Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i Musik, Dramatik og Musik- og lydproduktion - april 2021

Nyhedsbrev om vejledningen om sommereksamen og kort om de skriftlige opgavesæt

Om mundtlig musikeksamen

De to nedenstående dokumenter fastlægger de særlige forhold omkring afholdelse af mundtlig eksamen her til sommer og en eventuel aflysning af denne, fx i fag med praktiske dimensioner:

Som vejledningen også peger eksplicit på i indledningen, er der som forventet ”oplagte udfordringer” i fag med praktisk dimension. Musikfaget er nok et af de hårdest ramte, da sammenspil næsten ikke har kunnet lade sig gøre virtuelt. Udfordringernes størrelse afhænger helt sikkert både af om det drejer sig om 1-, 2- eller 3-årige musikhold, om holdenes størrelser, om lokale faciliteter og meget mere.

Det for musikfaget væsentligste afsnit i den nye vejledning er nok det der handler om bedømmelseskriterierne:

”Justeringsmulighederne vedrører eksamensspørgsmålene og ikke en prøves bedømmelseskriterier eller form. Fx kan en eksaminator ikke udelade de dele af en prøve, der omhandler en praktisk dimension i et fag, således at eleverne kun eksamineres i teoretisk stof, hvis der i bedømmelseskriterierne eksplicit er nævnt en praktisk dimension. I det tilfælde kan det være nødvendigt at aflyse prøven, jf. nedenfor.” (”Vejledning om gymnasiale prøver...” s. 2)

Afsnittet tager udgangspunkt i det grundvilkår, at bedømmelseskriterierne ved den mundtlig eksamen ikke kan ændres. Og vigtigst peges på at der ikke kan udelades praktiske elementer i en eksamen. Men implicit også at vægtningen mellem musiks praktiske og teoretiske del heller ikke kan ændres, da denne fremgår af bedømmelseskriterierne.

Når man lokalt skal tage stilling til om den mundtlige musikeksamen kan gennemføres, vil det blandt andet afhænge af, om der vil være nok undervisningstid her i den afsluttende periode til at det faglige efterslæb på sammenspilsområdet kan indhentes, og ikke mindst af om der er tilstrækkelig mulighed for at øve eksamensnumrene.
Dette formuleres således i vejledningen:

”En prøve aflyses lokalt, hvis institutionens leder konkret vurderer, at enkelte elever eller grupper af elever (fx en klasse) som følge af nødundervisningen i et fag har et fagligt efterslæb, der ikke kan indhentes inden det planlagte prøvetidspunkt. Der kan også være tale om aflysning, når det ikke er muligt at gennemføre de dele af læreplanen, som har direkte indvirkning på afholdelse af prøven, fx udarbejdelse af et eksamensprojekt eller lignende.” (”Vejledning om gymnasiale prøver...” s. 3)

Endelig vil retningslinjerne omkring afviklingen af musikundervisning med sang nok give problemer en del steder. Se de ”Generelle retningslinjer for ungdoms- og voksenuddannelser”

Til gengæld gives der i vejledningen mulighed for at justere i de mundtlige eksamensspørgsmål. Således vil man fx kunne reducere i antal af tematiske forløb og fx bredden og antal af musikhistoriske emner. Her er det imidlertid vigtigt at være opmærksom på dels at:

”Eksaminator skal sikre sig, at de prøvematerialer (prøvespørgsmål), der bygger på forløb, hvor undervisningen helt eller delvist er gennemført som nødundervisning, gør eksaminanden i stand til at demonstrere udtømmende opfyldelse af fagets mål i det eller de faglige mål, der afprøves i.” (”Vejledning om gymnasiale prøver...” s. 1-2)

dels at:

”Udeladelse af dele af undervisningen fra prøvegrundlaget, som vil indebære en fravigelse af læreplanens krav, skal godkendes af institutionens leder.” (”Vejledning om gymnasiale prøver...” s. 1)

Hvis man lokalt vælger at aflyse en mundtlig prøve i musik, fx fordi det ikke er muligt at indhente det faglige efterslæb på det praktiske område, skal eleven eller kursisten i stedet have ophøjet den afsluttende standpunktskarakter til prøvekarakter.
På stx (og hhx og htx hvor der også er enkelte musikhold) skal denne afgives som normalt, mens det på hf vil være muligt at afholde individuelle faglige vurderingssamtaler for at læreren kan få et mere solidt grundlag for at foretage vurderingen.
Se nærmere i vejledningen om denne samtale.

Indlysende vil der også her være vanskeligheder ved at afgive en karakter omkring den praktiske dimension. Her peger vejledningen på denne mulighed:

”Det vil i det tilfælde være vigtigt at anlægge et lidt bredere fokus i den helhedsvurdering af målopfyldelsen, der ligger til grund for den afsluttende standpunktskarakter, end normalt, så det ikke kommer eleven/kursisten til skade, at praktiske dele af undervisningen ikke har kunnet gennemføres normalt. Fx vil der kunne lægges vægt på elevernes faglige præstationer ifm. relevante, tidligere afviklede forløb, hvor eleverne i højere grad har haft mulighed for at opfylde de faglige mål inden for de praktiske dele af faget.” (”Vejledning om gymnasiale prøver...” s. 5)

Om de skriftlige studentereksamenssæt 2021 og sygesættet 2020

De to skriftlige eksamensæt i musik til sommer vil overvejende blive brugt til selvstuderende, og vil kort efter afholdelse af eksamen henholdsvis d. 20. og d. 26. maj blive offentliggjort.

Sygesættet fra sidste år (28. august 2020) blev oprindeligt ikke anvendt, men er netop blevet offentliggjort på prøvebanken, den nye officielle platform for eksamensopgaver:

Sættet kan fx anvendes til en sen terminsprøve eller en afsluttende prøve før afgivelse af afsluttende skriftlige standpunktskarakterer.

 

Thomas Hammer

Fagkonsulent i musik, dramatik og musik- og lydproduktion

thomas.erik.hammer@stukuvm.dk

Tlf 21647919

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.