Uddannelse og job

På denne side kan du finde Fælles Mål, læseplan og praksisrettede inspirationsmaterialer til undervisningen i faget.

Forligskredsen bag folkeskoleloven indgik den 19. maj 2017 en aftale, hvorved bindingerne i Fælles Mål er blevet løsnet ved at gøre færdigheds- og vidensmålene vejledende. Du kan læse mere om de nye rammer for Fælles Mål på Undervisningsministeriets hjemmeside

Bh. kl. - 3. klasse

I forløbet tages udgangspunkt i elevernes nære virkelighed, deres hverdag i familie, fritid og i skole. Der arbejdes med arbejdsbegreber fra hverdagen og bygges videre på elevernes egne erfaringer med arbejde, arbejdspladser, voksenroller og den umiddelbare nære omverden.

Eleverne skal arbejde med at koble egne ønsker, muligheder og personlige valg. I forløbet arbejdes der med at udvide elevens omverdensforståelse, dvs. deres kendskab til det helt nære voksenliv og det miljø og de omgivelser, som de færdes i. Eleverne skal introduceres til betydningen af at træffe enkle valg.

I det kompetenceområde, der hedder fra uddannelse til job, skal eleverne arbejde med at indsamle, bearbejde og vurdere informationer om uddannelser og job. Eleverne arbejder med sammenhæng mellem uddannelse og job, og der er fokus på, at udbygge elevernes viden om og indsigt i informationssøgning.

Slutteligt skal eleverne arbejde med forskellige karriereforløb og de vilkår, der knytter sig hertil. 

 

Læs mere om kompetenceområderne i emnet uddannelse og job

Eleven kan beskrive egne drømme og forventninger

Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job

Eleven kan beskrive forskellige typer arbejde og arbejdsformer

4.- 6. klasse

I andet trinforløb rettes fokus fra det meget nære og kendte og til et lidt bredere og videre samfundsmæssigt niveau i forhold til uddannelse og job.

I kompetenceområdet personlige valg tages afsæt i elevernes kendskab til voksenliv, job og karrierer i elevernes eget netværk og de enkle forestillinger, de har om fremtiden og voksenlivet. Der fokuseres på at udvide elevernes viden om forskellige karriereforløb. Arbejdet med elevernes mål, muligheder og valg integreres med henblik på at udvide valgperspektivet.

Kompetenceområdet fra uddannelse til job tager udgangspunkt i elevernes kendskab til uddannelser og erhverv i lokalmiljøet. Der fokuseres på at udbygge elevernes viden om indhold og krav i forskellige uddannelser og erhverv samt mulige sammenhænge mellem skolegang, uddannelse og fremtidig beskæftigelse.

I forhold til arbejdsliv tages afsæt i elevernes kendskab til, hvordan arbejds- fritids- og familielivet ser ud for personer i nærmiljøet. Der fokuseres på at udvide elevernes kendskab til forskellige karriereforløb og de vilkår, som kan knytte sig hertil. 

 

Læs mere om kompetenceområderne i emnet uddannelse og job

Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job

Eleven kan beskrive sammenhæng mellem uddannelser og job

Eleven kan beskrive sammenhænge mellem job, arbejdsliv og fritidsliv

7.- 9. klasse

I tredje trinforløb fokuseres på elevernes kommende valg af ungdomsuddannelse. Eleverne skal ved udgangen af 9. klasse have en plan for deres videre uddannelse efter 9. klasse, og der arbejdes derfor i dette forløb målrettet for at udfordre eleverne i dette valg. Det kan bl.a. ske ved i højere grad at sammentænke undervisningen i uddannelse og job med den kollektive vejledning og de aktiviteter, der hører til i både uddannelse og job og den kollektive vejledning.

I forløbet udvides også elevernes kendskab til forskellige former for arbejdsliv og beskæftigelse og de vilkår, der er gældende på det danske og internationale arbejdsmarked.

 

Læs mere om kompetenceområderne i emnet uddannelse og job

Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger

Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår i arbejdsliv og karriere

Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Emner i fokus

Erhvervspraktik

Erhvervspraktik

Det følger af trepartsaftalen 2017, at der skal ske en fremrykning af erhvervspraktikken, således at forløb allerede kan tilbydes til skoleelever i 6. og 7. klasse. Formålet med denne ændring er at styrke elevernes kendskab til arbejdsmarkedet.
Tandhjul

Uddannelse og job - Fælles Mål, læseplan og vejledning

På denne side finder du fagformål, introduktion, Fælles Mål, læseplan og vejledning for emnet uddannelse og job. Målene findes både i printvenlig pdf- vesion og i excel-version, hvor målene kan eksporteres, fx til en årsplan.
Job_COLOURBOX1866500.jpg
© Colourbox

Hvad vil eleverne efter 9. klasse?

Hvad er elevernes umiddelbare valg, når de se på mulighederne efter 9. klasse? Eleverne bliver udfordret på valg og viden. Ug.dk og eVejledning inddrages i forløbet.

Undervisningsforløb

Foranderlige-arbejdsliv

Det foranderlige arbejdsliv

Eleverne undersøger forskellige arbejdsformer og typer af job for dermed at overveje deres egne muligheder på et arbejdsmarked i udvikling og forandring.
Parat til uddannelse

Parat til uddannelse

Hvad betyder det at være uddannelsesparat, og hvilke forudsætninger er vigtige i forhold hertil?
Før under og efter erhvervspraktik

Før, under og efter erhvervspraktik

Erhvervspraktik bruges som afsæt til bl.a. at undersøge job, uddannelser og muligheder for beskæftigelse og desuden til, at eleverne overvejer deres valg af uddannelse og job.
Karrieremuligheder i en virkomhed

Karrieremuligheder i en virksomhed

Gennem besøg på en virksomhed og ud fra en undersøgelse af de ansattes jobtyper etablerer eleverne en fiktiv reklamevirksomhed.
Undersøgelse af de voksnes job

Undersøgelse af de voksnes job

Eleverne indsamler oplysninger om job i deres voksennetværk for herefter at undersøge bl.a. indholdet, ligheder og forskelle i en række job.

Indhold på tværs af fagene

Pulje til løft af de fagligt svageste elever

Løft af de fagligt svageste elever

Her finder du redskaber til intensive forløb, inspirationsmaterialer, videoer og oplæg i forbindelse med program til løft af de fagligt svageste elever i udskolingen.
En for alle mod mobning

Alle for én mod mobning - Grundskolen

Alle for én mod mobning - sætter fokus på at forebygge og bekæmpe mobning blandt børn og unge. Det sker i samarbejde med bred kreds af aktører, der bidrager med anbefalinger til, hvordan forældre, lærere, skoleledere og pædagoger kan forebygge og bekæmpe mobning.
Om materialet

Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer

Undervisningsministeriet har udviklet et nyt materiale, der både kan hjælpe lærere med at afdække nyankomne elevers skolebaggrund tidligt i deres skoleforløb og følge elevernes fremgang, indtil de er i stand til at deltage i undervisningen på lige fod med de øvrige elever
Udskoling

Udskoling

Undervisningsministeriets samlede materialer og vejledninger målrettet de centrale elementer i udskolingen til lærere og pædagogisk personale.
Lærer hjælper elev

Ordblindhed

Inspiration til arbejdet med ordblinde elever i grundskolen.