og vidensområder:

Sundhedsfremme handler om, hvordan sundhed og trivsel på skolen kan fremmes.

Livsstil sætter fokus på normer og idealer for sundhed.

Levevilkår handler om samspillet mellem sundhed, trivsel og levevilkår.

Rettigheder sætter fokus på børns ret til beskyttelse mod fysiske, psykiske og digitale overgreb.

Personlige grænser tager udgangspunkt i respekt for egne og andres grænser.

Venskaber fokuserer på relationers betydning for sundhed og trivsel.

 

Læs mere om sundhed og trivsel i emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Obligatorisk

Sundhedsfremme (obligatorisk område)

Forløbet præsenterer eleverne for viden om, hvad der fremmer sundhed og trivsel. Der fokuseres på viden om et bredt og positivt sundhedsbegreb samt på viden om handlemuligheder, der kan bidrage til fremme af børns sundhed.

Eleverne skal kunne vurdere, hvad der fremmer sundhed og trivsel på skolen. De skal kunne udvælge og undersøge sundhedsfremmende initiativer med udgangspunkt i egne erfaringer og undren.  

Undervisningen skal styrke elevernes indblik i handlemuligheder, der kan fremme sundhed og trivsel.  

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan vurdere, hvad der fremmer sundhed og trivsel på skolen (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om, hvad der fremmer sundhed og trivsel (vejledende mål)

Livsstil (obligatorisk område)

I forløbet skal eleverne opnå indsigt i normer og idealer for sundhed, herunder i forhold til kost, motion, søvn, hygiejne rygning og alkohol. Der fokuseres på normer og idealer for sund livsstil, som kommer til udtryk i medier, blandt venner, i skolen og i familien.

Eleverne skal kunne analysere normer og idealer for sundhed med inddragelse af egne erfaringer og faglig læsning, herunder med inddragelse af budskaber fra sundhedskampagner. Eleverne skal kunne undersøge normer og idealer for sundhed og vurdere deres indflydelse på egne og andres handlinger. 

Undervisningen skal bidrage til elevernes forståelse af, hvordan individuel livsstil i forhold til sundhed kan påvirkes af normer og idealer i medier, blandt venner, i skolen og familie.  

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan analysere normer og idealer for sundhed (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om normer og idealer for sundhed (vejledende mål)

Levevilkår (obligatorisk område)

Eleverne skal igennem forløbet udvikle indsigt i samspillet mellem sundhed, trivsel og levevilkår. Der fokuseres på betydningen af økonomiske, kulturelle og sociale levevilkår, herunder på sårbare og udsatte familier.

Eleverne skal kunne analysere, hvordan sundhed påvirkes af levevilkår samt diskutere idéer, der kan påvirke egne og andres levevilkår i skolen og det øvrige nærmiljø i en sundhedsfremmende retning.

Undervisningen skal bidrage til elevernes oplevelse af, at de som børn kan være deltagende i forhold til fremme af sundhed og trivsel i sammenhænge, der påvirker deres egne liv, herunder på skolen. 

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan analysere, hvordan sundhed påvirkes af levevilkår (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om samspil mellem sundhed, trivsel og levevilkår (vejledende mål)

Rettigheder (obligatorisk område)

Forløbet skal bidrage til elevernes viden om børns ret til beskyttelse mod forskellige former for overgreb, som det er beskrevet i Børnekonventionen. Der fokuseres på beskyttelse mod både fysiske, psykiske og digitale overgreb. 

Eleverne skal kunne diskutere handlemuligheder, hvis et barns ret til beskyttelse krænkes. De skal kunne samtale om, hvordan man som barn kan få hjælp, samt hvordan man kan hjælpe andre fx ved mobning. Viden om sikker adfærd på internettet skal inddrages.

Undervisningen skal bidrage til elevernes forståelse af børnerettighedernes betydning i forhold til deres egne og andres liv og trivsel.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan diskutere handlemuligheder, hvis et barns ret til beskyttelse krænkes (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om børns ret til beskyttelse mod fysisk, psykisk og digitalt overgreb (vejledende mål)

Personlige grænser (obligatorisk område)

Forløbet skal udvikle elevernes indsigt i, hvad mobning er, samt hvilken betydning mobning har for trivsel. Der fokuseres på, hvordan mobning undgås, og trivsel øges i forskellige sammenhænge, herunder på skolen, i fritiden og gennem elektroniske medier. Mobning skal ses som en krænkelse, der primært skal forebygges i fællesskabet.

