Kultur og samfund (obligatorisk)

8. - 9. klasse

Eleven kan forstå og anvende forståelse for kultur

Kompetenceområdet kultur og samfund omfatter tre færdigheds- og vidensområder:

Kulturforståelse fokuserer på elevernes voksende indsigt i tysk kultur.

Kulturmøder fokuserer på elevernes kommunikative adfærd i mødet med tysktalende kulturer.

Tysk som adgang til verden fokuserer på elevernes forståelse af tysk i Europa.

Læs mere om kultur og samfund i faget tysk

Obligatorisk

Kulturforståelse (obligatorisk område)

Eleverne skal arbejde med væsentlige elementer af de kulturelle, sociale og historiske forhold i Tyskland og de tysktalende lande, fx gennem film, tv, tekster og rejser.

Først skal eleverne sammenligne kultur- og samfundsforhold i tysktalende lande, idet det tilstræbes, at de kan analysere og forstå, hvordan fordomme opstår og undgås.

Senere skal eleverne formidle deres kendskab til tysktalende landes kultur, fx vedrørende job og arbejdsmarked, traditioner, indvandrerkulturer, den tyske histories betydning for dagliglivet i dag, fx i nye og gamle delstater.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan møde tysktalende kulturer empatisk og fordomsfrit (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om centrale kulturelle, sociale og historiske forhold i de tysktalende lande (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan beskrive tysktalende landes kulturer og levevis (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om væsentlige elementer af tysktalende landes kultur (vejledende mål)

Kulturmøder (obligatorisk område)

Eleverne skal arbejde med at automatisere kulturbundne udtryk og høflighedsformer, som sætter dem i stand til at begå sig i en kommunikativ sammenhæng.

Først skal eleverne arbejde med autentiske situationer, hvor sprog og handling er knyttet sammen i forhold til alder og gruppetilhørsforhold, fx når det gælder tiltaleformer, høflighed ved forespørgsler og anmodninger.

Senere skal eleverne arbejde med at anvende det tyske sprog i forskellige samtalesituationer, herunder meningsudvekslinger på fx internettet eller ved møder med tysktalende i Danmark. Dette kan med fordel øves gennem rollespil.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan anvende kulturbundne udtryk i enkle dialogsituationer (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om kulturbundne udtryk og høflighedsnormer (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan anvende tysk i mødet med tysktalende fra forskellige kulturer (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om samtaleformer i tysktalende områder (vejledende mål)

Tysk som adgang til verden (obligatorisk område)

Eleverne skal have indsigt i, hvordan de kan bruge tysk til at komme i kontakt med særligt andre europæiske unge, og de skal have en forståelse for det tyske sprogs og den tyske kulturs betydning i Europa. Skolekontakt og internationale projekter, hvor tysk er kommunikationssprog, indgår i arbejdet.

Først skal eleverne bruge medier til at komme i kontakt med andre unge i Danmark og internationalt, der har tysk som andet fremmedsprog. De kan møde tysktalende fra forskellige kulturer, fx i forbindelse med e-mail og tandem-projekter.

Senere skal der være fokus på tysk sprog og kendskab til tysk kultur til at klare sig i en europæisk sammenhæng og genkende sprogets betydning, fx i EU.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan bruge digitale medier til at tage kontakt med jævnaldrende sprogbrugere i den tysktalende verden (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om kommunikationsregler for sociale medier i en tysksproget kontekst (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan kommunikere på tysk med sprogbrugere lokalt og globalt (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om tysk sprogs og kulturs betydning i Europa (vejledende mål)

Faget i fokus

app_ruzzle2.jpg
© MAG Interactive

Apps til tyskundervisningen

Har dine elever en iPad eller tablet, er der gode muligheder for at skabe variation i undervisningen samt differentiere med nogle gode apps. Eleverne får trænet tysk med en legende tilgang.

Faglig inspiration/Læringsaktiviteter

mauer1201.jpg
© Colourbox

Die Berliner Mauer

Berlinmuren er et fascinerende emne, der kan inddrages i den almindelige tyskundervisning og til selvstændigt arbejde.

Indhold og metoder på tværs af fagene

Elever ved bærbare computere

Styrk tosprogede - værktøjer og artikler

Her kan du finde værktøjer, cases og artikler om, hvordan andre lærere og pædagoger har tilrettelagt læringsaktiviteter, som skaber gode betingelser for tosprogede elevers læring.
Elever arbejder med computere

It i undervisningen

Her finder du en række digitale ressourcer og værktøjer, der kan understøtte arbejdet med it og medier på tværs af fagene.
Skilt: Pædagogisk center

Pædagogiske læringscentre

På denne side finder du Undervisningsministeriets vejlednings- og inspirationsmateriale om pædagogiske læringscentre.