Skriftlig kommunikation (obligatorisk)

8. - 9. klasse

Eleven kan kommunikere på tysk skriftligt i et forståeligt og sammenhængende sprog

Kompetenceområdet skriftlig kommunikation omfatter fire færdigheds- og vidensområder:

Læsning fokuserer på elevernes forståelse af budskaber og tekster på skrift.

Skrivning fokuserer på elevernes skriftlige udtryksfærdighed.

Tekster og medier fokuserer på elevernes anvendelse af digitale medier.

Sprogligt fokus fokuserer på elevernes begyndende sproglige viden.

Læs mere om skriftlig kommunikation i faget tysk

Obligatorisk

Læsning (obligatorisk område)

Der sættes fokus på læsestrategier, hvor eleverne lærer at læse efter væsentlige detaljer i forskellige typer af skrevet tekst inden for nære emner.

Først arbejdes der med at søge efter specifik information i en tekst, fx detaljer i et handlingsforløb eller adjektiver, der beskriver stemninger.

Senere skal tekstmaterialet omfatte flere teksttyper, fx breve, digte, Kurzgeschichten og medietekster. Eleverne skal gøres bevidste om, hvordan de anvender forskellige strategier til at tilegne sig tekstens indhold, fx nøgleord, tekstopbygning eller afkodning af kontekst, herunder kulturelle eller sociale rammer.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan forstå enkle tekster om nære emner (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om at læse efter detaljer (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan forstå forskellige typer af enkle tekster om nære emner (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om konteksts og teksttypers betydning for læseforståelse (vejledende mål)

Skrivning (obligatorisk område)

Her skal eleverne lære at skrive sammenhængende om nære emner.

Først skal eleverne anvende skriveprocessens faser og kunne give og modtage respons fra andre. Senere skal eleverne anvende relevante skrivestrategier og tilpasse form og indhold til genre, emne og modtager, fx ved at skrive en ansøgning, et digt, et brev eller et notat.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan skrive enkle notater, beskeder og breve (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om skriveprocesser (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan skrive i et enkelt sprog under hensyntagen til situation, afsender og modtager (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om sprogets funktion i forskellige situationer (vejledende mål)

Tekster og medier (obligatorisk område)

Undervisning­en omfatter lyd, billeder, tekster og medier, som eleverne anvender til at kommunikere på tysk. Eleverne skal arbejde med hjemmesider i tyskundervisningen både eksisterende, men efterhånden også hjemmesider, de selv fabrikerer. Der sker en progression fra billede/film med enkelte ord, talt eller skrevet, til sætninger, derefter til tekster og til sidst dialoger og samtaler forbundet med handlinger.

Først skal eleverne arbejde med at tilpasse sproget til medier, fx i form af simple lommefilmproduktioner (mobil/smartphone) eller anden medieproduktion på tysk, hvor de præsenterer sig selv, familie, hjem, hobby, omgivelser, et emne, en historie eller en handling.

Senere skal eleverne anvende it og medier til autentisk kommunikation og opbygning af netværk med andre, som lærer eller taler tysk, fx på de sociale medier.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan anvende digitale medier til enkel sprogproduktion på tysk (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om sproglige udtryksformer i digitale medier (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan anvende digitale medier til kommunikation på tysk (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om kommunikationsformer i forskellige medier og genrer (vejledende mål)

Sprogligt fokus (obligatorisk område)

Senere arbejdes med at opnå sproglig klarhed og forståelighed med fokus på, at eleverne kan kommunikere på tysk. Eleverne arbejder først med enkle udsagn og sætninger, mens de til slut kan formulere sammenhængende sætninger med et klart og forståeligt budskab. Når man arbejder med fokus på form, skal indholdet være relativt enkelt, og det skal betones, at fejltyper, der ikke er meningsforstyrrende, skal accepteres.

Først i forløbet er der fokus på at træne den simple sætnings opbygning og fundamentale led med henblik på, at eleverne kan skrive enkle sætninger klart og forståeligt. Derfor er der fokus på ordklasser, kongruens, de vigtigste verbalformer, præpositionernes betydning og leddenes rækkefølge.

Dernæst skal eleverne endvidere opnå kendskab til de centrale sprogbrugsregler, nemlig sætningens centrale led: Grundled/subjekt, udsagnsled/verbal, genstandsled/objekt, hensynsled/dativobjekt og de mest anvendte verbers bøjning i nutid/præsens og førnutid/perfektum. Hertil kommer betydningen af fald/kasus og de personlige stedord/pronominer. Det er vigtigt, at eleverne kan anvende digitale ordbøger og papirordbøger, grammatiske oversigter og stave- og grammatikkontrol. Eleverne skal i den forbindelse lære de grammatiske betegnelser på latin, fx ordklasserne også i de forkortede, latinske ordbogsformer: Navneord/sub., udsagnsord/vb., tillægsord/adj., forholdsord/præp., stedord/pron. og hankøn/m., hunkøn/f., intetkøn/n og flertal/pl.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan skrive enkle sætninger klart og forståeligt (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om sætningsopbygning (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan skrive udtryk og sætninger klart og forståeligt (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om centrale sprogbrugsregler (vejledende mål)

Faget i fokus

app_ruzzle2.jpg
© MAG Interactive

Apps til tyskundervisningen

Har dine elever en iPad eller tablet, er der gode muligheder for at skabe variation i undervisningen samt differentiere med nogle gode apps. Eleverne får trænet tysk med en legende tilgang.

Undervisningsforløb

Hund og taleboble
© Bill Atkinson

Skriv et kreativt postkort med PhotoCard

Det er sjovt at arbejde med app´en PhotoCard, hvor eleverne kan skrive, indtale og udsmykke et postkort til fx en penneven. Det eneste, modtageren behøver, er en e-mail.
Ved stranden

Postkarten schreiben

Lige efter ferien er det oplagt at skrive postkort til familien, en ven eller veninde. Her kan eleverne med fordel øve sig på den frie skriftlige fremstilling, som de bliver prøvet i til en evt. skriftlig prøve i 9. klasse (FP9).

Faglig inspiration/Læringsaktiviteter

verb1200.jpg
© Colourbox

Opnå klare, forståelige sætninger ved at bruge Verbix

Eleverne kan få effektiv hjælp til at bøje verber korrekt i alle grammatiske tider. Det kan de både bruge i dagligdagen og til den del af den skriftlige afgangsprøve (hæfte 2), hvor det er tilladt at bruge verbix.com. Derfor er det vigtigt, at I på klassen har gennemgået brugen af den, og at eleverne har øvet sig.
Billede af et klassisk slagskib

Sænke slagskibe med modalverberne

Sænke slagskibe er et enkelt spil, som de fleste allerede kender. Her finder du det i en særlig udgave til træning af modalverberne på tysk.

Indhold og metoder på tværs af fagene

Elever ved bærbare computere

Styrk tosprogede - værktøjer og artikler

Her kan du finde værktøjer, cases og artikler om, hvordan andre lærere og pædagoger har tilrettelagt læringsaktiviteter, som skaber gode betingelser for tosprogede elevers læring.
Elever arbejder med computere

It i undervisningen

Her finder du en række digitale ressourcer og værktøjer, der kan understøtte arbejdet med it og medier på tværs af fagene.
Skilt: Pædagogisk center

Pædagogiske læringscentre

På denne side finder du Undervisningsministeriets vejlednings- og inspirationsmateriale om pædagogiske læringscentre.