Artikel

Overgang fra grundskole til gymnasium og grundforløbet

I artiklen undersøger Ane Qvortrup danske gymnasieelevers oplevelser af overgangen mellem grundskole og gymnasie. 

I denne artikel undersøges danske gymnasieelevers oplevelser af overgangen mellem grundskolen og gymnasiet baseret på data fra en spørgeskemaundersøgelse med elever og lærere fra 38 gymnasier som en del af store forskningsprojekt Gymnasiereform 2017. Artiklen opstiller en model, der kan åbne for didaktiske overvejelser over, hvordan man kan bidrage til at styrke elevernes overgang fra grundskolen til gymnasiet og diskuterer elevernes oplevelse af overgangen med reference hertil. 

 

Formål

Formålet med artiklen er at bevidstgøre lærere om de forskellige aspekter, der kan være udfordrende for eleverne i overgangen fra grundskole til gymnasium og med henvisning til nuværende gymnasieelevernes indikationer af, hvad der opleves udfordrende i overgangen at åbne for didaktiske overvejelser over, hvordan de kan bidrage til at styrke elevernes overgang.

 

Overgange

Vi ved fra tidligere undersøgelser, at overgangen fra grundskole til gymnasium er vanskelig for mange unge, og at disse vanskeligheder kan resultere i frafald og omvalg i ungdomsuddannelserne. Der gives forskellige begrundelser herfor. De unges erfaringer fra grundskolen og deres forventninger til og oplevelsen af indhold og krav fremhæves som havende en væsentlig betydning, og også undervisningens form kan give udfordringer (Pless 2009, Pless & Katznelson 2007, Hetmar 2013). Erfaringerne fra grundskolen har væsentlig betydning, især hvis de er negative, fordi de skaber en lav grad af self efficacy eller tro på egen faglige formåen i relation til uddannelse (Pless 2009). Også UNI-C (2009) peger på, at manglende selvværd kan give udfordringer i overgangen til gymnasiet.

Når det kommer til de unges forventninger, fremgår det af tidligere undersøgelser, at en stor del af de unge, der falder fra en gymnasial uddannelse, oplever, at uddannelsen ikke levede op til det, de havde fået at vide om den, og også en stor del af de frafaldne elever angav, at uddannelsen ikke gav dem den viden og de erfaringer, som de regnede med at få brug for senere (Hetmar 2013). Samtidig er en række studier enige om, at de forskellige miljøer eller kulturer mellem grundskolen og gymnasiet kan medføre vanskeligheder for eleverne i overgangen. Ulriksen, Murning & Ebbensgaard (2009) peger på, at afstanden mellem gymnasiesproget og elevernes hverdagssprog giver problemer både ift. faglige videnskrav og skriftlighed. Afstanden gør det vanskeligt for eleverne at forstå det faglige indhold i skolen og at kunne spørge til det, de ikke forstår. Samtidig gør den det svært for dem at afkode, hvad kriterierne for skriftlighed betyder.

Det er ikke kun forskelligheder ift. sproget, der kan give udfordringer i overgangen, også nye positioneringsformer kan gøre det. Hetmar (2013) peger på, hvordan man for at kunne positionere sig relevant ift. et givet domæne må både kunne genkende de praksis­positioner, der er tilgængelige, og have forudsætninger for og vilje til at positionere sig på en måde, som er genkendelig for andre inden for domænet. Også Hutters (2005) peger på positioneringer som havende afgørende betydning. Hun bruger begrebet social positionering til at beskrive, hvordan den enkeltes ‘selv’ forstås i relation til den position vedkommende indtager i en given kontekst. Som eksemplificeret i det ovenstående, handler vanskeligheden i overgangen i høj grad om elevernes orienteringer ift. de miljøer eller kulturer, de møder i grundskolen og gymnasiet. Der er tale om, at eleverne positionerer sig forskelligt qua deres faglige niveau eller faglighed, deres personlighed eller identitet og deres fremtidsplaner eller -ønsker. Jeg foreslår med inspiration fra Christensen, Elf & Krogh 2014 en model for overgange i uddannelsessystemet, der samler disse tre aspekter som hjørnerne i en trekant, hvor identiteten ift. deres uddannelsesbane skabes i spændingen mellem elevrollen og rollen som ung, Fremtidsplanerne skabes i spændingen mellem skolen og omverdenen, og fagligheden skabes i spændingen mellem fagene/studieretningen og de vidensdomæner, de refererer til (Figur 1). 

