Skriftlig kommunikation (obligatorisk)

10. klasse

Eleven kan kommunikere på tysk skriftligt i et forståeligt og sammenhængende sprog

Kompetenceområdet skriftlig kommunikation omfatter fire færdigheds- og vidensområder:

 

Læsning fokuserer på elevernes forståelse af budskaber og tekster på skrift.

Skrivning fokuserer på elevernes skriftlige udtryksfærdighed.

Tekster og medier fokuserer på elevernes anvendelse af digitale medier.

Sprogligt fokus fokuserer på elevernes sproglige viden.

Obligatorisk

Læsning (obligatorisk område)

Eleverne skal anvende forskellige læsestrategier, således at de kan læse flere teksttyper om alderssvarende emner, fx uddannelse, sund- hed og miljø og bæredygtighed.

Tekstmaterialet skal omfatte flere teksttyper, fx artikler, blogindlæg, noveller, romanuddrag, sangtekster og digte. Eleverne skal arbejde videre med deres viden om, hvordan de anvender forskellige strategier til at tilegne sig tekstens indhold, fx nøgleord, tekstopbygning eller afkodning af kontekst, herunder kulturelle eller sociale rammer.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan forstå forskellige typer af tekster om alderssvarende emner (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om konteksts og teksttypers betydning for læseforståelse (vejledende mål)

Skrivning (obligatorisk område)

Eleverne skal skrive sammenhængende om alderssvarende emner. Eleverne skal anvende skriveprocessens faser og give og modtage respons fra andre.

Eleverne skal anvende relevante skrivestrategier og tilpasse form og indhold til genre, emne og modtager, fx ved at skrive en ansøgning, et digt, et brev, en historie.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan skrive i nuanceret sprog under hensyntagen til situationen, afsender og modtager (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om sprogets funktion i forskellige situationer (vejledende mål)

Tekst og medier (obligatorisk område)

Eleverne skal arbejde med multimodale tekster, dvs. tekster, der er produceret i skrift, tale, billede og/ eller lyd på tysk, herunder tysksprogede hjemmesider.

Eleverne skal arbejde med at til- passe deres eget sprog til medier, fx i form af simple lommefilm- produktioner (mobil/smartphone) eller anden medieproduktion på tysk, hvor de præsenterer relevante emner og problemstillinger.

Eleverne skal anvende it og medier til autentisk kommunikation og opbygning af netværk med andre, som lærer eller taler tysk, fx på de sociale medier.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan anvende digitale medier til kommunikation på tysk (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om kommunikationsformer i forskellige medier og genrer (vejledende mål)

Sprogligt fokus (obligatorisk område)

Eleverne skal kommunikere på tysk med fokus på klarhed og forståelighed.

Eleverne skal formulere sammenhængende sætninger med et klart og forståeligt budskab. Når eleverne arbejder med fokus på form, skal indholdet være relativt enkelt, og fejltyper, der ikke er menings- forstyrrende, må til en vis grad accepteres.

Der er fokus på ordbogsopslag, ordklasser, kongruens, præpositionernes anvendelse og leddenes rækkefølge.

Eleverne skal anvende de centrale sprogbrugsregler i forhold til sætningskonstruktion, herunder: Sætningens centrale led: grund- led/subjekt, udsagnsled/verbal, genstandsled/objekt, hensynsled/ dativobjekt.

Verbernes bøjning i nutid/ præsens, førnutid/perfektum og datid/præteritum.

Samt stedord/pronominer, fx de personlige, de henførende og eje- stedordene.

Eleverne anvender digitale ordbøger og/eller papirordbøger, grammatiske oversigter og stave- og grammatikkontrol. Eleverne skal i den forbindelse kende de grammatiske betegnelser på latin.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan skrive udtryk og sætninger klart og forståeligt (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om centrale sprogbrugsregler (vejledende mål)

Faget i fokus

mennesker med talebobler og ideer

Ressourcer for tysklærere

Her finder du en oversigt over en række nyttige faglige ressourcer for dig som tysklærer.
app_ruzzle2.jpg
© MAG Interactive

Apps til tyskundervisningen

Har dine elever en iPad eller tablet, er der gode muligheder for at skabe variation i undervisningen samt differentiere med nogle gode apps. Eleverne får trænet tysk med en legende tilgang.