Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten - maj 2019

Hermed skoleårets sidste nyhedsbrev. Læs bl.a. om nye vejledninger, efteruddannelse, erhvervsinformatik.

Eksamen 

Torsdag d. 16. maj offentliggøres eksamensplanen. Jeg vil i den forbindelse minde om de vigtige
styredokumenter vedrørende eksamen. Ud over læreplanens afsnit om den mundtlige prøve er der
eksamensbekendtgørelsen og karakterbekendtgørelsen. Husk at eleverne først kender eksamensopgaven ved prøvens start. De må altså ikke se opgaverne inden eksamen. I informatik C hvor eleverne trækker i grupper, skal skolen sikre, at de først eksaminerede elever i en gruppe ikke kan kommunikere med de elever i gruppen, der venter på at blive eksamineret. Dette kan eksempelvis gøres ved, at de først eksaminerede elever opholder sig alene i et lokale uden kommunikationsudstyr, indtil den sidste elevs eksamination er startet.

Vejledninger

Vejledningerne til de gymnasiale uddannelser er blevet revideret i marts. Der hvor der er væsentlige ændringer er det angivet ved bullets først i vejledningen. Vejledningerne til EUX vil blive revideret i maj. Hvis du har kommentarer til vejledningen til informatik B merkantil EUX, kan du sende dem til mig senest d. 21. maj.

 

Faglige mindstekrav 

UVM/STUK får mange henvendelser relateret til de faglige mindstekrav. Det er skolens leder, som i forbindelse med ansættelse på baggrund af gældende regler, vurderer, og beslutter, om en kandidat har de nødvendige faglige kompetencer til at kunne undervise (Pædagogikumbekendtgørelsen §4). Vurderingen skal ske på baggrund af reglerne i lov om de gymnasiale uddannelser, pædagogikumbekendtgørelsen og reglerne om faglige mindstekrav. I tvivlstilfælde foretager Styrelsen for Undervisning og Kvalitet en vejledende kompetencevurdering af en kandidat.

Har du behov for - ønske om - en vejledende kompetencevurdering mhb på informatik eller programmering, skal du bede din skoleledelse om at henvende sig til UVM herom. UVM foretager kun vejledende kompetencevurderinger efter henvendelse fra skoleledere. De faglige mindstekrav for informatik gælder for alle undervisere i faget uanset niveau, for it-A og for informatik B merkantil EUX. Programmering har sine egne faglige mindstekrav.

 

Efteruddannelsesaktiviteter

I forbindelse med reformen blev der afsat en særlig pulje på samlet 400 mio. kr. i 2017-2024 til
kompetenceløft af lærere og ledere. Penge fra denne pulje kan bruges til et særligt kompetenceløft i informatik. I 2019 er der afsat 62.5 mio kr. på finansloven. De kan bruges til at dække kursusafgift. og vikardækning. Der er sendt en mail til skolerne i marts 2019 om den enkelte skoles andel i 2019, og hvilke betingelser der skal være opfyldt, for at skolen kan gøre brug af puljen.

 

Enkeltfagskurser på IT-universitetet 

Optag til efterårets enkeltfagskurser på IT-Universitetet er åben nu. Læs mere om de 35 enkeltfagskurser, og tilmeld dig. Enkeltfagskurser er ledige pladser på kurser på bachelor-, kandidat- og masteruddannelser. Hvis du ønsker at blive optaget på et bestemt kursus, anbefales, at du søger hurtigst muligt, da pladserne fordeles efter først-til-mølle-princippet.

 

Fagpakke kursus på IT-vest

Til udbud i det kommende skoleår (2019-2020) har It-vest specialdesignet nogle efteruddannelsestilbud til gymnasielærere der arbejder på at få undervisningskompetence i informatik. Det drejer sig om fagpakkerne Databaser for undervisere (efteråret 2019) og Undervisning i interaktionsdesign (foråret 2020) Faget Interaktionsdesign og didaktik (10 ECTS)
Desuden udbydes for 3. gang fagpakken Undervisning i informatik. På fagpakken Databaser for undervisere lærer du at forstå og anvende relationelle databaser og forespørgelsesprogrammet SQL på forskellige datasæt, så du er rustet til selv at udvikle undervisningsforløb omkring datahåndtering. Fagpakken Undervisning i interaktionsdesign er et fag, hvor du lærer at forstå interaktion teoretisk, æstetisk og etisk, og hvor du lærer praktiske teknikker til at konstruere fysiske it-systemer (”computational things”) med brugerinvolvering, prototyper og co-design.
På fagpakkekurset Undervisning i informatik 1 lærer du om centrale informatikbegreber, og hvordan du anvender dem i din undervisning. Derudover vil du også lære informatikkens mere fundamentale principper, tænkemåder, udtryksformer og arbejdsformer til løsning af konkrete problemstillinger relateret til anvendelsen af it. Læs eventuelt her om efteruddannelsestilbud

 

Københavns Universitet 

Københavns Universitet udbyder kurser der kan være interessante for at opnå faglig kompetence i informatik. Hvis man følger denne studieordning og vælger Datalogiens videnskabsteori vil man opfylde de faglige mindstekrav i informatik. Der arbejdes på at give dette kursus mulighed for en toning i retning af informatikkens videnskabsteori fra forår 2020.

 

Erhvervsinformation på EUD

Den nye grundfagsbekendtgørelse for EUDuddannelserne er nu kommet med fagbilag for
det nye fag erhvervsinformatik.

Erhvervsinformatik placerer sig mellem grundskolens teknologiforståelse og vores informatik og erhvervsinformatik C ækvivalerer informatik C i den gymnasiale fagrække.

 

Teknologiforståelse

I foråret startede forsøgsfaget teknologiforståelse som obligatorisk fag i grundskolen. Fælles mål, læseplan, vejledning mm kan findes her. Det bliver spændende at følge.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.