Figur 1: Model for overgange i uddannelsessystemet (inspireret af Christensen, Elf & Krogh 2014)

© Børne- og Undervisningsministeriet

Jeg foreslår samtidig, at trekanten med sine tre sider udspænder tre systemer eller miljøer, som eleverne positioner sig og oplever udfordring i forhold til: “fagmiljø”, “studiemiljø” og “læringsmiljø”. Baggrunden for udpegningen af netop disse tre kategorier findes i resultaterne fra et systematisk litteraturreview over særligt på in-school-faktorer, dvs. uddannelses- og undervisningsrelaterede forhold, som har betydning for elevers fastholdelse og engagement (Qvortrup, Rasmussen, Smith & Lykkegaard 2017).

Under ’fagmiljø ’findes sådan noget som elevens oplevelse af faget og dets betydning, faglig self efficacy, dvs. tro på egne evner inden for faglige områder. Her findes også forståelse for fagets særkender og tilgange samt for sammenhængen mellem fag, ligesom elevernes faglige identifikation og integration er central (Qvortrup & Rasmussen 2017). ’Studiemiljø’ dækker over den akademiske integration på uddannelsen, dvs. studerendes forståelse for uddannelsens krav, de særlige karakteristika ved uddannelsen sammenlignet med grundskolen eller andre typer uddannelser samt engagement i institutionsarrangementer ud over undervisningen.

’Læringsmiljøet’ adskiller sig i indeværende fremstilling fra studiemiljøet ved at handle mere direkte om læringsmæssige aktiviteter og elevernes oplevelse og deltagelse heri. De tre kategorier kan sjældent adskilles distinkt i praksis.

Tidligere undersøgelser af danske elevers overgang fra grundskolen til gymnasiet bekræfter relevansen af de tre kategorier. Ift. studiemiljø gør Ulriksen, Murning & Ebbensgaards (2009) studie det klart, at eleverne har svært ved at finde ud af, hvad der bliver krævet af dem, og de bliver stressede over lange skoledage og mange lektier, som har betydet, at de føler sig nødsaget til at fravælge fritidsaktiviteter, arbejde, venner og familie i hverdagen og store dele af weekenderne for at få tiden til at slå til (Ulriksen, Murning & Ebbensgaard 2009). Hetmar’s (2013) undersøgelse viser, at halvdelen af de elever, der falder fra en gymnasial ungdomsuddannelse, oplever problemer med at leve op til de faglige videnskrav i specifikke fag, dvs. at deltage i fagmiljøet. Også de faglige skriftlighedskrav opfattes som udfordrende, mens kravene til elevernes læsefær­digheder ikke tilsvarende opfattes som et så stort problem (ibid.). Når det kommer til læringsmiljøet, viser Beck & Gottlieb (2002), at en stor del af eleverne kan have svært ved at koncentrere sig i den undervisning, de mødes med. Også Ulriksen, Murning & Ebbensgaard (2009) viser, at læringsformerne har stor betydning for elevernes overgange, fordi de giver adgang til anerkendelse og mestringserfaringer eller det modsatte.

 

Udfordringer for eleverne anno 2017

Den spørgeskemaundersøgelse, der som en del af det nævnte forskningsprojekt Gymnasiereform 2017 er gennemført blandt 6623 1g-gymnasieelever, giver grundlag for at undersøge elevernes overgang til gymnasiet og deres oplevelse af grundforløbet.

På et helt overordnet niveau bliver eleverne bedt om at indikere, hvor enige (’meget uenig’, ’overvejende uenig’, ’overvejende enig’ og ’meget enig’) de er i, at grundskolen har forberedt dem godt til gymnasiet. Her udtrykker 23,36% af eleverne sig meget enige, 58,42% overvejende enige, 11,75% overvejende uenige og 6,48% meget uenige. Samtidig svarer 74,88% i høj grad og 18,27% i nogen grad, at de føler, de passer ind i deres grundforløbsklasse, efter de har gået der de første tre måneder, mens 79,78% henholdsvis 16,56% svarer i høj grad og i nogen grad til, at de er glade for grundforløbsklassen.