Eleverne skal kunne respektere egne og andres personlige grænser. De skal kunne samtale om konsekvenserne af mobning og vurdere handlemuligheder i forhold til at forebygge og håndtere forskellige former for mobning.

Undervisningen skal bidrage til elevernes forståelse af deres egen rolle i forhold til at fremme egen og andres trivsel. Undervisningen skal desuden øge elevernes forståelse af, at respekt for forskelligheder i skolens fællesskaber er en positiv værdi, der kan bidrage til at fremme trivsel.  

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan respektere egne og andres personlige grænser (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om mobning og trivsel (vejledende mål)

Venskaber (obligatorisk område)

Eleverne skal igennem forløbet udvikle deres indsigt i relationers betydning for sundhed og trivsel. Der fokuseres på betydningen af forskellige former for venskaber og på opfattelser af, hvordan man er en god ven og klassekammerat.

Eleverne skal kunne vurdere betydningen af gode venskaber i forhold til sundhed og trivsel med inddragelse af egne erfaringer og overvejelser over handlemuligheder i dilemmaer relateret til venskaber.

Undervisningen skal bidrage til elevernes forståelse af betydningen af mental sundhed, og hvordan positive og anerkendende relationer kan bidrage til fremme af dette. 

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan vurdere betydningen af gode venskaber (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om relationers betydning for sundhed og trivsel (vejledende mål)

Emnet i fokus

dreng.jpg

Ændringer i familien

Som lærer eller pædagog kan din hjælp gøre en positiv forskel for skilsmissebarnet.

Faglig inspiration/Læringsaktiviteter

Vold derhjemme
© Danner

Om vold derhjemme

Formålet er at give både lærere og elever klare anvisninger til handling, hvis en elev udsættes for vold, og materialet fortæller om voldens konsekvenser. Eleverne inviteres til at reflektere over rettigheder, egne grænser og alternativer til vold, så vold som handlemulighed minimeres.
En jeg holder af
© Psykiatrifonden

Reach Out

I Reach Out anvendes 'Styrker', som konkret værktøj til at løfte klassens og den enkelte elevs mentale sundhed. Her får du forslag til to læringsaktiviteter på 5.-9. klassetrin.
elever_gruppe2.jpg

Inspiration til at fremme trivsel

Hvorfor skal vi beskæftige os med fænomenet mobning? Det skal vi, fordi mobning ikke er harmløst drilleri, og fordi det kan have alvorlige konsekvenser både for den, der bliver mobbet, og den, der mobber.
solstafetten.jpg
© Kræftens Bekæmpelse m.fl

Solstafetten – et interaktivt læringsspil

Formålet med forløbet er at bevidstgøre eleverne om solens stråler og deres påvirkning af vores største organ, huden. Forløbet strækker sig over tre moduler af hver to lektioner. Solstafetten formidler gennem et samspil mellem web, mobiltelefon samt opgaver og diskussioner i klasseværelset.

Emner i fokus

Sex og Samfund
© Sex og Samfund

Bedre seksualundervisning

På denne side kan du finde Sex og samfunds oversigter over materialer fx baggrundslitteratur, film og materialer til download, som kan bruges direkte i undervisningen.
dreng.jpg

Ændringer i familien

Som lærer eller pædagog kan din hjælp gøre en positiv forskel for skilsmissebarnet.
Sex & Samfund
© Sex & Samfund

Destination Trivsel

Sæt fokus på seksualundervisning og trivselsfremme i en bred vifte af de skemalagte fag i henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling.
Sex & Samfund
© Sex & Samfund

Seksualundervisning i det multietniske klasserum

Undervisningsmaterialer om seksualitet, køn, krop og kærlighed, der er målrettet klasser med høj andel af minoritetsetniske unge. Materialerne sætter fokus på at udfordre sociale normer i unges liv.
selvskade
© Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade og sektionen for læringsteknologi i Region Hovedstaden med støtte fra Trygfonden.

Nu kan lærere hjælpe elever, der skader sig selv

Her kan du finde inspiration og gode råd til, hvordan du som lærer kan gribe det an, hvis du har en elev, der skader sig selv.