Kultur og samfund

10. klasse

Eleven kan forstå og anvende forståelse for kultur

Kompetenceområdet kultur og samfund omfatter tre færdigheds- og vidensområder:

 

Kulturforståelse fokuserer på elevernes indsigt i tysk kultur.

Kulturmøder fokuserer på elevernes anvendelse af tysk i mødet med tysktalende kulturer.

Tysk som adgang til verden fokuserer på elevernes kommunikation på tysk med tysktalende sprogbrugere.

Obligatorisk

Kulturforståelse

Eleverne skal arbejde med væsentlige elementer af de kulturelle, sociale og historiske forhold i Tyskland og de tysktalende lande, fx gennem film, tv, tekster og reelle/virtuelle rejser. 

Eleverne skal sammenligne kultur- og samfundsforhold i tysktalende lande med egen kultur, herunder fx arbejde med stereotype opfattelser.

Eleverne skal udvide deres kendskab til tysktalende landes kultur, fx vedrørende job og arbejdsmarked, indvandrerkulturer, den tyske histories betydning for dagliglivet i dag.

Færdighedsmål

Eleven kan beskrive og forholde sig til tysktalende landes kulturer og levevis

Vidensmål

Eleven har viden om væsentlige elementer af tysktalendes landes kultur

Kulturmøder

Eleverne skal arbejde med autentiske situationer, hvor sprog og handling er knyttet sammen i for- hold til alder og gruppetilhørsforhold, fx når det gælder tiltaleformer, høflighed ved forespørgsler og anmodninger.

Eleverne skal arbejde med at anvende det tyske sprog i forskellige samtalesituationer, herunder meningsudvekslinger på fx internettet eller ved møder med tysktalende.

Færdighedsmål

Eleven kan anvende tysk i mødet med tysktalende fra forskellige kulturer

Vidensmål

Eleven har viden om samtaleformer i tysktalende områder

Tysk som adgang til verden

Eleverne skal have indsigt i, hvordan de kan bruge tysk til at komme i kontakt med særligt andre europæiske unge, og de skal have en forståelse for det tyske sprogs og den tyske kulturs betydning i Europa. Skolekontakt og internationale projekter, hvor tysk er kommunikationssprog, indgår i arbejdet.

Eleverne skal bruge medier til at komme i kontakt med andre unge i Danmark og internationalt, der har tysk som andet fremmed- sprog. De kan møde tysktalende fra forskellige kulturer, fx i forbindelse med e-mail eller e-twinning.

Senere skal der være fokus på tysk sprog og kendskab til tysk kultur i forhold til at klare sig i en europæisk sammenhæng og genkende sprogets betydning, fx i EU.

Færdighedsmål

Eleven kan kommunikere på tysk med sprogbrugere lokalt og globalt

Vidensmål

Eleven har viden om tysk sprogs og kulturs betydning i Europa

Faget i fokus

figurer der tales forskellige sprog

Den Europæiske Sprogportfolio

Et vigtigt materiale og refleksionsredskab til elever, som lærer engelsk, tysk, fransk eller dansk som andetsprog.
app_ruzzle2.jpg
© MAG Interactive

Apps til tyskundervisningen

Har dine elever en iPad eller tablet, er der gode muligheder for at skabe variation i undervisningen samt differentiere med nogle gode apps. Eleverne får trænet tysk med en legende tilgang.
mennesker med talebobler og ideer

Ressourcer for tysklærere

Her finder du en oversigt over en række nyttige faglige ressourcer for dig som tysklærer.
Grenzgenial logo
© Grenzgenial

Grenzgenial

Grenzgenial er en ny portal målrettet undervisning i tysk som fremmedsprog.
sproglærerforeningen
© Sproglærerforeningen

Sproglærerforeningen - Tysk

Sproglærerforeningen er for alle, som ønsker at styrke fremmedsprogene i den danske skole