Vi kommer nærmere fokuseringen på de tre typer af miljøer ved det spørgsmål, hvor eleverne bliver bedt om at vurdere, om de lever op til kravene i gymnasiet. Her fordeler svarene sig som vist i tabel 1:

 

Udfordringer - at vurdere, om jeg lever op til kravene i gymnasiet

Antal (N)

Procent (%)

slet ikke

       472

     19.62

i lav grad

       543

     22.57

i nogen grad

       896

     37.24

i høj grad

       495

     20.57

Total:

2406

100

Tabel 1: Elevernes besvarelser på spørgsmålet om, hvorvidt de oplever det som en udfordring at vurdere, om de lever op til kravene i gymnasiet

Der er altså 57,81% af eleverne, som oplever, at de i nogen eller høj grad har svært ved at vurdere, om de lever op til kravene i gymnasiet. De har altså svært ved at finde ud af, hvad der bliver krævet af dem, som blev beskrevet som et aspekt af studiemiljøet ovenfor.

De udfordringer, der for eleverne fylder meget, fremgår af tabel 2, hvor svarene på spørgsmålet om, hvad eleverne oplever udfordringer i forhold til, fremgår:

 

Udfordring

Slet ikke
(N/pct)

I lav grad
(N/pct)

I nogen grad
(N/pct)

I høj grad
(N/pct)

Total
(N/pct)

- at leve op til de skriftlige krav i fagene

296/12.31

669/27.83

960/39.93

479/19.93

2404/100

- at tænke for meget på karakterer

231/8.84

356/13.62

1072/41.01

955/36.53

2614/100

- at leve op til gymnasiets krav om selvstændighed og ansvar.

653/27.59

759/32.07

680/28.73

275/11.62

2367/100

- at se sammenhængen mellem de fag, der indgår i min studieretning

577/25.07

759/32.97

671/29.15

295/12.81

2302/100

- at skabe sociale relationer

931/37.34

739/29.64

542/21.74

281/11.27

2493/100

- at opnå en fornuftig balance mellem alle de ting, jeg gerne vil

208/7.95

317/12.11

1068/40.81

1024/39.13

2617/100

- at præstere så godt, som jeg gerne vil, hele tiden

140/5.47

322/12.59

1176/45.97

920/35.97

2558/100

- at nå alle mine lektier, afleveringer og andre skolerelaterede opgaver

176/6.67

393/14.89

1095/41.48

976/36.97

2640/100

Tabel  2: Elevernes oplevelser af, hvad der er de største udfordringer i gymnasiet

Som det fremgår af tabellen, er den udfordring, der opleves sværest af færrest elever, at skabe sociale relationer. Dette svarer 33,01% i nogen grad eller i høj grad, at de er udfordrede på. En gruppe oplever aspekter, som kan knyttes til studiemiljøet som ud udfordrende. 40,35% oplever det som en udfordring at leve op til gymnasiets krav om selvstændighed og ansvar, og 79,94% oplever at være enten i nogen grad eller i høj grad udfordrede på at opnå en fornuftig balance mellem alle de ting, jeg gerne vil.

I forhold til fagmiljøet indikerer 41,96% af eleverne, at de i nogen grad eller i høj grad oplever det som en udfordring at se sammenhængen mellem de fag, der indgår i min studieretning, og 59,86 oplever at være enten i nogen grad eller i høj grad udfordrede på at leve op til de skriftlige krav.

Også i forhold til læringsmiljøet opleves der at være udfordringer. 78,45% oplever at være enten i nogen grad eller i høj grad udfordrede på at nå alle lektier, afleveringer og andre skolerelaterede opgaver, mens 81,94% oplever at være enten i nogen grad eller i høj grad udfordrede på at præstere så godt, som de gerne vil, hele tiden. 77,54% oplever desuden at være enten i nogen grad eller i høj grad udfordrede på at tænke for meget på karakterer, hvilket kan modarbejde deres deltagelse i mere formative læringsaktiviteter.

 

Didaktisering af grundforløbet

På et spørgsmål om, hvordan lærernes vurderer deres skoles arbejde med grundforløbet samlet set, er næsten 58% positive og kun lige under 12% negative (jf. tabel 3):

 

Frekvens

Positiv

Negativ

Neutral

 

285

57,9%

11,93

30.18%

Tabel 3: Lærernes oplevelse af grundforløbet

Når de bliver bedt om at tage elevernes perspektiv, har lærerne, som det fremgår af tabel 3, en klar overbevisning om, at grundforløbet gav eleverne tilpas faglige udfordringer og et godt indblik i, hvad det vil sige at være gymnasieelev. Der er mindre enighed, når det kommer til spørgsmålet om, hvorvidt grundforløbet skabte et godt fundament for overgangen til studieretninger, hvor kun lige over halvdelen af lærerne er enige i, at det er tilfældet:
 

 

