Skole

  Skoleledernes oplevelse af styring, handlefrihed og pædagogisk ledelse

  Interviews med skole- og afdelingsledere danner grundlag for denne kvalitative rapport om skoleledelse. Rapporten er udarbejdet af VIVE som led i følgeforskningsprogrammet til folkeskolereformen.
  Indholdstype: 
  Andet
  Viden Om

  Viden Om sprog- og læsekompetencer hos tosprogede elever

  Denne Viden Om-udgivelse samler de elementer i undervisningen, som ifølge forskningen gavner tosprogede elever mest, både hvad angår tilegnelse af det danske sprog og læsning. Til dette Viden Om-tema kan du finde to vidensnotater, to udviklingsredskaber, tre plakater og tre film.
  Indholdstype: 
  Andet
  Video

  Videoer

  Her kan du finde tre korte film, som viser, hvordan tosprogede elevers sprog- og læsekompetencer kan styrkes.
  Indholdstype: 
  Andet
  Plakat

  Plakater

  Tre plakater giver inspiration og metoder til at styrke om sprog- og læsekompetencer hos tosprogede elever.
  Indholdstype: 
  Andet
  Elever

  Brug af it i den første læse- og staveundervisning

  Brug af it i den første læse- og staveundervisning har hverken positiv eller negativ effekt på elevernes læse-, stave- og sprogfærdigheder, men styrker elevernes motivation for at læse og skrive.
  Indholdstype: 
  Andet
  Innovation

  Innovation i skolen - Didaktiske blikke på elevers deltagelsesmuligheder

  Fokus på autentiske problemstillinger og værdiskabelse fremmer danske skoleelevers motivation og deltagelse i undervisningen, viser ny forskning baseret på skoleudviklingsprojektet ’BOOST: Innovativ skole i Helsingør’.
  Indholdstype: 
  Andet
  Specialundervisning

  Undersøgelse af undervisning i specialundervisningstilbud - midtvejsnotat

  Midtvejsnotatet bidrager med en analyse af udviklingen i specialtilbud i forhold til organisering og undervisning samt arbejdet med at styrke elevernes faglige og sociale udvikling. Fokus er på at undersøge, hvordan specialtilbuddene implementerer de indholdsmæssige ændringer i en længere og mere varieret skoledag, som følge af folkeskolereformen.
  Indholdstype: 
  Andet
  752934_.jpg

  De yngste elevers hverdag i folkeskolen

  Rapporten, udarbejdet af VIVE, viser, at et godt klassemiljø og lærernes klasseledelse er en forudsætning for et godt udbytte af den længere skoledag. Undersøgelsen viser, at indhold, organisering og styringen af skoledagens sidste timer er afgørende for elevernes oplevelse af, om en skoledag er lang eller ej.
  Indholdstype: 
  Andet
  Frivillige i lektiecafé

  Lektiehjælp og faglig fordybelse – En beskrivelse af reformelementet

  Denne undersøgelse viser, at særligt elever, som i mindre grad oplever at kunne få hjælp til lektierne af sine forældre, har gavn af lektiehjælpen. Undersøgelsen er udarbejdet af VIVE.
  Indholdstype: 
  Andet
  Skolemøde

  Fagprofessionelt samarbejde

  Det er et vigtigt element i folkeskolereformen at øge det fagprofessionelle samarbejde mellem lærere og pædagoger. Forventningen er, at et styrket samarbejde vil bidrage til en mere motiverende tilrettelæggelse og gennemførelse af den længere og mere varierede skoledag, som kan understøtte elevernes læring og trivsel. Pædagogerne har desuden fået en ny og mere fremtrædende rolle.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Skoleledelse

  Resultatbaseret styring og ledelse

  Folkeskolereformen stiller både nye og skærpede krav til ledelse og styring af folkeskolen på alle niveauer – nationalt, kommunalt og på skoleniveau. Formålet er at erstatte 'styring efter regler' med en højere grad af 'styring efter mål'.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Bevægelse

  Bevægelse i folkeskolen

  Med folkeskolereformen skal bevægelse indgå i den nye skoledag svarende til 45 minutter i gennemsnit pr. dag. Målet er, at fremme den generelle sundhed blandt eleverne, samt at understøtte deres motivation, trivsel og læring. På denne side er et overblik over, hvordan det går med skolernes implementering af bevægelse i undervisningen, og hvilke effekter det har på elevernes læring og trivsel.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Elever

  Kortlægning af supplerende undervisning på erhvervsuddannelserne

  Skolerne arbejder intensivt med at omsætte reformens initiativer til praksis. Det viser rapporten fra følgeforskningen til reformen, som er udarbejdet af KORA og EVA.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  It-understøttet inklusion

  Viden Om it-understøttet inklusion

  Digitale teknologier kan understøtte inklusion af elever med udviklings- og opmærksomhedsproblemer. Læs om viden og forskning om it-understøttet inklusion, find udviklingsredskaber og andre materialer i dette Viden Om-tema.
  Indholdstype: 
  Andet
  Video

  Video og lydfiler

  På denne side kan du finde inspiration om it-undersøttet inklusion via to lydfiler og en video.
  Indholdstype: 
  Andet
  Digital Læsning
  © Nationalt Videncenter for Læsning

  Elevers digitale læsning

  Her kan du finde inspiration til, hvordan du inddrager digitale enheder i undervisningen og til arbejdet med elevernes digitale læsning i grundskolen.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Pædagogisk personale
  Vidensnotat

  Hvad er "Viden Om"?

  Det skal være nemmere at finde og omsætte forskning og viden i egen praksis. Derfor har Undervisningsministeriet udviklet et samlet koncept for forskningsformidling, Viden Om, der er målrettet undervisere og andre praktikere i grundskolen og på ungdomsuddannelserne.
  Indholdstype: 
  Andet
  Gymnasieelever
  © Ulrik Janrtzen

  Hovedforløb på erhvervsuddannelserne efter reformen

  Rapporten fra VIVE peger på, at skolerne efter reformen er blevet dårligere til at forberede, følge op og inddrage elevernes erfaringer fra praktikken i undervisningen på hovedforløbet. Til gengæld oplever eleverne generelt en god overgang fra grundforløbet til hovedforløbet.
  Indholdstype: 
  Andet
  It

  Evaluering af indsatsen for it i folkeskolen

  Denne evaluering af indsatsen for at styrke it i folkeskolen viser, at over 80 procent af lærerne anvender it som en aktiv del af undervisningen. Evalueringen peger også på, at digitale ressourcer fungerer godt i kombination med analoge materialer såsom papirbøger.
  Indholdstype: 
  Andet
  Faglig løft

  Assisteret fjernundervisning lykkes gennem eksperimenterende fællesskaber

  Forskningsprojektet 'Forsøg med assisteret fjernundervisning' har i skoleåret 2017/2018 synliggjort en række digitalt understøttede samarbejdsformer, der er egnede til at organisere assisteret fjernundervisning i grundskolen.
  Indholdstype: 
  Andet