Mundtlig kommunikation (obligatorisk)

8. - 9. klasse

Eleven kan kommunikere på tysk mundtligt i et forståeligt og sammenhængende sprog

Kompetenceområdet mundtlig kommunikation omfatter fem færdigheds- og vidensområder:

Lytning fokuserer på elevernes lyttefærdighed.

Samtale fokuserer på elevernes mundtlige interaktion med andre.

Præsentation fokuserer på elevernes arbejde med sproglig fremstilling.

Sprogligt fokus fokuserer på elevernes bevidsthed om at kommunikere forståeligt.

Læs mere om mundtlig kommunikation i faget tysk

Obligatorisk

Lytning (obligatorisk område)

Eleverne skal i lytning arbejde videre med sammenligninger mellem danske og tyske/engelske ord samt kulturbundne udtryk. Undervisningen omfatter arbejde med lytte- og afkodningsstrategier i forbindelse med lydmaterialer som film, sang og interviews. Eleverne skal opbygge en grundlæggende situationsbunden lytteforståelse i forhold til informationer om genkendelige emner både som helhed og detalje.

Først skal eleverne udvikle deres lytteforståelse således, at de nu ikke blot kan lytte til hovedindholdet, men især også til detaljer i tekster, der omhandler hverdagsemner. Det kan være ved at lytte strategisk, lytte flere gange og lytte efter særlige udvalgte detaljer, fx antal, personbeskrivelser eller omstændigheder ved handlinger eller situationer.

Senere skal eleverne arbejde med at lytte til tekster med fokus på budskaber og holdninger relateret til hverdagsemner. Eleverne skal arbejde med lytteopgaver i situationsafhængige rammer.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan forstå hovedindhold og detaljer om nære emner (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om at lytte efter detaljer (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan forstå budskaber og holdninger inden for nære emner (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om at afkode budskaber i forskellige situationer (vejledende mål)

Samtale (obligatorisk område)

Eleverne skal føre samtaler inden for nære emner, arbejde med spørgsmål og svar til disse og give udtryk for meninger og holdninger.

Først skal eleverne arbejde med at udvikle spontan lytte- og talefærdighed, bl.a. ved at kommunikere med andre elever parvis eller i gruppe. Her skal de bruge tilegnede, situationsbundne udtryk, kendt fra fx ved det første møde, en reception, eller når man skal bede om at få noget gentaget.

Senere skal eleverne arbejde med at udtrykke meninger og holdninger til hverdagsemner, hvor de skal anvende kommunikationsstrategier, så samtalen lykkes. Det kan være i form af omskrivning ved manglende ordforråd og ved brug af ord/vendinger, der skal holde samtalen i gang.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan indgå i, fastholde og afslutte enkle samtaler om nære emner (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om relationsbundne udtryk (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan udveksle budskaber og holdninger (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om kommunikationsstrategier bestemt af situation, afsender og modtager (vejledende mål)

Præsentation (obligatorisk område)

Undervisningen omfatter tilegnelse af ord og vendinger fra nære emner, som eleverne kan relatere til, fx hverdagsliv, ungdomskultur eller tysk historie. Der arbejdes med bevidstgørelse af ordfelters funktion i tilegnelsen af ordforråd. Desuden arbejder eleverne med ordbogsopslag og krav til mundtlig præsentation.

Først skal eleverne arbejde selvstændigt med at finde de nødvendige ord for at kunne præsentere et forberedt emne. Fx kan eleverne foretage ordbogsopslag for at præsentere emner inden for deres egne interesseområder og fritid. Her skal eleverne kunne bruge ordbogsartiklerne hensigtsmæssigt, hvilket indebærer kendskab til ordbogens opbygning samt de forskellige betegnelser af ordklasser.

Senere skal eleverne arbejde med tale- og fremlæggelsesfærdigheder om et forberedt emne. Fx skal eleverne arbejde med strukturering af et simpelt oplæg med dertil hørende ordforråd. Eleverne skal arbejde med sproglige strukturformer, så de kan vise opbygningen af deres oplæg.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan i et enkelt sprog tale om et emne (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om metode til at søge ordforråd (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan i et enkelt sprog præsentere et forberedt emne (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om præsentationsstrategi med tilhørende ordforråd (vejledende mål)

Sprogligt fokus (obligatorisk område)

Der arbejdes med sprogligt fokus på den sammenhængende sprogproduktion, dvs. især sætningens grundstruktur, samt sideordnende bindeord til at skabe sammenhæng i en kommunikationssituation med brug af simple sætninger.

Først skal eleverne arbejde med at skabe sammenhæng i den sproglige produktion ved at anvende forbinderord som deshalb, weil, zum Beispiel, auf der anderen Seite.

Senere skal eleverne arbejde med at udvide deres viden om udtale og brug af sætningsopbygning, fx ved at anvende hel- og ledsætninger.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan formulere enkle, klare og forståelige budskaber (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om forbindeord (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan formulere sig i sammenhæng i et enkelt, klart og forståeligt sprog (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om udtale og sætningsopbygning (vejledende mål)

Faget i fokus

app_ruzzle2.jpg
© MAG Interactive

Apps til tyskundervisningen

Har dine elever en iPad eller tablet, er der gode muligheder for at skabe variation i undervisningen samt differentiere med nogle gode apps. Eleverne får trænet tysk med en legende tilgang.

Faglig inspiration/Læringsaktiviteter

Soundcloud
© Soundcloud

Mundtlighed og udtale

Gratis-programmet Soundcloud er et fremragende arbejdsredskab til at følge den enkelte elevs mundtlige udvikling og give feedback.

Indhold og metoder på tværs af fagene

Elever ved bærbare computere

Styrk tosprogede - værktøjer og artikler

Her kan du finde værktøjer, cases og artikler om, hvordan andre lærere og pædagoger har tilrettelagt læringsaktiviteter, som skaber gode betingelser for tosprogede elevers læring.
Elever arbejder med computere

It i undervisningen

Her finder du en række digitale ressourcer og værktøjer, der kan understøtte arbejdet med it og medier på tværs af fagene.
Skilt: Pædagogisk center

Pædagogiske læringscentre

På denne side finder du Undervisningsministeriets vejlednings- og inspirationsmateriale om pædagogiske læringscentre.