Frekvens

Uenig

Enig

 Grundforløbet var tilpas fagligt udfordrende for de fleste elever 

357

18.77%

81,23%

Eleverne gennem grundforløbet fik et godt indblik i, hvad gymnasiet er, og hvad det vil sige at være gymnasieelev

368

21,47%

78,53%

Grundforløbet var kaotisk for eleverne

360

45,28%

54,72%

Grundforløbet skabte et godt fundament for elevernes overgang til studieretningerne

371

46,09%

53,91%

Tabel  4: Lærernes oplevelse af grundforløbets betydning for eleverne

Undersøgelsen gør det klart, at en stor gruppe af elever oplever, at grundforløbet har hjulpet dem i deres faglige afklaring vedr. studieretning/studieområde. Selvom mange eleverne vurderer, at familien og snak med andre elever har en stor betydning for deres valg, erklærer næsten halvdelen i høj grad og over en tredjedel i nogen grad sig enige i, at de faglige forløb og præsentationer af studieretninger/studieområdet under grundforløbet har hjulpet dem med afklaring. Også mange elever vurderer, at vejledning og samtaler med lærere i høj eller nogen grad har haft en betydning. Alligevel oplever flere elever altså som vist, at de har udfordringer, og vi ved også fra tidligere undersøgelser, at flere falder fra, og at de gør det med reference til de tre miljøer, som artiklen foreslår, at eleverne må positionere sig ift. i deres overgang fra grundskole til gymnasium: “fagmiljø”, “studiemiljø” og “læringsmiljø” (jf. figur 1).

Således foreslår jeg, at grundforløbet kan didaktiseres med reference til disse tre miljøer, idet jeg med henvisning til Ongstad (2006) forstår didaktisering som refleksion og kommunikation om fag eller faglige forløb, når den bringes ind i nye eller ændrede kontekster: ”en diskursiv, semiotisk eller tekstlig prosess som vever et fag eller et kunnskapsområde tettere sammen med metakunnskap om fagkunnskapen i nye kontekster under press fra et samfunn i endring” (Ongstad, 2006: 35f.). Med henvisning til det tidligere nævnte review af årsager til udfordringer i overgange (Qvortrup & Rasmussen 2017) kan det være relevant at fokusere systematisk med følgende aspekter inden for hver af de tre miljøer (figur 2).

© Børne- og Undervisningsministeriet

Kreditering

Ane Qvortrup, professor, phd, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet

 

Beck, S. & Gottlieb, B. (2002) Elev/student - en teoretisk og empirisk undersøgelse af begrebet studiekompetence. Bind 1 + 2. Gymnasiepædagogik, Nr. 31-32, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet

Hetmar, V. (2013): Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne: kvalitativt perspektiveret.
Odense: Syddansk Universitetsforlag

Murning, S. (2013). Social differentiering og mobilitet i gymnasiet – kulturel praksis, sociale positioner og mulighed for inklusion.  Ph.d.-afhandling: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet

Ongstad, Sigmund (2006). Fag i endring. Om didaktisering av kunnskap. In Ongstad, Sigmund (red.). Fag og didaktikk i lærerutdanning. Kunnskap i grenseland (s. 19-57). Oslo: Universitetsforlaget.

Pless, M. (2009). Udsatte unge på vej i uddannelsessystemet. Ph.d.-afhandling: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet

Pless, M. & Katznelson, N. (2006):Unges ét år efter niende klasse – anden delrapport om unges uddannelsesvalg og overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og arbejde. Kvantitative resultater. Center for Ungdomsforskning, Danmarks Pædagogiske Universitet

Pless, M. & Katznelson, N. (2007):Unges veje mod ungdomsuddannelserne. Tredje rapport om unges uddannelsesvalg og overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og arbejde. Center for Ungdomsforskning, Danmarks Pædagogiske Universitet

Pless, M. & Katznelson, N. (2005): Niende klasse og hvad så? – en midtvejsrapport om unges uddannelsesvalg og overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og arbejde. Kvantitive resultater. Center for Ungdomsforskning, Danmarks Pædagogiske Universitet

Ploug, Niels (red.) (2007): Social arv og social ulighed, Socialpædagogisk Bibliotek, Hans Reitzels Forlag

Ulriksen, L.; Murning, S. & Ebbensgaard, Aa. B. (2009).  Når gymnasiet er en fremmed verden. Eleverfaringer – social baggrund – fagligt udbytte. København: Samfundslitteratur

Ulriksen, Lars, Susanne Murning, Aase Bitch Ebbensgaard (2009): Når gymnasiet er en fremmed verden, Samfundslitteratur


Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.