Mundtlig kommunikation

10. klasse

Eleven kan kommunikere på tysk mundtligt i et forståeligt og sammenhængende sprog

Kompetenceområdet mundtlig kommunikation omfatter fire færdigheds- og vidensområder:

Lytning fokuserer på elevernes lyttefærdighed.

Samtale fokuserer på elevernes mundtlige interaktion med andre.

Præsentation fokuserer på elevernes arbejde med sproglig fremstilling.

Sprogligt fokus fokuserer på elevernes bevidsthed om at kommunikere forståeligt.

Obligatorisk

Lytning

Eleverne arbejder fortsat med lytte- og afkodningsstrategier i forbindelse med lydmaterialer som film, sange og interviews. Eleverne udvider deres grundlæggende situationsbundne lytteforståelse i forhold til genkendelige emner.

Eleverne skal arbejde med at lytte til tekster med fokus på at forstå budskaber og holdninger. Eleverne skal arbejde med lytteopgaver i situationsafhængige rammer.

Færdighedsmål

Eleven kan forstå budskaber og holdninger indenfor nære emner

Vidensmål

Eleven har viden om strategier til at afkode budskaber i forskellige situationer

Samtale

Eleverne skal føre samtaler inden for nære emner og give udtryk for meninger og holdninger. 

Eleverne skal kommunikere med elever og andre i og uden for skolens rum. Her skal de bruge til- egnede, situationsbundne udtryk i fx reelle eller virtuelle skoleudvekslinger.

Færdighedsmål

Eleven kan deltage i en længere meningsudveksling om et emne

Vidensmål

Eleven har viden om kommunikationsstrategier bestemt af situationen, afsender og modtager

Præsentation

Eleverne skal fremlægge et forberedt emne, hvor de skal anvende både et relevant ordforråd og relevante præsentationsstrategier.

Der skal arbejdes med at disponere et emne og skelne mellem et faktapræget og et holdningspræget oplæg.

Eleverne skal arbejde med at vurdere betydningen af at understøtte en præsentation med fx lyd, billeder og grafiske oversigter.

Færdighedsmål

Eleven kan i et nuanceret sprog præsentere et forberedt emne

Vidensmål

Eleven har viden om præsentationsstrategier med tilhørende ordforråd

Sprogligt fokus

Der arbejdes med den sammenhængende sprogproduktion bl.a. med fokus på kongruens.

Eleverne skal fortsat arbejde med at skabe sammenhæng i den sproglige produktion ved at anvende forbinderord som deshalb, weil, zum Beispiel, auf der anderen Seite og ved at anvende både hel- og ledsætninger.

Færdighedsmål

Eleven kan formulere sig i sammenhæng i et nuanceret og klart sprog

Vidensmål

Eleven har viden om udtale og sætningsopbygning

Faget i fokus

figurer der tales forskellige sprog

Den Europæiske Sprogportfolio

Et vigtigt materiale og refleksionsredskab til elever, som lærer engelsk, tysk, fransk eller dansk som andetsprog.
app_ruzzle2.jpg
© MAG Interactive

Apps til tyskundervisningen

Har dine elever en iPad eller tablet, er der gode muligheder for at skabe variation i undervisningen samt differentiere med nogle gode apps. Eleverne får trænet tysk med en legende tilgang.
mennesker med talebobler og ideer

Ressourcer for tysklærere

Her finder du en oversigt over en række nyttige faglige ressourcer for dig som tysklærer.
Grenzgenial logo
© Grenzgenial

Grenzgenial

Grenzgenial er en ny portal målrettet undervisning i tysk som fremmedsprog.
sproglærerforeningen
© Sproglærerforeningen

Sproglærerforeningen - Tysk

Sproglærerforeningen er for alle, som ønsker at styrke fremmedsprogene i den danske skole